Informacja o projekcie realizowanym przy wsparciu środków Unii Europejskiej

 

Informacja o projekcie realizowanym przy wsparciu środków Unii Europejskiej.

Dnia 30 września 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PERFECT Sp. z o.o. w Starachowicach o dofinansowanie Projektu RPSW.03.02.00-26-0004/18 pod nazwą: „Zwiększenie efektywności energetycznej w firmie PERFECT Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynków i modernizację oświetlenia”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2: „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Osi 3: „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Projekt przewiduje poprawę efektywności energetycznej w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym PERFECT Sp. z o.o. poprzez: termomodernizację budynku socjalno – biurowego, termomodernizację budynku hali przetarcia iglastego oraz modernizację oświetlenia w obu budynkach polegającą na zastosowaniu energooszczędnych opraw oświetleniowych typu LED.

Cele główne Projektu, czyli: zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, zmniejszenie zużycia energii, redukcja emisji gazów cieplarnianych i pyłów są zgodne z celami osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia RPOWŚ na lata 2014 – 2020. Ponadto są zgodne z celami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice oraz wpisują się w cel polityki energetycznej Unii Europejskiej - zmniejszenie energochłonności gospodarki.

W ramach Projektu zostanie poddanych termomodernizacji 3454,25 m2 powierzchni użytkowej budynków. Projekt przewiduje, że stopień poprawy efektywności energetycznej wyniesie 84,96 %. Nastąpi spadek zużycia energii cieplnej o7454,42 GJ/rok oraz spadek zużycia energii elektrycznej o31,49 MWh/rok. Nastąpi zmniejszenie zużycia energii końcowej o7567,79 GJ/rok.

Realizacja Projektu przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o wartość 24,6 ton równoważnika CO2 rocznie.

Całkowita wartość Projektu to kwota 3 702 872,37 złotych. Wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi 3 009 932,91 złotych. Kwota dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich wynosi 1 655 463,10 złotych, a wkład własny PERFECT Sp. z o.o. wynosi 2 047 409,27 złotych.