Informacja o wyniku postępowania

 

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:

Modernizacja oświetlenia w budynku magazynowym”

Informujemy, że przetarg na modernizację oświetlenia w budynku magazynowym został unieważniony.

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:

Modernizacja oświetlenia w budynku warsztatu mechanicznego”

Informujemy, że:

Na wykonanie modernizacji oświetlenia w budynku warsztatu mechanicznego wpłynęło 2 oferty z następujących firm:

1) ZPHU ELEKTRO-KOMPLEKS,

2) OPTOLUMIN POLSKA Sp. z o.o.

W wyniku oceny ofert wybrano oferenta: OPTOLUMIN POLSKA Sp. z o.o., oferta uzyskała 100 pkt.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu: RPSW.03.02.00-26-0013/17 pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej budynków w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na: modernizację oświetlenia w budynku magazynowego.

Termin składania ofert: do dnia 04-06-2019

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 04.06.2019r. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 10.06.2019r.

Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu: 412747850.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marek Woźniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 412747850

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja oświetlenia w budynku magazynowym, mająca na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zgodnie z założeniami audytu efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia.

W zakres modernizacji oświetlenia w budynku magazynowego wchodzą: demontaż istniejących opraw oświetleniowych, dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu LED. Istniejące oprawy oświetleniowe - łącznie 115 sztuk. Wymianie podlegają wszystkie oprawy wraz ze źródłami światła.

Kategoria ogłoszenia: Dostawy

Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest zmniejszenie poboru energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie poprzez modernizację istniejącego oświetlenia w budynku magazynowym, zgodnie z założeniami audytu efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia.

Przedmiot zamówienia:

W zakres modernizacji oświetlenia w budynku magazynowym wchodzą: demontaż istniejących opraw oświetleniowych, dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu LED wewnątrz budynku magazynowego. Istniejące oprawy oświetleniowe - łącznie 115 sztuk, w tym: świetlówki, lampy rtęciowe, lampy żarowe i halogenowe. Wymianie podlegają wszystkie oprawy.

Wymagania dotyczące nowych opraw:

1) Magazyn - część wysoka: 9 szt. opraw LED zawieszonych na lince nośnej na wysokości około 7m,

- strumień świetlny źródła światła 20000 lm (+/- 10%),

- moc oprawy 165 W (+/- 10%),

- stopień szczelności min. IP 65,

- stopień ochrony przed uderzeniem IK08,

- trwałość źródeł LED: min. 60000 h przy współczynniku L90/B10,

- deklaracja zgodności CE.

2) Magazyn - część wysoka: 22 oprawy LED wyposażone w regulowany uchwyt dedykowany do montażu na wysięgnikach (np. typu Streetpark), odporne na warunki zewnętrzne:

- strumień świetlny źródła światła 9500 lm (+/- 10%),

- moc oprawy 109 W (+/- 10%),

- stopień szczelności min. IP 65,

- stopień ochrony przed uderzeniem IK09,

- trwałość źródeł LED: min. 50000 h,

- deklaracja zgodności CE.

3) Magazyn - pomieszczenia magazynowe, socjalne i gospodarcze: 62 oprawy LED strumień świetlny min. 5200 lm, moc opraw 36W (+/-10%) oraz 4 oprawy LED strumień świetlny min. 7200 lm, moc opraw 48W (+/-10%),

- pyłoszczelne -stopień szczelności min. IP 65,

- trwale zamknięta komora optyki zapobiegająca możliwości ingerencji do modułów i zasilacza,

- listwa zaciskowa w wydzielonej komorze,

- moduły LED zamontowane na podłożu metalowym (odprowadzanie ciepła),

- klosz mleczny zabezpieczający przed zjawiskiem olśnienia,

- stopień ochrony przed uderzeniem IK10,

- wskaźnik oddawania barw Ra>80,

- trwałość źródeł LED: min. 60000 h przy współczynniku L80/B10,

- skuteczność świetlna oprawy: powyżej 110 lm/W,

- deklaracja zgodności CE.

