OGŁOSZENIE - INSTALACJA FOTOWLTAICZNA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Perfect Sp. z o.o.”, zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego w dniu 01.09.2016r wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający – firma Perfect Spółka z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 76 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia (zgodnie z zasadą konkurencyjności) na:

Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW na dachu budynku Wydziału Klejenia położonego w Starachowicach, ul. Radomska 76.

Budynek jest w trakcie termomodernizacji. Stropodach żelbetowy, pokryty papą.

Panele fotowoltaiczne planowane są do zainstalowania w miejscu świetlików dachowych. 

2. Zamówienie składa się z następujących elementów:

a)    Wykonanie projektu wykonawczego wraz z projektem elektrycznym,

b)    Wykonanie prac instalacyjno – montażowych związanych z instalacją fotowoltaiczną,

c)    Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia wchodzącego w skład instalacji fotowoltaicznej,

d)    Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

e)    Wykonanie podłączenia instalacji fotowoltaicznej do istniejącej instalacji elektrycznej,

e)    Wykonanie w imieniu zamawiającego przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie przygotowanego projektu

wykonawczego, spełniającego wszystkie wymagania dokumentacji technicznej oraz zgodnie z

obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, wraz z okresem gwarancji na wykonaną

usługę.

4. Elementy wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznej muszą być fabrycznie nowe, posiadać instrukcję w języku polskim oraz wszelkie certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające sprzęt do użytku.

5. Wykonawca deklaruje, że w razie awarii, serwis i wszelkie naprawy instalacji, zostaną

wykonane w jak najkrótszym czasie od czasu zgłoszenia awarii.

6. Składający zamówienie zastrzega sobie prawo przebadania do 5% paneli w celu sprawdzenia

ich parametrów w wybranym przez siebie niezależnym instytucie na koszt wykonawcy.

7. W trakcie trwania gwarancji Zamawiający może zbadać rzeczywistą wydajność modułów. W

przypadku nie dotrzymania deklarowanych przez producenta parametrów Zamawiający może

zażądać wymiany modułów. Określenie rzeczywistej wydajności może odbyć się po roku

działania instalacji oraz przed upływem okresu gwarancji.

Informacje dotyczące zadania inwestycyjnego udzielane będą pod nr telefonu: 412747850, w siedzibie firmy: Perfect Sp. z o.o. ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice.

W celu prawidłowego oszacowania wartości usługi Zamawiający umożliwia i zaleca dokonanie wizji lokalnej budynku, którego dotyczy zapytanie ofertowe.

Termin wykonania zadania inwestycyjnego: do dnia 30.09.2017r.

 

Miejsce i sposób składania ofert

1.  Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.  Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.  Oferent będzie związany ofertą przez okres co najmniej 60 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

4.  Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę. Każdą stronę oferty należy parafować i ponumerować.

5.  Ofertę należy przygotować w języku polskim.

Oferty (sporządzone na załączniku nr 1) należy składać do dnia 10 lipca 2017 r. do godziny 15.00 na adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice w następujący sposób:

•   dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub

•   pocztą elektroniczną (podpisane skany) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marek Woźniak nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 412747850, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oferta powinna zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy według załączonego wzoru (Załącznik nr 1);

- szczegółowy kosztorys ofertowy;

- specyfikację głównych materiałów i urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej, dokumentację katalogową oferowanego rozwiązania (w języku polskim);

- rekomendacje oferenta, wykaz wykonanych robót, czas funkcjonowania na rynku;

- dokumenty potwierdzające sytuację finansową oferenta (np. bilans, ostatnie sprawozdanie F01);

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oferenta;

- kopię polisy ubezpieczeniowej;

- oświadczenia oferenta (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego): o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym, oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być podpisana przez osobę, lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Koszt wykonania zadania: 60% (max 60 pkt)
 2. Jakość głównych materiałów i urządzeń: 20% (max 20 pkt)
 3. Okres gwarancji na wykonane prace: 5% (max 5 pkt)
 4. Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne: 10% (max 10 pkt)
 5. Okres gwarancji na inwertery: 5% (max 5 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium koszt wykonania zadania liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 60 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez oferenta, Cmin – najniższy zaproponowany koszt wykonania wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – koszt wykonania zaproponowany przez oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium jakość głównych materiałów i urządzeń zostanie przyznana w oparciu o porównanie ich parametrów technicznych na podstawie przedłożonej przez oferenta dokumentacji. Punkty liczone będą następująco: 0 pkt – jakość bardzo niska, 5 pkt  – jakość niska, 10 pkt  – jakość średnia, 15 pkt  – jakość wysoka, 20 pkt –  jakość bardzo wysoka. 

Ad3. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na wykonane prace:

0 pkt – gwarancja do 35 miesięcy włącznie; 1 pkt – gwarancja 36 miesięcy; 2 pkt – gwarancja 48 miesięcy; 3 pkt – gwarancja 60 miesięcy; 4 pkt – gwarancja 72 miesięcy; 5 pkt – gwarancja 84 miesięcy i powyżej.

