ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE TERMOMODERNIZACJA

W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Perfect Sp. z o.o.”, zgodnie ze złożonym w dniu 01.09.2016r wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający – firma Perfect Spółka z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 76 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na:

Opis zamówienia:

Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku Wydziału Fryzarni, w zakres której wchodzą prace budowlane: docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana bram.

 

Zadanie nr 1a: Wykonanie posadzki w części budynku Wydziału Fryzarni.A

    

Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku Wydziału Klejenia, w zakres której wchodzą prace budowlane: docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana świetlików dachowych, likwidacja części świetlików dachowych, wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana bram.

 

Zadanie nr 3: Modernizacja instalacji CO w budynku Wydziału Fryzarni, w zakres której wchodzą prace instalacyjne: wymiana instalacji CO, montaż nagrzewnic w części produkcyjnej budynku, montaż grzejników stalowych w części socjalnej budynku, montaż ciepłomierza.

 

Zadanie nr 4: Modernizacja instalacji CO w budynku Wydziału Klejenia, w zakres której wchodzą prace instalacyjne: wymiana instalacji CO, montaż nagrzewnic w części produkcyjnej budynku, montaż grzejników w części socjalnej budynku, montaż ciepłomierza.

 

Zadanie nr 5: Modernizacja oświetlenia wewnątrz budynku Wydziału Fryzarni i budynku Wydziału Klejenia – modernizacja istniejącego oświetlenia świetlówkowego i żarowego poprzez zastosowanie oświetlenia typu LED. Wymiana opraw oświetleniowych (96 szt.+132 szt.) i źródeł światła.

 

Zadanie nr 6: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW na dachu budynku Wydziału Klejenia.

 

Wyceny należy dokonać na podstawie projektu budowlanego (przedmiaru robót).

Należy dostarczyć szczegółowy kosztorys.

Dopuszcza się możliwość złożenia ofert częściowych obejmujących poszczególne zadania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych zadań w ramach oddzielnych umów.

Dokumentacja związana z przetargiem dostępna jest w siedzibie firmy: ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice.

Termin wykonania zadań: do 31.12.2017r.

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 17.03.2017r. do godziny 13:00.

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 24.03.2017r.

Godziny otwarcia zakładu: dni robocze od godziny 7:30 do godziny 15:30. Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, zgodnie z godzinami pracy zakładu Zamawiającego tel. 412747850, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę oferenta, adres, numer telefonu, NIP;

- datę sporządzenia oferty;

- termin realizacji zamówienia (nie później niż do 31.12.2017);

- datę ważności oferty (nie krócej niż 3 miesiące);

- wypełniony formularz przetargowy według załączonego wzoru;

- szczegółowy kosztorys;

- specyfikację głównych materiałów i urządzeń użytych do wykonania prac (materiały planowane  do ocieplenia, okna, drzwi, bramy, świetliki, nagrzewnice, grzejniki, oprawy oświetleniowe, źródła światła, urządzenia wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznej);

- rekomendacje oferenta, czas funkcjonowania na rynku;

- dokumenty potwierdzające sytuację finansową oferenta (np. bilans, ostatnie sprawozdanie F01);

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oferenta;

- warunki płatności;

- okres gwarancji;

- oświadczenia oferenta: o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym, oświadczenie o akceptacji treści wzoru umowy, oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być podpisana przez osobę, lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.

 

Kryteria oceny ofert (dotyczy zadań nr 1-5):

 1. Koszt wykonania zadania: 60% (max 60 pkt)
 2. Jakość głównych materiałów i urządzeń: 20% (max 20 pkt)
 3. Okres gwarancji na wykonane prace: 20% (max 20 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium koszt wykonania zadania liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 60 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez oferenta, Cmin – najniższy zaproponowany koszt wykonania wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – koszt wykonania zaproponowany przez oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium jakość głównych materiałów i urządzeń zostanie przyznana w oparciu o porównanie ich parametrów technicznych na podstawie przedłożonej przez oferenta specyfikacji. Punkty liczone będą następująco: 0 pkt – jakość bardzo niska, 5 pkt  – jakość niska, 10 pkt  – jakość średnia, 15 pkt  – jakość wysoka, 20 pkt –  jakość bardzo wysoka. 

Ad3. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na wykonane prace:

0 pkt – gwarancja do 12 miesięcy włącznie; 5 pkt - gwarancja do 24 miesięcy włącznie; 10 pkt - gwarancja do 36 miesięcy włącznie; za każde następne 4 miesiące gwarancji oferent otrzymuje dodatkowo 1 pkt. Ocenę maksymalną w tym kryterium (20 pkt) otrzymuje oferent za okres gwarancji 76 miesięcy i powyżej.

 

Kryteria oceny ofert (dotyczy zadania nr 6):

 1. Koszt wykonania zadania: 60% (max 60 pkt)
 2. Jakość głównych materiałów i urządzeń: 20% (max 20 pkt)
 3. Okres gwarancji na wykonane prace: 10% (max 10 pkt)
 4. Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne: 5% (max 5 pkt)
 5. Okres gwarancji na inwertery: 5% (max 5 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium koszt wykonania zadania liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 60 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez oferenta, Cmin – najniższy zaproponowany koszt wykonania wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – koszt wykonania zaproponowany przez oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium jakość głównych materiałów i urządzeń zostanie przyznana w oparciu o porównanie ich parametrów technicznych na podstawie przedłożonej przez oferenta specyfikacji. Punkty liczone będą następująco: 0 pkt – jakość bardzo niska, 5 pkt  – jakość niska, 10 pkt  – jakość średnia, 15 pkt  – jakość wysoka, 20 pkt –  jakość bardzo wysoka. 

