Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu: RPSW.03.02.00-26-0013/17 pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej budynków w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na: modernizację oświetlenia w budynku magazynowego.

Termin składania ofert: do dnia 04-06-2019

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 04.06.2019r. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 10.06.2019r.

Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu: 412747850.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marek Woźniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 412747850

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja oświetlenia w budynku magazynowym, mająca na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zgodnie z założeniami audytu efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia.

W zakres modernizacji oświetlenia w budynku magazynowego wchodzą: demontaż istniejących opraw oświetleniowych, dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu LED. Istniejące oprawy oświetleniowe - łącznie 115 sztuk. Wymianie podlegają wszystkie oprawy wraz ze źródłami światła.

Kategoria ogłoszenia: Dostawy

Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest zmniejszenie poboru energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie poprzez modernizację istniejącego oświetlenia w budynku magazynowym, zgodnie z założeniami audytu efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia.

Przedmiot zamówienia:

W zakres modernizacji oświetlenia w budynku magazynowym wchodzą: demontaż istniejących opraw oświetleniowych, dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu LED wewnątrz budynku magazynowego. Istniejące oprawy oświetleniowe - łącznie 115 sztuk, w tym: świetlówki, lampy rtęciowe, lampy żarowe i halogenowe. Wymianie podlegają wszystkie oprawy.

Wymagania dotyczące nowych opraw:

1) Magazyn - część wysoka: 9 szt. opraw LED zawieszonych na lince nośnej na wysokości około 7m,

- strumień świetlny źródła światła 20000 lm (+/- 10%),

- moc oprawy 165 W (+/- 10%),

- stopień szczelności min. IP 65,

- stopień ochrony przed uderzeniem IK08,

- trwałość źródeł LED: min. 60000 h przy współczynniku L90/B10,

- deklaracja zgodności CE.

2) Magazyn - część wysoka: 22 oprawy LED wyposażone w regulowany uchwyt dedykowany do montażu na wysięgnikach (np. typu Streetpark), odporne na warunki zewnętrzne:

- strumień świetlny źródła światła 9500 lm (+/- 10%),

- moc oprawy 109 W (+/- 10%),

- stopień szczelności min. IP 65,

- stopień ochrony przed uderzeniem IK09,

- trwałość źródeł LED: min. 50000 h,

- deklaracja zgodności CE.

3) Magazyn - pomieszczenia magazynowe, socjalne i gospodarcze: 62 oprawy LED strumień świetlny min. 5200 lm, moc opraw 36W (+/-10%) oraz 4 oprawy LED strumień świetlny min. 7200 lm, moc opraw 48W (+/-10%),

- pyłoszczelne -stopień szczelności min. IP 65,

- trwale zamknięta komora optyki zapobiegająca możliwości ingerencji do modułów i zasilacza,

- listwa zaciskowa w wydzielonej komorze,

- moduły LED zamontowane na podłożu metalowym (odprowadzanie ciepła),

- klosz mleczny zabezpieczający przed zjawiskiem olśnienia,

- stopień ochrony przed uderzeniem IK10,

- wskaźnik oddawania barw Ra>80,

- trwałość źródeł LED: min. 60000 h przy współczynniku L80/B10,

- skuteczność świetlna oprawy: powyżej 110 lm/W,

- deklaracja zgodności CE.

4) Magazyn - pomieszczenia biurowe: 18 opraw LED PANEL do wbudowania, przeznaczonych do sufitów podwieszanych modułowych 60x60:

- strumień świetlny źródła światła min. 5200 lm,

- moc oprawy 36 W (+/- 10%),

- stopień szczelności min. IP 20,

- stopień ochrony przed uderzeniem IK04,

- trwałość źródeł LED: min. 60000 h przy współczynniku L80/B10,

- deklaracja zgodności CE.

Wymienione oprawy LED powinny zapewnić zużycie energii elektrycznej na poziomie nie większym niż zakładane w audycie efektywności energetycznej (audyt w załączniku).

