ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dostawa i montaż instalacji odciągu trocin z filtrem powietrza i odzyskiem ciepła (modernizacja wentylacji w hali produkcyjnej).

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowej, kompletnej instalacji odciągu trocin z filtrem powietrza i odzyskiem ciepła z hali produkcyjnej w zakładzie produkcji drzewnej. Celem zamówienia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

Miejsce montażu filtra planowane jest przy budynku hali produkcyjnej, w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 76
Wymagania dla instalacji, filtra i wentylatorów:
- wydajność filtra: 30000 m3/h 
- powierzchnia tkaniny filtracyjnej w filtrze: 250 m2 lub więcej
- skuteczność filtracji: do 0,2 mg/m3 pyłu resztkowego w powietrzu powracającym na halę
- łączna moc znamionowa wentylatorów odciągowych: od 30 do 60 kW
- ilość wentylatorów odciągowych: 2 lub więcej
- jeden (lub więcej) wentylator wyposażony w sterowanie falownikiem
- wentylatory pracujące w systemie kaskadowym
- układ sterowania współpracujący z czujnikiem ciśnienia
- filtr wyposażony w system czyszczenia tkaniny filtracyjnej
- filtr wyposażony w klapy/membrany przeciwwybuchowe 
- filtr wyposażony w suchą instalację gaśniczą
- filtr wyposażony w drzwi rewizyjne
- filtr wyposażony w śluzę celkową
- filtr wyposażony w system transportu trocin z filtra do zasobnika trocin (odległość ok. 30m)
- instalacja podzielona na 1 lub 2 nitki odpylania
- instalacja odciągowa wyposażona w chwytacz klocków
- instalacja wyposażona w powrót oczyszczonego powietrza z filtra na halę
- powrót powietrza wyposażony w klapę przeciwpożarową
- powrót powietrza wyposażony w układ regulacji ilości zawracanego powietrza (lato/zima)
- kompletne sterowanie instalacją wraz z szafą sterowniczą
Oferta powinna uwzględniać całkowity koszt dostawy kompletnej instalacji wraz z kosztami transportu, montażu oraz uruchomienia.

Kod CPV

42514000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów

Uzupełniający kod CPV: 42514300-5 Aparatura filtrująca

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 15.10.2018

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Zamawiającego lub listownie na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice, lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 28.06.2018r. do godziny 15.
Oferta, aby została rozpatrzona musi wpłynąć do dnia 28.06.2018r. do godziny 15.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 06.07.2018r. 
Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850.
Osoba do kontaktu: Marek Woźniak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Woźniak, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta.

Wiedza i doświadczenie

Oferent powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w realizacji działań będących przedmiotem zamówienia.
Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta.

Potencjał techniczny

Oferent powinien posiadać potencjał techniczny umożliwiający realizację działań będących przedmiotem zamówienia.
Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do podpisania umowy z Zamawiającym w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o wyborze.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Oferent dokonał wizji lokalnej w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczące:
1) terminu wykonania umowy,
2) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP, nr KRS;
- datę sporządzenia oferty;
- termin realizacji zamówienia; 
- datę ważności oferty;
- cenę netto wyrażoną w złotych;
- okres gwarancji;
- specyfikację przedmiotu oferty;
- oświadczenia Oferenta - według załączonego wzoru.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
1. Cena: 64% (max 64 pkt)
2. Okres gwarancji: 16% (max 16 pkt)
3. Regulacja wydajności filtra: 10% (max 10 pkt)
4. Oczyszczanie tkanin filtracyjnych: 10% (max 10 pkt)
Razem: 100% (max 100 pkt)
Ad1. Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 64 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.
Ad2. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji:
0 pkt – gwarancja do 12 miesięcy włącznie; za każde następne 3 miesiące gwarancji Oferent otrzymuje 2 pkt. Ocenę maksymalną w tym kryterium (16 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji 36 miesięcy.
Ad3. Liczba punktów w kryterium regulacja wydajności filtra:
0 pkt - regulacja dwustopniowa,
5 pkt - regulacja trzystopniowa automatyczna,
10 pkt - regulacja płynna automatyczna.
Ad4. Liczba punktów w kryterium oczyszczanie tkanin filtracyjnych:
0 pkt - oczyszczanie mechaniczne,
10 pkt - oczyszczanie pneumatyczne.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

 

OŚWIADCZENIA OFERENTA

 

Działając w imieniu Oferenta: ……………………………………………………………..,

……………………………………………………………………………………………… jako osoba upoważniona do złożenia niżej opisanych oświadczeń w imieniu Oferenta, niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że:

  • · Spełniam warunki udziału określone w zamówieniu,
  • · Wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
  • · Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
  • · Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
  • · Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
  • · Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,
  • · Oświadczam, że osoba / podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach niniejszego postępowania, nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  • · Oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że posiadam niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki technicznoorganizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

 

 

 

 

……………………………..                                     …………………………………………

 Miejscowość, data                                       Podpis i pieczęć Oferenta

 


 do pobrania