Oferta strugarka

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

STRUGARKA CZTEROSTRONNA  Z PODAJNIKIEM

W związku z realizacją projektu pn. „Wykorzystanie prac badawczo - rozwojowych do wdrożenia produkcji zasobooszczędnych materiałów budowlanych i paliwa do celów energetycznych z odpadów w Perfect Sp. z o.o.”, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.5, Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 76 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę kompletnej strugarki czterostronnej oraz podajnika do strugarki.

Opis zamówienia:

1. Dostawa kompletnej strugarki o układzie wrzecion jak na rys. poniżej:

 

2. Montaż, podłączenie, uruchomienie strugarki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie siedziby firmy – Starachowice, ul. Radomska 76).

3. Wymagane parametry strugarki:

Szerokość obrabianego elementu: 20 – 230 mm,

Grubość obrabianego elementu: 10 – 150 mm,

Posuw od 0 do 60 m/min (minimum),

Jointer prosty dla głowic 7 i 8,

Jointer prosty dla głowic 4 i 5 (z opcją z jointerem profilowym dla głowicy 4 i 5).

4. Dostawa i montaż podajnika automatycznego do opisanej powyżej strugarki – do elementów o długości od 2000 do 6000 mm (z opcją od 1000 do 6000 mm).

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć listownie na adres spółki: „Perfect” Sp. z o.o., ul. Radomska 76,

27-200 Starachowice lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 15.03.2017 do godziny 15:30.

Godziny otwarcia zakładu dla ofert składanych w formie papierowej: dni robocze od godziny 7:30 do godziny 15:30. Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, zgodnie z godzinami pracy zakładu Zamawiającego tel. 412747850, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę oferenta, adres, numer telefonu, NIP,

- datę sporządzenia oferty,

- dokładny opis maszyny z uwzględnieniem marki podstawowych podzespołów, wyposażenie ułatwiające przezbrojenie, wyposażenie dodatkowe,

- dane techniczne,

- termin realizacji zamówienia,

- datę ważności oferty (minimum 60 dni);

- wartość oferty przedstawioną w kwocie netto i brutto ze wskazaniem waluty rozliczenia, oddzielnie dla strugarki i oddzielnie dla podajnika;

- warunki płatności,

- okres gwarancji i jej warunki,

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oferenta,

- oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być podpisana przez osobę, lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena: 70% (max 70 pkt)
  2. Wyposażenie i parametry strugarki: 15% (max 15 pkt)
  3. Okres gwarancji: 15% (max 15 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena netto wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena netto zaproponowana przez oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium wyposażenie i parametry strugarki zostanie przyznana w oparciu o porównanie wyposażenia podstawowego, dodatkowego i parametrów strugarki na podstawie przedłożonej przez oferenta specyfikacji i opisu. Punkty liczone będą następująco: 0 pkt – ocena bardzo niska, 5 pkt  – ocena niska, 10 pkt  – ocena średnia, 15 pkt  – ocena wysoka. 

Ad3. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji:

Gwarancja wyrażona w miesiącach. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 15 pkt. Następne według wzoru: Liczba punktów = (Okres gwarancji badanej oferty/ Okres gwarancji najkorzystniejszej oferty) x 15.

 

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi tych Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.