4) Magazyn - pomieszczenia biurowe: 18 opraw LED PANEL do wbudowania, przeznaczonych do sufitów podwieszanych modułowych 60x60:

- strumień świetlny źródła światła min. 5200 lm,

- moc oprawy 36 W (+/- 10%),

- stopień szczelności min. IP 20,

- stopień ochrony przed uderzeniem IK04,

- trwałość źródeł LED: min. 60000 h przy współczynniku L80/B10,

- deklaracja zgodności CE.

Wymienione oprawy LED powinny zapewnić zużycie energii elektrycznej na poziomie nie większym niż zakładane w audycie efektywności energetycznej (audyt w załączniku).

W części wysokiej budynku magazynowane są produkty drzewne. Do prac montażowych niezbędny będzie wysięgnik. W pomieszczeniach na parterze i na piętrze oprawy montowane na suficie lub na ścianach. Wymiary zewnętrzne budynku magazynowego: 60m x 18m.

Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z zakupem nowych opraw, koszty demontażu istniejących opraw, koszty montażu opraw LED, koszty podłączenia do instalacji elektrycznej oraz koszty serwisowania opraw oświetleniowych w okresie gwarancji.

Kod CPV: 31500000-1

Nazwa kodu CPV: Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 51100000-3 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

Harmonogram realizacji zamówienia:

Termin składania ofert: do dnia 04.06.2019r.

Termin podpisania umowy: do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.

Termin wykonania modernizacji oświetlenia: do dnia 31.08.2019r.

Załączniki:

- Wzór umowy

- Wzór oświadczenia oferenta

- Audyt oświetlenia budynek magazynu

- Budynek magazynu –rzut

Załączniki są dostępne w ogłoszeniu Zamawiającego nr 1181570 zamieszczonym na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181570

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie (wzór oświadczeń Oferenta znajduje się w załączniku).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Osoby wykonujące prace montażowe powinny posiadać odpowiednie uprawnienia (o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez Oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.

Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał oględzin budynku (miejsca wykonywania prac montażowych) przed złożeniem oferty. Zamawiający umożliwi zainteresowanym oferentom dokonanie wizji lokalnej budynku. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej

należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym (telefonicznie lub mailowo) .

Wykonawca musi uwzględnić wszystkie czynności towarzyszące wykonaniu prac związanych z modernizacją oświetlenia i koszty z nimi związane, nie wyłączając ryzyka ujawnienia się konieczności wykonania robót wcześniej nieprzewidzianych.

Wykonawca powinien wziąć pod uwagę fakt, że prace związane z wymianą oświetlenia będą wykonywane w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym (przetwórstwo drewna) i nie mogą one zakłócać procesu produkcji odbywającemu się na terenie firmy.

Wadium:

Wadium – w formie pieniężnej wynosi 3500 złotych. Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 04.06.2019r.

Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 11.06.2019r. Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia za zgodą stron może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§14 wzoru umowy).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Warunki zmiany umowy

Wzór umowy znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Oferent składając oświadczenie potwierdza, iż akceptuje treść wzoru umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą na zasadzie porozumienia stron w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności

dotyczące:

1) sposobu spełnienia świadczenia (np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji),

2) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

Oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP;

- datę sporządzenia oferty;

- termin realizacji zamówienia;

- datę ważności oferty;

- cenę netto wyrażoną w złotych;

- okres gwarancji;

- szczegółowe informacje dotyczące parametrów zastosowanych opraw oświetleniowych (np. karty katalogowe);

- deklaracje zgodności;

- kosztorys ofertowy;

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Oferenta;

- potwierdzenie dokonania przelewu -wpłaty wadium;

- oświadczenia Oferenta według załączonego wzoru.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

Ocena oferty:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:

1. Cena: waga 70% (max 70 pkt)

2. Okres gwarancji: waga 30% (max 30 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium "Cena" liczona będzie według następującego wzoru:

Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium "Okres gwarancji":

0 pkt - gwarancja do 35 miesięcy włącznie;

1 pkt - gwarancja do 36 miesięcy włącznie;

2 pkt - gwarancja do 37 miesięcy włącznie;

3 pkt - gwarancja do 38 miesięcy włącznie;

4 pkt - gwarancja do 39 miesięcy włącznie;

5 pkt - gwarancja do 40 miesięcy włącznie;

za każdy następny 1 miesiąc gwarancji Oferent otrzymuje 1 pkt.

