Modernizacja instalacji c.o. - Fryzarnia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Modernizacja instalacji C.O. w budynku Wydziału Fryzarni

W związku z realizacją projektu RPSW.03.02.00-26-0003/16 pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w Perfect Sp. z o.o.”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 76 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na modernizację instalacji C.O. w budynku Wydziału Fryzarni.

Opis zamówienia:

Modernizacja instalacji C.O. w budynku Wydziału Fryzarni, w zakres której wchodzą: wymiana instalacji C.O., montaż nagrzewnic, montaż grzejników, montaż ciepłomierza oraz inne prace instalacyjne – zgodnie z dokumentacją projektową. Wyceny należy dokonać na podstawie przedmiaru robót. Należy dostarczyć kosztorys ofertowy.  Dokumentacja związana z przetargiem dostępna jest w siedzibie firmy: ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice.

Termin wykonania zadania: do 28.02.2018r.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 02.11.2017r. do godziny 15:00.

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 06.11.2017r.

Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850.

Osoba do kontaktu: Marek Woźniak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

1)      Przedmiar

2)      Wzór umowy

Oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, NIP;

- datę sporządzenia oferty;

- termin realizacji zamówienia (nie później niż do 28.02.2018);

- datę ważności oferty (nie krócej niż 3 miesiące);

- cenę netto (w złotych);

- okres gwarancji na wykonaną instalację;

- specyfikację głównych materiałów i urządzeń użytych do wykonania prac;

- kosztorys;

- referencje Oferenta (minimum 3);

- dokumenty potwierdzające sytuację finansową Oferenta (bilans za rok 2016, ostatnie sprawozdanie F01);

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Oferenta;

- potwierdzenie wpłaty wadium;

- oświadczenia Oferenta: o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym, oświadczenie o akceptacji treści wzoru umowy, oświadczenie o dokonaniu oględzin i zapoznaniu się z miejscem wykonywania zadania, oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena: 80% (max 80 pkt)
 2. Okres gwarancji na wykonaną instalację: 20% (max 20 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 80 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na wykonaną instalację:

0 pkt – gwarancja do 12 miesięcy włącznie; 5 pkt - gwarancja do 24 miesięcy włącznie; 10 pkt - gwarancja do 36 miesięcy włącznie; za każde następne 4 miesiące gwarancji Oferent otrzymuje dodatkowo 1 pkt. Ocenę maksymalną w tym kryterium (20 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji 76 miesięcy i powyżej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Dodatkowe warunki:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.

Oferent powinien dokonać oględzin budynku Wydziału Fryzarni (miejsca wykonywania zadania) przed złożeniem oferty.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o wyborze pod rygorem utraty wadium i odstąpienia od podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie zastosowanych do wykonania prac materiałów i urządzeń, na zasadzie porozumienia z Wykonawcą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Wadium:

Wadium wynosi 5000 złotych. Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 02.11.2017r.

Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 15.11.2017r.

Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia zostaje zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§13 wzoru umowy).

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

OŚWIADCZENIA OFERENTA

 

Działając w imieniu Oferenta: ……………………………………………………………..,

……………………………………………………………………………………………… jako osoba upoważniona do złożenia niżej opisanych oświadczeń w imieniu Oferenta, niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że:

 • · Spełniam warunki udziału określone w zamówieniu,
 • · Wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
 • · Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
 • · Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • · Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • · Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,
 • · Oświadczam, że akceptuję treść wzoru umowy,
 • · Oświadczam, że dokonałem oględzin i zapoznałem się z miejscem wykonywania zadania,
 • · Oświadczam, że osoba / podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach niniejszego postępowania, nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • · Oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że posiadam niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki technicznoorganizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

 

 

……………………………..                          …………………………………………

              Miejscowość, data                                                          Podpis i pieczęć Oferenta