Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe

 

Termomodernizacja budynku hali przetarcia iglastego

 

 

W związku z realizacją projektu: RPSW.03.02.00-26-0004/18 pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w firmie Perfect Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynków i modernizację oświetlenia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na: termomodernizację budynku hali przetarcia iglastego.

 

Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku

 hali przetarcia iglastego.

 W zakres termomodernizacji wchodzą prace budowlane:

- docieplenie stropodachu,

- docieplenie ścian zewnętrznych,

- docieplenie ścian w gruncie,

- wymiana okien (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m2K),

- wymiana drzwi (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K),

- docieplenie bram (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K).

Materiały użyte do docieplenia budynku powinny mieć takie parametry, aby po wykonaniu termomodernizacji budynku współczynniki izolacyjności przegród były nie większe niż wartości Uc(max) określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.

Występujące w dokumentacji projektowej nazwy własne produktów, ewentualnie nazwy producentów służą jedynie identyfikacji i określeniu własności technicznych zastosowanych do budowy materiałów i urządzeń. Możliwe jest zastosowanie innych materiałów i urządzeń o odpowiadających podanym w dokumentacji cechach konstrukcyjnych.

Budynek hali przetarcia iglastego ma konstrukcję żelbetową. Powierzchnia netto budynku wynosi 1837 m2, kubatura: 11757 m3.

Wyceny należy dokonać na podstawie załączonego przedmiaru robót, należy dostarczyć kosztorys ofertowy.

 

Cel zamówienia

 

Celem zamówienia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku hali przetarcia iglastego poprzez wykonanie jego termomodernizacji, zgodnie z założeniami audytu energetycznego.

 

Kod CPV

 

45320000-6

 

Nazwa kodu CPV

 

Roboty izolacyjne

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia

 

Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 

Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

Kod CPV: 45262500-6 Roboty murarskie

Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne

Kod CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

Kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Kod CPV: 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

 

Miejsce i sposób składania ofert

 

Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać

skan podpisanej oferty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 10.02.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 17.02.2020r.

Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850 

Osoba do kontaktu: Marek Woźniak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 

Marek Woźniak

 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 

412747850

 

Kategoria ogłoszenia

 

Roboty budowlane

 

Podkategoria ogłoszenia

 

Roboty budowlane

 

Miejsce realizacji zamówienia

 

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice

 

Harmonogram realizacji zamówienia

 

Termin składania ofert: do dnia 10.02.2020r.

Termin podpisania umowy: do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.

Termin wykonania termomodernizacji: stropodach do dnia 31.07.2020r., pozostałe

prace do dnia 30.11.2020r.

 

Załączniki

 

  • STWiORB

  • przedmiar

  • hala przetarcia iglastego -rzut

  • wzór oświadczenia oferenta

  • wzór umowy

 

Wymienione wyżej załączniki są dostępne w ogłoszeniu Zamawiającego zamieszczonym na stronie internetowej:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228592

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

 

Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym zgodnie z ustawą Prawo budowlane. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie (wzór oświadczeń Oferenta znajduje się w załączniku).

 

Wiedza i doświadczenie

 

Oferent spełni warunek wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że wykonał należycie minimum 3 inwestycje polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych. W tym celu powinien załączyć do oferty referencje zewnętrznych firm lub instytucji potwierdzające należyte wykonanie prac w zakresie objętym zapytaniem ofertowym.

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Osoba pełniąca funkcję Kierownika Budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane powinna posiadać odpowiednie wykształcenie i uprawnienia budowlane do kierowania robotami.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez Oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.

 

Dodatkowe warunki

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert. Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał oględzin budynku (miejsca wykonywania robót) przed złożeniem oferty. Zamawiający umożliwi zainteresowanym oferentom dokonanie wizji lokalnej budynku. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.

Wykonawca musi uwzględnić wszystkie czynności towarzyszące wykonaniu w/w prac

budowlanych i koszty z nimi związane, nie wyłączając ryzyka ujawnienia się konieczności wykonania robót wcześniej nieprzewidzianych.Wykonawca powinien wziąć pod uwagę fakt, że prace termomodernizacyjne będą wykonywane w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym (przetwórstwo drewna) i nie mogą one zakłócać procesu produkcji odbywającemu się na terenie firmy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace budowlane tak, aby po ich ukończeniu obiekt spełniał założone parametry w zakresie wzrostu efektywności energetycznej budynku.

 

Wadium:

 

Wadium – w formie pieniężnej wynosi 70000 złotych. Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 10.02.2020r. 

Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia

nastąpi do dnia 18.02.2019r.

Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia za zgodą stron może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§14 wzoru umowy).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie zastosowanych do wykonania prac materiałów, na zasadzie porozumienia z Wykonawcą.

 

Warunki zmiany umowy

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą na zasadzie porozumienia stron w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczące:

1) terminu wykonania umowy (np. niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac na dachu budynku) 

2) sposobu spełnienia świadczenia (np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, które nie

spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji),

3) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania

umowy.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 

Oferta powinna zawierać:

 

- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP;

- datę sporządzenia oferty;

- termin realizacji zamówienia;

- datę ważności oferty;

- cenę netto wyrażoną w złotych;

- okres gwarancji;

- specyfikację głównych materiałów i urządzeń użytych do wykonania prac;

- kosztorys ofertowy;

- referencje Oferenta (minimum 3) 

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej Oferenta;

- potwierdzenie dokonania przelewu -wpłaty wadium;

- oświadczenia Oferenta według załączonego wzoru.

 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

 

Ocena oferty

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 

Kryteria oceny ofert:

 

1. Cena: waga 70% (max 70 pkt)

2. Okres gwarancji: waga 30% (max 30 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru: 

Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta, Cmin –

najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji:

0 pkt - gwarancja do 12 miesięcy włącznie; 

6 pkt - gwarancja do 24 miesięcy włącznie;

12 pkt - gwarancja do 36 miesięcy włącznie;

13 pkt - gwarancja do 38 miesięcy włącznie;

14 pkt - gwarancja do 40 miesięcy włącznie;

15 pkt - gwarancja do 42 miesięcy włącznie;

za każde następne 2 miesiące gwarancji Oferent otrzymuje 1 pkt.

Ocenę maksymalną w tym kryterium (30 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji

wynoszący 72 miesięcy.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.


Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.