Kolejny projekt realizowany przy wsparciu środków Unii Europejskiej

Kolejny projekt realizowany przy wsparciu środków Unii Europejskiej

W sierpniu 2018r została podpisana umowa pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a PERFECT Sp. z o.o. w Starachowicach o dofinansowanie Projektu RPSW.03.02.00-26-0013/17 pod nazwą: „Wzrost efektywności energetycznej budynków w Perfect Sp. z o.o.” Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2: „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Osi 3: „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Projekt przewiduje poprawę efektywności energetycznej w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym PERFECT Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynku hali przetarcia, budynku magazynu, budynku warsztatu mechanicznego oraz modernizację oświetlenia w tych budynkach.
Cele główne Projektu, czyli: zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, zmniejszenie zużycia energii, redukcja emisji gazów cieplarnianych i pyłów są zgodne z celami osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia RPOWŚ na lata 2014 - 2020. Są zgodne z celami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice oraz wpisują się w cel polityki energetycznej Unii Europejskiej - zmniejszenie energochłonności gospodarki.
W wyniku realizacji Projektu zostanie poddanych termomodernizacji 2888,39 m2 powierzchni użytkowej budynków. Stopień poprawy efektywności energetycznej wyniesie 85,25%. Nastąpi spadek zużycia energii cieplnej o 8275,71 GJ/rok oraz spadek zużycia energii elektrycznej o 41,21 MWh/rok. Nastąpi zmniejszenie zużycia energii końcowej o 8424,07 GJ/rok.
Realizacja Projektu przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o wartość 226,45 ton równoważnika CO2 rocznie.
Całkowita wartość Projektu wynosi: 2 547 666,59 złotych. Wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi 2 071 273,65 złotych, z czego kwota dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich wynosi 1  139 200,51 złotych. Wkład własny PERFECT Sp. z o.o. wynosi: 1 408 466,08 złotych.