Ocenę maksymalną w tym kryterium (30 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji wynoszący 65 miesięcy. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku

małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Zamawiający:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PERFECT SPÓŁKA Z O.O.

Adres: ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu: RPSW.03.02.00-26-0013/17 pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej budynków w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na: modernizację oświetlenia w budynku warsztatu mechanicznego.

Termin składania ofert: do dnia 04-06-2019

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia

04.06.2019r. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 10.06.2019r.

Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marek Woźniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 412747850

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Modernizacja oświetlenia w budynku warsztatu mechanicznego, mająca na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zgodnie z założeniami audytu efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia. W zakres modernizacji oświetlenia w budynku warsztatu mechanicznego wchodzą: demontaż istniejących opraw oświetleniowych, dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu LED wewnątrz budynku. Istniejące oprawy oświetleniowe - 55 sztuk. Wymianie podlegają wszystkie oprawy wraz ze źródłami światła.

Kategoria ogłoszenia: Dostawy

Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest zmniejszenie poboru energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie poprzez modernizację istniejącego oświetlenia w budynku warsztatu mechanicznego, zgodnie z założeniami audytu efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia.

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja oświetlenia w budynku warsztatu mechanicznego, mająca na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zgodnie z założeniami audytu efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia. W zakres modernizacji oświetlenia w budynku warsztatu mechanicznego wchodzą: demontaż istniejących opraw oświetleniowych, dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu LED wewnątrz budynku. Istniejące oprawy oświetleniowe -55 sztuk, w tym 20 sztuk opraw zawieszonych na linkach nośnych w pomieszczeniu warsztatowym (wysokość zawieszenia opraw około 4,7 m) oraz 35 sztuk opraw zamontowanych pod sufitami lub na ścianach w pomieszczeniach socjalnych i gospodarczych. Rzut budynku warsztatu mechanicznego znajduje się w załączniku.

Wymianie podlegają wszystkie oprawy.

Wymagania dotyczące opraw:

- pyłoszczelne -stopień szczelności min. IP 65,

- trwale zamknięta komora optyki zapobiegająca możliwości ingerencji do modułów i zasilacza,

- listwa zaciskowa w wydzielonej komorze,

- moduły LED zamontowane na podłożu metalowym (odprowadzanie ciepła),

- klosz mleczny zabezpieczający przed zjawiskiem olśnienia,

- stopień ochrony przed uderzeniem IK10,

- wskaźnik oddawania barw Ra>80,

- trwałość źródeł LED: min. 60000 h przy współczynniku L80/B10;

- skuteczność świetlna oprawy: powyżej 110 lm/W;

- strumień świetlny źródła światła nie mniejszy niż 5200 lm;

- moc oprawy przyjęta w audycie efektywności energetycznej: 36 W;

- deklaracja zgodności CE;

Źródła światła LED powinny zapewnić zużycie energii elektrycznej na oświetlenie w pomieszczeniach budynku na poziomie nie większym niż zakładane w audycie efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia (audyt w załączniku).

Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z zakupem nowych opraw, koszty demontażu istniejących opraw, koszty montażu opraw LED, podłączenia do instalacji elektrycznej oraz koszty serwisowania opraw oświetleniowych w okresie gwarancji. Należy dostarczyć kosztorys ofertowy.

Kod CPV: 31500000-1

Nazwa kodu CPV: Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 51100000-3 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

Harmonogram realizacji zamówienia:

Termin składania ofert: do dnia 04.06.2019r.

Termin podpisania umowy: do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.

Termin wykonania modernizacji oświetlenia: do dnia 31.08.2019r.

Załączniki:

- Wzór umowy

- Wzór oświadczenia oferenta

- Audyt oświetlenia

- Budynek warsztatu –rzut

Załączniki są dostępne w ogłoszeniu Zamawiającego nr 1181595 zamieszczonym na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181595

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie (wzór oświadczeń Oferenta znajduje się w załączniku).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Osoby wykonujące prace montażowe powinny posiadać odpowiednie uprawnienia (o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez Oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.

Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał oględzin budynku (miejsca wykonywania prac montażowych) przed złożeniem oferty. Zamawiający umożliwi zainteresowanym oferentom dokonanie wizji lokalnej budynku. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym (telefonicznie lub mailowo).

Wykonawca musi uwzględnić wszystkie czynności towarzyszące wykonaniu prac związanych z modernizacją oświetlenia i koszty z nimi związane, nie wyłączając ryzyka ujawnienia się konieczności wykonania robót wcześniej nieprzewidzianych.

Wykonawca powinien wziąć pod uwagę fakt, że prace związane z wymianą oświetlenia będą wykonywane w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym (przetwórstwo drewna) i nie mogą one zakłócać procesu produkcji odbywającemu się na terenie firmy.

Wadium:

Wadium – w formie pieniężnej wynosi 1500 złotych. Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 04.06.2019r.

Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 11.06.2019r. Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia za zgodą stron może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§14 wzoru umowy).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Warunki zmiany umowy

Wzór umowy znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Oferent składając

oświadczenie potwierdza, iż akceptuje treść wzoru umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą na zasadzie porozumienia stron w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności

dotyczące:

1) sposobu spełnienia świadczenia (np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji),

2) uwarunkowań techniczno – organizacyjnych lub formalno – prawnych wykonania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

Oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP;

- datę sporządzenia oferty;

- termin realizacji zamówienia;

- datę ważności oferty;

- cenę netto wyrażoną w złotych;

- okres gwarancji;

- szczegółowe informacje dotyczące parametrów zastosowanych opraw oświetleniowych (np. karty katalogowe);

- deklaracje zgodności;

- kosztorys ofertowy;

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Oferenta;

- potwierdzenie dokonania przelewu -wpłaty wadium;

- podpisane oświadczenie Oferenta według załączonego wzoru.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

Ocena oferty:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:

1. Cena: waga 70% (max 70 pkt)

2. Okres gwarancji: waga 30% (max 30 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium "Cena" liczona będzie według następującego wzoru:

Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium "Okres gwarancji":

0 pkt - gwarancja do 35 miesięcy włącznie;

1 pkt - gwarancja do 36 miesięcy włącznie;

2 pkt - gwarancja do 37 miesięcy włącznie;

3 pkt - gwarancja do 38 miesięcy włącznie;

4 pkt - gwarancja do 39 miesięcy włącznie;

5 pkt - gwarancja do 40 miesięcy włącznie;

za każdy następny 1 miesiąc gwarancji Oferent otrzymuje 1 pkt.

Ocenę maksymalną w tym kryterium (30 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji wynoszący 65 miesięcy.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku

małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Zamawiający:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PERFECT SPÓŁKA Z O.O.

Adres: ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe


W związku z realizacją projektu nr RPSW.03.02.00-26-0013/17 pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej budynków w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i montażu licznika ciepła o następujących parametrach: licznik ultradźwiękowy, przepływ 6 m3/h, DN25, kompletny (wraz z czujnikami temperatury).
Licznik powinien zapewnić pomiar zużycia energii cieplnej na ogrzewanie budynku hali produkcyjnej.
Oferta powinna zawierać cenę dostawy kompletnego licznika ciepła wraz z kosztami jego montażu.
Oferty prosimy składać do dnia 17.04.2019r na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatu mechanicznego”

 

Informujemy, że:

Na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatu mechanicznego wpłynęło 2 oferty z następujących firm:

1) Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne JAKO Jan Kosik

2) Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Łukasz Misztal.

