ZAPYTANIE OFERTOWE - Termomodernizacja budynku hali przetarcia i budynku warsztatu mechanicznego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Termomodernizacja budynku hali przetarcia i budynku warsztatu mechanicznego Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków: budynku hali przetarcia oraz budynku warsztatu mechanicznego.

Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku hali przetarcia, w zakres której wchodzą prace
budowlane:
- docieplenie stropodachu,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie ścian w gruncie,
- wymiana okien (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m2K),
- wymiana drzwi (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K),
- wymiana bram (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K),
- zamurowanie części okien, drzwi i bram.

Materiały użyte do docieplenia budynków powinny mieć takie parametry, aby po wykonaniu termomodernizacji budynku współczynniki izolacyjności przegród były nie większe niż wartości UC(max) określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.
Budynek hali przetarcia jest parterowy o konstrukcji żelbetowej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1100 m2, kubatura 7777 m3

Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku warsztatu mechanicznego, w zakres której
wchodzą prace budowlane:
- docieplenie stropodachu,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie ścian w gruncie,
- wymiana okien (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m2K),
- wymiana drzwi (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K),
- docieplenie bram (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K).

Materiały użyte do docieplenia budynków powinny mieć takie parametry, aby po wykonaniu termomodernizacji budynku współczynniki izolacyjności przegród były nie większe niż wartości UC(max) określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.
Budynek warsztatu mechanicznego jest parterowy o konstrukcji żelbetowej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 443,38 m2, kubatura 2168,18 m3.
Wyceny należy dokonać na podstawie załączonych przedmiarów robót.
Dopuszcza się możliwość złożenia ofert częściowych, obejmujących tylko Zadanie nr 1 lub tylko Zadanie nr 2.
Kod CPV
45320000-6 Roboty izolacyjne
Uzupełniające kody CPV:
45321000-3 Izolacja cieplna
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45262500-6 Roboty murarskie
45410000-4 Tynkowanie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin składania ofert: 19.07.2018r.
Termin wykonania termomodernizacji: dach i świetlik na budynku hali przetarcia – do 31.12.2018r,

dach na budynku warsztatu – do 31.12.2018r., pozostałe roboty budowlane – do 30.04.2019r.
Załączniki
1) Przedmiar robót – budynek hali przetarcia
2) Przedmiar robót – budynek warsztatu mechanicznego
3) Wzór umowy
4) Wzór oświadczenia oferenta

Załączniki znajdują się również w ogłoszeniu Zamawiającego zamieszczonym na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Miejsce i sposób składania ofert


Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 19.07.2018r.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 31.07.2018r.

Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850.
Osoba do kontaktu: Marek Woźniak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marek Woźniak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 412747850
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym zgodnie z ustawą Prawo budowlane. W tym celu powinien złożyć
stosowne oświadczenie.


Wiedza i doświadczenie
Oferent spełni warunek wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że wykonał należycie minimum 3 inwestycje polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych. W tym celu powinien załączyć do oferty referencje zewnętrznych firm lub instytucji potwierdzające należyte wykonanie prac w zakresie objętym zapytaniem ofertowym.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Osoba pełniąca funkcję Kierownika Budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane powinna posiadać odpowiednie wykształcenie i uprawnienia budowlane do kierowania robotami.


Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez Oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.


Dodatkowe warunki
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.
Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał oględzin budynków (miejsca wykonywania robót) przed złożeniem oferty. Zamawiający umożliwi zainteresowanym oferentom dokonanie wizji lokalnej budynków. Zgłoszenie woli przeprowadzenia wizji lokalnej oferent musi wcześniej zgłosić na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wykonawca musi uwzględnić wszystkie czynności towarzyszące wykonaniu w/w prac budowlanych i koszty z nimi związane, nie wyłączając ryzyka ujawnienia się konieczności wykonania robót wcześniej nieprzewidzianych.
Wykonawca powinien wziąć pod uwagę fakt, że prace termomodernizacyjne będą wykonywane w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym (przetwórstwo drewna) i nie mogą one zakłócać procesu produkcji odbywającemu się na terenie firmy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace budowlane tak, aby po ich ukończeniu obiekty spełniały założone parametry w zakresie wzrostu efektywności energetycznej budynków.

Wadium:
Wadium – w formie pieniężnej wynosi:
40000 złotych za Zadanie nr 1,
7000 złotych za Zadanie nr 2.
Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000
3186 8341 przed upływem terminu składania ofert.
Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 03.08.2018r.
Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia za zgodą stron może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§14 wzoru umowy).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie zastosowanych do wykonania prac materiałów, na zasadzie porozumienia z Wykonawcą.


Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczące:
1) terminu wykonania umowy,
2) sposobu spełnienia świadczenia (np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji)
3) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania
umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać:
- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP;
- datę sporządzenia oferty;
- termin realizacji zamówienia;
- datę ważności oferty;
- cenę netto wyrażoną w złotych;
- okres gwarancji;
- specyfikację głównych materiałów i urządzeń użytych do wykonania prac;
- kosztorysy ofertowe – oddzielnie dla obu budynków;
- referencje Oferenta (minimum 3);
- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Oferenta;
- potwierdzenie dokonania przelewu -wpłaty wadium;
- oświadczenia Oferenta według załączonego wzoru.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert:
1. Cena: waga 70% (max 70 pkt)
2. Okres gwarancji: waga 30% (max 30 pkt)
Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji:
0 pkt – gwarancja do 12 miesięcy włącznie;
6 pkt - gwarancja do 24 miesięcy włącznie;
12 pkt - gwarancja do 36 miesięcy włącznie;
Za każde następne 2 miesiące gwarancji Oferent otrzymuje dodatkowo 1 pkt.
Ocenę maksymalną w tym kryterium (30 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji 72 miesięcy i powyżej.

Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2 będą oceniane odrębnie.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.


Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

OŚWIADCZENIA OFERENTA

Działając w imieniu Oferenta: ……………………………………………………………..,
………………………………………………………………………………………………
jako osoba upoważniona do złożenia niżej opisanych oświadczeń w imieniu Oferenta,
niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że:
 Spełniam warunki udziału określone w zamówieniu,
 Wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego
upadłości,
 Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
 Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą
realizację zamówienia,
 Oświadczam, że akceptuję treść wzoru umowy,
 Oświadczam, że zapoznałem się z miejscem wykonywania zadania,
 Oświadczam, że osoba / podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach niniejszego postępowania, nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 Oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że posiadam niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

…………………………….. …………………………………………
Miejscowość, data Podpis i pieczęć Oferenta