Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe 

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku hali przetarcia iglastego

 

W związku z realizacją projektu: RPSW.03.02.00-26-0004/18 pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w firmie Perfect Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynków i modernizację oświetlenia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na: modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku hali przetarcia iglastego.

 

Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku hali przetarcia iglastego.

 

W zakres modernizacji instalacji wchodzi wymiana instalacji centralnego ogrzewania -

 

zgodnie z dokumentacją projektową.

 

Występujące w dokumentacji projektowej (w części opisowej oraz części rysunkowej) nazwy własne produktów, ewentualnie nazwy producentów służą jedynie identyfikacji i określeniu własności technicznych zastosowanych materiałów i urządzeń. Możliwe jest zastosowanie innych materiałów i urządzeń o odpowiadających podanym w dokumentacji cechach konstrukcyjnych.

 

Dokumentacja projektowa zawiera: opis projektu, rzut przyziemia instalacji CO, rozwinięcie instalacji CO, schemat ideowy zasilania cieplnego, przedmiar.

 

Budynek hali przetarcia iglastego ma konstrukcję żelbetową. Powierzchnia budynku wynosi 1837 m2, kubatura: 11757 m3.

 

Wyceny należy dokonać na podstawie załączonego przedmiaru robót. Należy dostarczyć kosztorys ofertowy.

 

Cel zamówienia

 

Celem zamówienia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku hali przetarcia iglastego poprzez wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

 

Kod CPV

 

45300000-0

 

Nazwa kodu CPV

 

Roboty instalacyjne w budynkach

 

Miejsce i sposób składania ofert

 

Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo

 

Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać

 

skan podpisanej oferty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia

 

07.02.2020r.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 14.02.2020r.

 

Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850.

 

Osoba do kontaktu: Marek Woźniak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 

Marek Woźniak

 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 

412747850

 

Kategoria ogłoszenia

 

Roboty budowlane

 

Podkategoria ogłoszenia

 

Roboty budowlane

 

Miejsce realizacji zamówienia

 

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice

 

Harmonogram realizacji zamówienia

 

Termin składania ofert: 07.02.2020r.

 

Termin podpisania umowy: w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia Oferenta o wyborze

 

jego oferty.

 

Termin wykonania modernizacji instalacji centralnego ogrzewania: do dnia 31.05.2020r.

 

Załączniki

 

  • wzór umowy na wyk. instalacji CO hala

  • wzór oświadczenia oferenta

  • schemat ideowy zasilania cieplnego hala

  • rozwinięcie instalacji CO hala

  • rzut przyziemia instalacja CO hala

  • opis projektu hala

  • przedmiar instalacja CO hala

 

Wymienione wyżej załączniki są dostępne w ogłoszeniu Zamawiającego zamieszczonym na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228947

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

 

Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tym celu powinien złożyć oświadczenie (wzór oświadczeń Oferenta znajduje się w załączniku).

 

Wiedza i doświadczenie

 

Oferent spełni warunek wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że wykonał należycie minimum 3 inwestycje polegające na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania. W tym celu powinien załączyć do oferty minimum trzy referencje zewnętrznych firm lub instytucji potwierdzające należyte wykonanie prac w zakresie objętym zapytaniem ofertowym.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez Oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.

 

Dodatkowe warunki

 

Dodatkowe warunki:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie

 

bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający

 

zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

 

Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert. Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał oględzin budynku, w którym będą wykonywane prace instalacyjne przed złożeniem oferty. Zamawiający umożliwi zainteresowanym oferentom dokonanie wizji lokalnej budynku. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej Oferent musi wcześniej uzgodnić z Zamawiającym. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o wyborze pod

 

rygorem utraty wadium i odstąpienia od podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie zastosowanych do wykonania prac materiałów i urządzeń, na zasadzie porozumienia z Wykonawcą.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

 

Wadium:

 

Wadium wynosi 10000 złotych. Wadium należy wpłacić na konto bankowe

 

Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 07.02.2020r.

 

Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia

 

nastąpi do dnia 17.02.2020r.

 

Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia za zgodą Stron może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§ 13 wzoru umowy).

 

Warunki zmiany umowy

 

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczące:
1) terminu wykonania umowy, 
2) sposobu spełnienia świadczenia, np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji,
3) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania umowy.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 

Oferta powinna zawierać:

 

- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP;

 

- datę sporządzenia oferty;

 

- termin realizacji zamówienia;

 

- datę ważności oferty;

 

- cenę netto wyrażoną w złotych;

 

- okres gwarancji;

 

- specyfikację głównych materiałów i urządzeń użytych do wykonania prac;

 

- kosztorys ofertowy;

 

- referencje Oferenta (minimum 3);

 

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o

 

działalności gospodarczej Oferenta;

 

- potwierdzenie dokonania przelewu -wpłaty wadium;

 

- oświadczenia Oferenta wypełnione według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem

 

oferty z przyczyn formalnych.

 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby

 

uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

 

Ocena oferty

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 

Kryteria oceny ofert:
1. Cena: waga 60% (max 60 pkt)
2. Okres gwarancji na wykonaną instalację: waga 40% (max 40 pkt)
Razem: 100% (max 100 pkt)
Ad1. Liczba punktów w kryterium "Cena" liczona będzie według następującego wzoru:
Pcx = (Cmin / Cx) x 60 gdzie:
Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta,
Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert,
Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.
Ad2. Liczba punktów w kryterium "Okres gwarancji na wykonaną instalację" będzie przyznana w następującej wysokości:
0,0 pkt – gwarancja do 16 miesięcy włącznie;
0,8 pkt – gwarancja do 17 miesięcy włącznie;
1,6 pkt – gwarancja do 18 miesięcy włącznie;
2,4 pkt – gwarancja do 19 miesięcy włącznie;
3,2 pkt – gwarancja do 20 miesięcy włącznie;
za każdy następny miesiąc gwarancji Oferent otrzymuje 0,8 pkt.
Ocenę maksymalną w tym kryterium (40 pkt) otrzyma Oferent za okres gwarancji wynoszący 66 miesięcy.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

 

Wykluczenia

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.