INFORMACJA


  1. Projekt realizowany w ramach Działania 2.5 RPOWŚ 2014 – 2020.

W czerwcu 2017r została podpisana umowa pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a firmą Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach  o dofinansowanie Projektu RPSW.02.05.00-26-0092/16 pod nazwą: „Wykorzystanie prac badawczo - rozwojowych do wdrożenia produkcji zasobooszczędnych materiałów budowlanych i paliwa do celów energetycznych z odpadów w Perfect Sp. z o.o.” Projekt jest współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5: „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt przewiduje uruchomienie produkcji i wprowadzenie na rynek dwóch nowych wyrobów: ramiaka drzwiowego kompozytowego oraz brykietu drzewnego typu RUF – wprowadzenie dwóch innowacji produktowych. W przypadku ramiaka Projekt prowadzi do wdrożenia innowacji produktowej w skali regionu oraz procesowej (technologicznej) w skali kraju (ze względu na innowacyjny sposób klejenia elementów ramiaka). Do wdrożenia produkcji ramiaka zastaną wykorzystane wyniki prac badawczo - rozwojowych przeprowadzonych w przedsiębiorstwie. W przypadku brykietu Projekt prowadzi do wdrożenia innowacji produktowej w skali ponadlokalnej. Ogółem dzięki realizacji Projektu wprowadzonych zostanie 4 innowacje: dwie produktowe, jedna procesowa i jedna nietechnologiczna. Jest to zgodne z celem działania, w ramach którego wnioskodawca ubiegał się o dofinansowanie. Aby zrealizować Projekt niezbędny jest zakup podstawowych środków trwałych biorących udział w procesie produkcji i obejmuje nowoczesne maszyny do obróbki drewna: strugarkę czterostronną, podajnik, ostrzarkę oraz brykieciarkę. Maszyny wchodzą w skład synergicznego i przyjaznego środowisku systemu produkcji zasobooszczędnych materiałów budowlanych oraz paliwa do celów energetycznych z odpadów. Zakres planowanej inwestycji jest ściśle związany z celami Projektu.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 057 800,00 złotych. Wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi 860 000,00 złotych, z czego kwota dofinansowania ze środków EFRR wynosi: 681 914,76 złotych. (79,29% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu objętych pomocą de minimis).  Wkład własny, czyli wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw wyniesie 375 885,24 złotych.

Realizacja Projektu przyczyni się do wzrostu przychodów ze sprzedaży. Projekt zakłada wzrost sprzedaży eksportowej, wydatnie przyczyni się to do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. W wyniku realizacji Projektu zostanie zatrudnionych 7 osób, w tym 3 kobiety i 4 mężczyzn.

Obecnie Projekt jest w trakcie realizacji. W zakładce Aktualności znajdują się zapytania ofertowe oraz informacje o wyborze ofert  dotyczące realizowanych zadań.