OFERTA_ostrzarka

ZAPYTANIE OFERTOWE

OSTRZARKA (SZLIFIERKA) DO NARZĘDZI

W związku z realizacją Projektu RPSW.02.05.00-26-0092/16 pn. „Wykorzystanie prac badawczo - rozwojowych do wdrożenia produkcji zasobooszczędnych materiałów budowlanych i paliwa do celów energetycznych z odpadów w Perfect Sp. z o.o.”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.5, Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 76 zaprasza do złożenia ofert na dostawę kompletnej ostrzarki do narzędzi.

Opis zamówienia:

Dostawa ostrzarki (szlifierki) do narzędzi. Ostrzarka powinna umożliwiać automatyczne, precyzyjne ostrzenie pił i frezów używanych w produkcji drzewnej.  

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na adres spółki: „Perfect” Sp. z o.o., ul. Radomska 76,

27-200 Starachowice lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 22.09.2017r.

Dodatkowe informacje do uzyskania pod nr tel. 412747850.

 

Oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP,

- datę sporządzenia oferty,

- opis maszyny z uwzględnieniem marki podstawowych podzespołów, wyposażenie standardowe i dodatkowe,

- dane techniczne,

- termin realizacji zamówienia,

- datę ważności oferty,

- wartość oferty przedstawioną w kwocie netto i brutto ze wskazaniem waluty rozliczenia,

- warunki płatności,

- okres gwarancji i jej warunki,

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oferenta,

- oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być podpisana przez osobę, lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena: 70% (max 70 pkt)
  2. Wyposażenie i parametry strugarki: 20% (max 20 pkt)
  3. Okres gwarancji: 10% (max 10 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena netto wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena netto zaproponowana przez oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium wyposażenie i parametry ostrzarki zostanie przyznana w oparciu o porównanie wyposażenia podstawowego, dodatkowego i parametrów ostrzarki na podstawie przedłożonej przez oferenta specyfikacji i opisu. Punkty liczone będą następująco:

0 pkt – ocena bardzo niska, 5 pkt – ocena niska, 10 pkt – ocena średnia, 15 pkt – ocena wysoka, 20 pkt – ocena bardzo wysoka. 

Ad3. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji:

Gwarancja wyrażona w miesiącach. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 10 pkt. Następne według wzoru: Liczba punktów = (Okres gwarancji badanej oferty/ Okres gwarancji najkorzystniejszej oferty) x 10.

 

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.