W wyniku oceny ofert wybrano oferenta: Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne JAKO Jan Kosik, którego oferta uzyskała 100 pkt.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe

 

W związku z realizacją projektu: RPSW.03.02.00-26-0013/17 pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej budynków w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na:

modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatu mechanicznego

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatu mechanicznego. 
W zakres modernizacji instalacji wchodzą:
wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana i montaż grzejników, nagrzewnic oraz inne prace instalacyjne - zgodnie z dokumentacją projektową. 
Występujące w dokumentacji projektowej nazwy własne produktów, ewentualnie nazwy producentów służą jedynie identyfikacji i określeniu własności technicznych zastosowanych do budowy materiałów i urządzeń. Możliwe jest zastosowanie innych materiałów i urządzeń o odpowiadających podanym w dokumentacji cechach konstrukcyjnych.
Budynek warsztatu mechanicznego jest parterowy o powierzchni ogrzewanej 443,38 m2 i kubaturze części ogrzewanej 2168,18 m3. Wyceny należy dokonać na podstawie załączonego przedmiaru robót. Należy dostarczyć kosztorys ofertowy.

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku warsztatu mechanicznego poprzez wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

Kod CPV

45300000-0

Nazwa kodu CPV

Roboty instalacyjne w budynkach

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia
02.04.2019r.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 08.04.2019r.
Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850.
Osoba do kontaktu: Marek Woźniak, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert:

do dnia 02-04-2019

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Woźniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

412747850

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: 02.04.2019r. 
Termin podpisania umowy: w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia Oferenta o wyborze jego oferty.
Termin wykonania modernizacji instalacji centralnego ogrzewania: do dnia 15.09.2019r.

Załączniki

Załączniki są dostępne w ogłoszeniu Zamawiającego nr 1173583 zamieszczonym na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173583

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tym celu powinien złożyć oświadczenie (wzór oświadczeń Oferenta znajduje się w załączniku).

Wiedza i doświadczenie

Oferent spełni warunek wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że wykonał należycie minimum 3 inwestycje polegające na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania. W tym celu powinien załączyć do oferty referencje zewnętrznych firm lub instytucji potwierdzające należyte wykonanie prac w zakresie objętym zapytaniem ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez Oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.

Dodatkowe warunki

Dodatkowe warunki:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.
Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał oględzin budynku, w którym będą wykonywane prace instalacyjne przed złożeniem oferty. Zamawiający umożliwi zainteresowanym oferentom dokonanie wizji lokalnej budynku. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej Oferent musi wcześniej uzgodnić z Zamawiającym. 
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o wyborze pod rygorem utraty wadium i odstąpienia od podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie zastosowanych do wykonania prac materiałów i urządzeń, na zasadzie porozumienia z Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Wadium:
Wadium wynosi 2500 złotych. Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 02.04.2019r.
Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 09.04.2019r.
Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia za zgodą Stron może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§ 13 wzoru umowy).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczące:
1) terminu wykonania umowy, 
2) sposobu spełnienia świadczenia, np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji,
3) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP;
- datę sporządzenia oferty;
- termin realizacji zamówienia;
- datę ważności oferty;
- cenę netto wyrażoną w złotych;
- okres gwarancji;
- specyfikację głównych materiałów i urządzeń użytych do wykonania prac;
- kosztorys ofertowy;
- referencje Oferenta (minimum 3);
- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Oferenta;
- potwierdzenie dokonania przelewu -wpłaty wadium;
- oświadczenia Oferenta wypełnione według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
1. Cena: waga 60% (max 60 pkt)
2. Okres gwarancji na wykonaną instalację: waga 40% (max 40 pkt)
Razem: 100% (max 100 pkt)
Ad1. Liczba punktów w kryterium "Cena" liczona będzie według następującego wzoru:
Pcx = (Cmin / Cx) x 60 gdzie:
Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta,
Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert,
Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.
Ad2. Liczba punktów w kryterium "Okres gwarancji na wykonaną instalację" będzie przyznana w następującej wysokości:
0,0 pkt – gwarancja do 16 miesięcy włącznie;
0,8 pkt – gwarancja do 17 miesięcy włącznie;
1,6 pkt – gwarancja do 18 miesięcy włącznie;
2,4 pkt – gwarancja do 19 miesięcy włącznie;
3,2 pkt – gwarancja do 20 miesięcy włącznie;
za każdy następny miesiąc gwarancji Oferent otrzymuje 0,8 pkt.
Ocenę maksymalną w tym kryterium (40 pkt) otrzyma Oferent za okres gwarancji wynoszący 66 miesięcy.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Informacja o wyniku postępowania

Logo Funduszy Europejskich

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:
„Modernizacja oświetlenia w budynku hali przetarcia”