Ad4. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne:

0 pkt – gwarancja do  10 lat; 1 pkt – gwarancja 11 lat; 2 pkt – gwarancja 12 lat; 3 pkt – gwarancja 13 lat; 4 pkt – gwarancja 14 lat; 5 pkt – gwarancja 15 lat; 6 pkt – gwarancja 16 lat; 7 pkt – gwarancja 17 lat; 8 pkt – gwarancja 18 lat; 9 pkt – gwarancja 19 lat; 10 pkt – gwarancja 20 lat i powyżej.

Ad5. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na inwertery: 0 pkt – gwarancja do  5 lat; 1 pkt - gwarancja 6 lat; 2 pkt - gwarancja 8 lat, 3 pkt - gwarancja 10 lat, 4 pkt - gwarancja 15 lat, 5 pkt – gwarancja 20 lat i powyżej.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez

złożenie oświadczenia.

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek wiedzy i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej trzy zamówienia polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy minimum 30 kWp wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dane zamówienie zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do

wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadające kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia, tj. posiadają ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (zgodne art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę.

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie

zamówienia w terminie. Ocena: spełnia – nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów finansowych.

e) Wymagany minimalny okres gwarancji producenta w odniesieniu do poszczególnych

elementów składowych instalacji: moduły fotowoltaiczne, inwertery, konstrukcja nośna/montażowa instalacji: nie mniej niż 10 lat.

f) Dysponują polisą potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia i zgodnej z kodem PKD,

co najmniej na kwotę 300.000,00 zł. Ocena: na podstawie polisy przedstawionej przez wykonawcę.

Przed złożeniem oferty oferent musi wziąć udział w wizji lokalnej obiektu. Wizja lokalna odbędzie się w dniach 29.06.2017r. oraz 30.06.2017r. w godz. od 9.00 do 14.00 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym dotyczącym czasu oględzin).  

Podczas wizji lokalnej oferent będzie mógł się zapoznać ze stanem obecnym miejsca planowanego posadowienia instalacji oraz dokonać oględzin budynku oraz instalacji elektrycznej.

 

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Wadium:

Wadium wynosi 5000 złotych.

Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 10.07.2017r. (liczy się data wpływu kwoty wadium na konto bankowe).

Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 31.07.2017r.

Wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia pozostaje do rozliczenia do czasu upływu okresu rękojmi za wykonane zadanie.

 

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego,

Załącznik nr 2 – oświadczenia oferenta,

Załącznik nr 3 wzór umowy.

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA OFERTY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania instalacji fotowoltaicznej składam firmie:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERFECT Sp. z o.o. następującą ofertę:

 

Treść oferty:

1)      Nazwa Oferenta …………………………………………………………………………….…..

2)      Adres Oferenta ………………………………………………………………………………….

3)      NIP. ……………………………………………

4)      Oferuję dostawę instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie robót budowlano - montażowych:

 

Koszt wykonania zadania netto (cena netto) : ……………………………………………………….……...

Koszt wykonania zadania brutto (cena brutto): ……………………………………………………………..

 

5)      Oferuję czas reakcji serwisu tj. czas na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii: ………………….

6)      Posiadam / nie posiadam deklarację/ deklaracji (zaznaczyć deklarowane) producenta o pokryciu kosztów serwisu i wymiany uszkodzonych paneli w czasie gwarancji.

7)      Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

8)      Termin realizacji zamówienia – ……….. dni.

9)      Oferuję gwarancję na warunkach określonych we wzorze umowy w wymiarze:

 • Na wykonane prace: .......................
 • Na moduły fotowoltaiczne: .......................
 • Na inwertery: ...................

10)   Zapoznałem z wzorem umowy i akceptuję jej treść.

11)   Przedkładam kosztorys ofertowy potwierdzający powyższą cenę.

12)   Przedkładam dokumentację katalogową oferowanego rozwiązania.

13)   Data ważności oferty: ……………………..

 

 

 

........................................................  

      (miejscowość i data)                                              ..............................................................................                                                                                   (Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby                                                                                       uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIA OFERENTA

 

Działając w imieniu Oferenta: ……………………………………………………………..,

……………………………………………………………………………………………… jako osoba upoważniona do złożenia niżej opisanych oświadczeń w imieniu Oferenta, niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że:

 • · Oferent spełnia warunki udziału określone w zamówieniu,
 • · Wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
 • · Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
 • · Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • · Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • · Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,
 • · Oświadczam, że akceptuję treść wzoru umowy,
 • · Oświadczam, że osoba / podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach niniejszego postępowania, nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • · Oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że posiadam niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki technicznoorganizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

 

 

 

 

………………………………..                          …………………………………………

              Miejscowość, data                                                          Podpis i pieczęć Oferenta