INFORMACJA 2

  1.  Projekt realizowany w ramach Działania 3.2 RPOWŚ 2014 – 2020.

W lipcu 2017r została podpisana umowa pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a firmą Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach  o dofinansowanie Projektu RPSW.03.02.00-26-0003/16 pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w Perfect Sp. z o.o.” Projekt jest współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2: „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Osi 3: „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt przewiduje poprawę efektywności energetycznej w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym PERFECT Sp. z o.o. poprzez termomodernizację dwóch budynków, modernizację oświetlenia w obu budynkach oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu jednego z tych budynków.

Cele główne Projektu: zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, zmniejszenie zużycia energii, redukcja emisji gazów cieplarnianych i pyłów oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii są zgodne z celami osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia RPOWŚ na lata 2014 - 2020. Są zgodne z celami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice oraz wpisują się w cel polityki energetycznej Unii Europejskiej - zmniejszenie energochłonności gospodarki.

W wyniku realizacji Projektu zostanie poddanych termomodernizacji 5642,49 m2 powierzchni użytkowej budynków. Stopień poprawy efektywności energetycznej wyniesie 79%. Nastąpi spadek zużycia energii cieplnej o 16361 GJ/rok oraz spadek zużycia energii elektrycznej o 30,48 MWh/rok. Nastąpi zmniejszenie zużycia energii końcowej o 16471 GJ/rok. Zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy 30 kW, dzięki czemu uzyskamy dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o wartość 0,03 MWe. Wskaźniki produktu: liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE wyniesie: 1, liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje wyniesie: 1, liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie wyniesie: 1, liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną wyniesie: 1.

Realizacja Projektu przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o wartość 397,35 ton równoważnika CO2 rocznie.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 2 893 146,30 złotych. Wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi 2 352 151,46 złotych, z czego kwota dofinansowania ze środków EFRR wynosi 1 293 683,30 złotych. (55% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu). Wkład własny - czyli wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw wynosi: 1 599 463,00 złotych.

Obecnie projekt jest w trakcie realizacji. W zakładce Aktualności znajdują się zapytania ofertowe oraz informacje o wyborze ofert  dotyczące realizowanych zadań.