Informujemy, że:
Na wykonanie modernizacji oświetlenia w budynku hali przetarcia wpłynęło 5 ofert z następujących firm:
1) KRYSTIAN Sp. z o.o.,
2) ELTECHNIKA Piotr Wynimko,
3) ZPHU Elektro-Komplex Tomasz Nowacki,
4) ERGOLIGHT Sp. z o.o.,
5) EL-GREG Grzegorz Pawłowski.
W wyniku oceny ofert wybrano oferenta: ZPHU Elektro-Komplex Tomasz Nowacki, oferta uzyskała 100 pkt.

 

 

Zapytanie ofertowe

UWAGA:

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:
- trwałość źródeł LED: min. 60000 h przy współczynniku L80/B10,
- skuteczność świetlna oprawy: powyżej 110 lm/W,
- moc oprawy (przyjęta w audycie efektywności energetycznej): 48 W,
- strumień świetlny źródła światła (przyjęty w audycie): 7200 lm.

 

Zapytanie ofertowe

 

W związku z realizacją projektu: RPSW.03.02.00-26-0013/17 pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej budynków w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na:

modernizację oświetlenia w budynku hali przetarcia.

 

Przedmiot zamówienia

Modernizacja oświetlenia w budynku hali przetarcia, mająca na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zgodnie z założeniami audytu efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia.
W zakres modernizacji oświetlenia w budynku hali przetarcia wchodzą: demontaż istniejących opraw oświetleniowych, dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu LED wewnątrz budynku hali. 
Istniejące oprawy oświetleniowe - 98 sztuk, w każdej oprawie świetlówki 3 szt. x 40W.
Wymianie podlegają wszystkie oprawy. 
Wymagania dotyczące opraw: 
- pyłoszczelne -stopień szczelności min. IP 65,
- trwale zamknięta komora optyki zapobiegająca możliwości ingerencji do modułów i zasilacza,
- listwa zaciskowa w wydzielonej komorze,
- moduły LED zamontowane na podłożu metalowym (odprowadzanie ciepła),
- klosz mleczny zabezpieczający przed zjawiskiem olśnienia,
- stopień ochrony przed uderzeniem IK10,
- wskaźnik oddawania barw Ra>80,
- trwałość źródeł LED min. 60000 h, 
- możliwość wymiany pojedynczych modułów LED,
- deklaracja zgodności CE.
Źródła światła LED powinny zapewnić zużycie energii elektrycznej na oświetlenie hali na poziomie nie większym niż zakładane w audycie efektywności energetycznej (audyt w załączniku). Po zainstalowaniu opraw LED natężenie oświetlenia powinno spełniać wymagania norm dotyczących oświetlenia miejsc pracy wewnątrz budynków.
Oprawy LED zamontowane będą w budynku hali produkcyjnej, gdzie odbywa się produkcja drzewna (cięcie drewna). Oprawy zawieszane na linkach nośnych, wysokość zawieszenia około 5 metrów nad posadzką.
Budynek hali przetarcia ma powierzchnię 1100 m2, kubaturę 7777 m3.
Ze względu na odbywającą się produkcję wewnątrz budynku hali, montaż opraw oświetleniowych powinien odbywać się po zakończeniu I zmiany (od godziny 14.30). 
Dostęp do niektórych wiszących opraw jest utrudniony ze względu na zainstalowane pod nimi maszyny i urządzenia produkcyjne. Do prac montażowych niezbędny będzie wysięgnik. 
Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z zakupem nowych opraw, koszty demontażu istniejących opraw, koszty montażu opraw LED, podłączenia do instalacji elektrycznej oraz koszty serwisowania opraw oświetleniowych w okresie gwarancji.
Należy dostarczyć kosztorys ofertowy.

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zmniejszenie poboru energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie poprzez modernizację istniejącego oświetlenia w budynku hali przetarcia, zgodnie z założeniami audytu efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia.

Kod CPV

31500000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 51100000-3 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 07.03.2019r. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 12.03.2019r. 
Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850.
Osoba do kontaktu: Marek Woźniak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Woźniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

412747850

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice

Opis przedmiotu zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: do dnia 07.03.2019r.
Termin podpisania umowy: do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.
Termin wykonania modernizacji oświetlenia: do dnia 31.05.2019r.

Załączniki

Załączniki są dostępne w ogłoszeniu Zamawiającego nr 1168153 zamieszczonym na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168153

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie (wzór oświadczeń Oferenta znajduje się w załączniku).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Osoby wykonujące prace montażowe powinny posiadać odpowiednie uprawnienia (o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 
Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez Oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.
Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał oględzin budynku (miejsca wykonywania prac montażowych) przed złożeniem oferty. Zamawiający umożliwi zainteresowanym oferentom dokonanie wizji lokalnej budynku. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym. 
Wykonawca musi uwzględnić wszystkie czynności towarzyszące wykonaniu prac związanych z modernizacją oświetlenia i koszty z nimi związane, nie wyłączając ryzyka ujawnienia się konieczności wykonania robót wcześniej nieprzewidzianych.
Wykonawca powinien wziąć pod uwagę fakt, że prace związane z wymianą oświetlenia będą wykonywane w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym (przetwórstwo drewna) i nie mogą one zakłócać procesu produkcji odbywającemu się na terenie firmy.
Ze względu na odbywającą się produkcję wewnątrz budynku hali, montaż opraw oświetleniowych powinien odbywać się po zakończeniu I zmiany (od godziny 14.30). 
Wadium:
Wadium – w formie pieniężnej wynosi 2500 złotych.
Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 07.03.2019r.
Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 15.03.2019r.
Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia za zgodą stron może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§14 wzoru umowy).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Warunki zmiany umowy

Wzór umowy znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Oferent składając oświadczenie potwierdza, iż akceptuje treść wzoru umowy. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą na zasadzie porozumienia stron w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczące:
1) sposobu spełnienia świadczenia (np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji),
2) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP;
- datę sporządzenia oferty;
- termin realizacji zamówienia; 
- datę ważności oferty;
- cenę netto wyrażoną w złotych;
- okres gwarancji;
- szczegółowe informacje dotyczące parametrów zastosowanych opraw oświetleniowych (np. karty katalogowe), deklaracje zgodności;
- kosztorys ofertowy;
- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Oferenta;
- potwierdzenie dokonania przelewu -wpłaty wadium;
- oświadczenia Oferenta według załączonego wzoru.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
1. Cena: waga 70% (max 70 pkt)
2. Okres gwarancji: waga 30% (max 30 pkt)
Razem: 100% (max 100 pkt)
Ad1. Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.
Ad2. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji:
0 pkt - gwarancja do 35 miesięcy włącznie;
1 pkt - gwarancja do 36 miesięcy włącznie;
2 pkt - gwarancja do 37 miesięcy włącznie;
3 pkt - gwarancja do 38 miesięcy włącznie;
4 pkt - gwarancja do 39 miesięcy włącznie;
5 pkt - gwarancja do 40 miesięcy włącznie;
za każdy następny 1 miesiąc gwarancji Oferent otrzymuje 1 pkt.
Ocenę maksymalną w tym kryterium (30 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji wynoszący 65 miesięcy.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:

Termomodernizacja budynku magazynowego”

 

Informujemy, że:

Na wykonanie termomodernizacji budynku magazynowego wpłynęły oferty z 2 firm:

1) KROBEL Sp. z o.o. Sp. K.

2) EXPOL-BIS Spółka jawna

W wyniku oceny ofert wybrano oferenta: EXPOL-BIS Spółka jawna ul. Wioślarska 1 Skarżysko-Kamienna, oferta uzyskała 100 pkt.

Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:

Termomodernizacja budynku warsztatu mechanicznego”

 

Informujemy, że:

Na wykonanie termomodernizacji budynku warsztatu mechanicznego wpłynęły oferty z 2 firm:

1) KROBEL Sp. z o.o. Sp. K.

2) EXPOL-BIS Spółka jawna

W wyniku oceny ofert wybrano oferenta: EXPOL-BIS Spółka jawna ul. Wioślarska 1 Skarżysko-Kamienna, oferta uzyskała 100 pkt.