Ad3. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na wykonane prace:

0 pkt – gwarancja do 35 miesięcy włącznie; 5 pkt - gwarancja 36 miesięcy i powyżej; 10 pkt - gwarancja 76 miesięcy i powyżej.

Ad4. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne:

0 pkt – gwarancja do  9 lat; 1 pkt - gwarancja 10 lat; 2 pkt - gwarancja 12 lat, 3 pkt - gwarancja 15 lat, 4 pkt - gwarancja 18 lat, 5 pkt – gwarancja 20 lat i powyżej.

Ad5. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na inwertery: 0 pkt – gwarancja do  4 lat; 1 pkt - gwarancja 5 lat; 2 pkt - gwarancja 7 lat, 3 pkt - gwarancja 10 lat, 4 pkt - gwarancja 15 lat,  5 pkt – gwarancja 20 lat i powyżej.

 

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. Unieważnienie może dotyczyć całości postępowania lub części (poszczególnych zadań). W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Wadium:

Wadium wynosi:

50000 złotych za Zadanie nr 1, 1a, 2 (łącznie),

5000 złotych za Zadanie nr 3,

5000 złotych za Zadanie nr 4,

5000 złotych za Zadanie nr 5,

5000 złotych za Zadanie nr 6.

Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 17.03.2017r.

Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 30.03.2017r.

Wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia pozostaje do rozliczenia do czasu upływu okresu rękojmi za wykonane zadanie.

 

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

 

Wzór formularza przetargowego do wypełnienia:

 

Zadanie nr 1:

Zakres robót

Koszt netto [zł]

 

Okres gwarancji

[miesiące]

Termomodernizacja budynku Wydziału Fryzarni

Prace budowlane:

docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana bram. (Wszystkie zawarte w projekcie, za wyjątkiem instalacji CO, posadzki i wentylacji)

 

 

 

Zadanie nr 1a:

Zakres robót

Koszt netto [zł]

 

Okres gwarancji

[miesiące]

Wykonanie posadzki

Wykonanie posadzki w części budynku Wydziału Fryzarni – zgodnie z projektem.

 

 

 

Zadanie nr 2:

Zakres robót

Koszt netto [zł]

 

Okres gwarancji

[miesiące]

Termomodernizacja budynku Wydziału Klejenia

Prace budowlane:

docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych, likwidacja części świetlików dachowych, wymiana świetlików dachowych, wymiana drzwi, wymiana okien,  wymiana bram. (Wszystkie zawarte w projekcie za wyjątkiem instalacji CO)

 

 

 

Zadanie nr 3:

Zakres robót

Koszt netto [zł]

 

Okres gwarancji

[miesiące]

Modernizacja instalacji CO  w budynku Wydziału Fryzarni

Prace instalacyjne:

Wymiana instalacji CO, montaż nagrzewnic w części produkcyjnej budynku, montaż grzejników w części socjalnej budynku, montaż ciepłomierza.

 

 

 

Zadanie nr 4:

Zakres robót

Koszt netto [zł]

 

Okres gwarancji

[miesiące]

Modernizacja instalacji CO  w budynku Wydziału Klejenia

Prace instalacyjne:

Wymiana instalacji CO, montaż nagrzewnic w części produkcyjnej budynku, montaż grzejników w części socjalnej budynku, montaż ciepłomierza.

 

 

 

Zadanie nr 5:

Zakres robót

Koszt netto [zł]

 

Okres gwarancji

[miesiące]

Modernizacja oświetlenia wewnątrz budynku Wydziału Fryzarni oraz budynku Wydziału Klejenia

Modernizacja istniejącego oświetlenia świetlówkowego i żarowego poprzez zastosowanie oświetlenia typu LED. Wymiana opraw oświetleniowych (96 + 132 szt.) i źródeł światła.

 

 

 

Zadanie nr 6:

Zakres robót

Koszt netto

 [zł]

 

Okres gwarancji

 

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW na dachu budynku Wydziału Klejenia

 

Na wykonane prace:

………… miesięcy

Na moduły fotowoltaiczne:

…….……. lat

Na inwertery:

………….. lat

 

 

OŚWIADCZENIA OFERENTA

 

Działając w imieniu Oferenta: ……………………………………………………………..,

……………………………………………………………………………………………… jako osoba upoważniona do złożenia niżej opisanych oświadczeń w imieniu Oferenta, niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że:

 • · Spełniam warunki udziału określone w zamówieniu,
 • · Wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
 • · Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
 • · Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • · Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • · Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,
 • · Oświadczam, że akceptuję treść wzoru umowy,
 • · Oświadczam, że osoba / podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach niniejszego postępowania, nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • · Oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że posiadam niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki technicznoorganizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

 

 

 

 

………………………………..                          …………………………………………

              Miejscowość, data                                                          Podpis i pieczęć Oferenta