W części wysokiej budynku magazynowane są produkty drzewne. Do prac montażowych niezbędny będzie wysięgnik. W pomieszczeniach na parterze i na piętrze oprawy montowane na suficie lub na ścianach. Wymiary zewnętrzne budynku magazynowego: 60m x 18m.

Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z zakupem nowych opraw, koszty demontażu istniejących opraw, koszty montażu opraw LED, koszty podłączenia do instalacji elektrycznej oraz koszty serwisowania opraw oświetleniowych w okresie gwarancji.

Kod CPV: 31500000-1

Nazwa kodu CPV: Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 51100000-3 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

Harmonogram realizacji zamówienia:

Termin składania ofert: do dnia 04.06.2019r.

Termin podpisania umowy: do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.

Termin wykonania modernizacji oświetlenia: do dnia 31.08.2019r.

Załączniki:

- Wzór umowy

- Wzór oświadczenia oferenta

- Audyt oświetlenia budynek magazynu

- Budynek magazynu –rzut

Załączniki są dostępne w ogłoszeniu Zamawiającego nr 1181570 zamieszczonym na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181570

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie (wzór oświadczeń Oferenta znajduje się w załączniku).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Osoby wykonujące prace montażowe powinny posiadać odpowiednie uprawnienia (o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez Oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.

Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał oględzin budynku (miejsca wykonywania prac montażowych) przed złożeniem oferty. Zamawiający umożliwi zainteresowanym oferentom dokonanie wizji lokalnej budynku. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej

należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym (telefonicznie lub mailowo) .

Wykonawca musi uwzględnić wszystkie czynności towarzyszące wykonaniu prac związanych z modernizacją oświetlenia i koszty z nimi związane, nie wyłączając ryzyka ujawnienia się konieczności wykonania robót wcześniej nieprzewidzianych.

Wykonawca powinien wziąć pod uwagę fakt, że prace związane z wymianą oświetlenia będą wykonywane w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym (przetwórstwo drewna) i nie mogą one zakłócać procesu produkcji odbywającemu się na terenie firmy.

Wadium:

Wadium – w formie pieniężnej wynosi 3500 złotych. Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 04.06.2019r.

Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 11.06.2019r. Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia za zgodą stron może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§14 wzoru umowy).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Warunki zmiany umowy

Wzór umowy znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Oferent składając oświadczenie potwierdza, iż akceptuje treść wzoru umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą na zasadzie porozumienia stron w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności

dotyczące:

1) sposobu spełnienia świadczenia (np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji),

2) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

Oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP;

- datę sporządzenia oferty;

- termin realizacji zamówienia;

- datę ważności oferty;

- cenę netto wyrażoną w złotych;

- okres gwarancji;

- szczegółowe informacje dotyczące parametrów zastosowanych opraw oświetleniowych (np. karty katalogowe);

- deklaracje zgodności;

- kosztorys ofertowy;

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Oferenta;

- potwierdzenie dokonania przelewu -wpłaty wadium;

- oświadczenia Oferenta według załączonego wzoru.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

Ocena oferty:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:

1. Cena: waga 70% (max 70 pkt)

2. Okres gwarancji: waga 30% (max 30 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium "Cena" liczona będzie według następującego wzoru:

Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium "Okres gwarancji":

0 pkt - gwarancja do 35 miesięcy włącznie;

1 pkt - gwarancja do 36 miesięcy włącznie;

2 pkt - gwarancja do 37 miesięcy włącznie;

3 pkt - gwarancja do 38 miesięcy włącznie;

4 pkt - gwarancja do 39 miesięcy włącznie;

5 pkt - gwarancja do 40 miesięcy włącznie;

za każdy następny 1 miesiąc gwarancji Oferent otrzymuje 1 pkt.

Ocenę maksymalną w tym kryterium (30 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji wynoszący 65 miesięcy. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku

małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Zamawiający:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PERFECT SPÓŁKA Z O.O.

Adres: ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice