ZAPYTANIE OFERTOWE1


Informujemy, że postępowanie w sprawie poniżej zamieszczonego zapytania ofertowego zostało unieważnione. 

UWAGA!!! - nowe zapytanie w tym postępowaniu w zakladce aktualności.

ZAPYTANIE OFERTOWE – TERMOMODERNIZACJA

W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Perfect Sp. z o.o.”, zgodnie ze złożonym w dniu 01.09.2016r wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający – firma Perfect Spółka z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 76 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na:

Opis zamówienia:

Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku Wydziału Fryzarni, w zakres której wchodzą:

  1. Prace budowlane:

a) Docieplenie stropodachu w budynku pow. 2285 m2

b) Docieplenie ścian zewnętrznych budynku pow. 1581 m2

c) Wymiana okien drewnianych pow.  2,70 m2

d) Wymiana okien stalowych pow. 188,69 m2

e) Wymiana okien drewnianych pow. 14,70 m2

f) Wymiana drzwi zewnętrznych pow. 14,56 m2

g) Wymiana drzwi drewnianych pow. 8,21 m2

h) Wymiana bram drewnianych pow. 47,78 m2          

2. Prace instalacyjne:

a) Modernizacja instalacji CO (systemu grzewczego) pow. ogrzewana  = 2502,84 m2

b) Modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku pow. użytkowa  = 2502,84 m2.

 

Zadanie nr 2:  Termomodernizacja budynku Wydziału Klejenia, w zakres której wchodzą:

  1. Prace budowlane:

a) Docieplenie stropodachu części socjalnej budynku pow. 255 m2

b) Docieplenie stropodachu części produkcyjnej budynku pow. 2735 m2

c) Docieplenie ścian zewnętrznych budynku pow. 1460 m2

d) Likwidacja części świetlików dachowych w budynku pow. 238,32 m2      

e) Wymiana świetlików dachowych pow. 357,48 m2

f) Wymiana drzwi drewnianych pow. 8,56 m2

g) Wymiana okien stalowych w budynku pow. 392,31 m2

h) Wymiana okien drewnianych pow. 86 m2

i) Wymiana bram drewnianych pow. 49,03 m2.

2. Prace instalacyjne:

a) Modernizacja instalacji CO (systemu grzewczego) pow. ogrzewana  = 3139,65 m2

 

Zadanie nr 3:  Modernizacja oświetlenia wewnątrz budynku Wydziału Fryzarni: ilość opraw oświetleniowych LED: 96 szt.

 

Zadanie nr 4: Modernizacja oświetlenia wewnątrz budynku Wydziału Klejenia: ilość opraw oświetleniowych LED: 132 szt.

 

Zadanie nr 5: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW na dachu budynku Wydziału Klejenia.

 

Termin wykonania zadań: 31.03.2018r.

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej obejmującej w przypadku Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2 tylko prace budowlane lub tylko prace instalacyjne.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych zadań w ramach oddzielnych umów.

Dokumentacja związana z termomodernizacją budynków dostępna jest w siedzibie firmy: ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice.

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć listownie na adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 28.02.2017r. do godziny 15:30.

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 08.03.2017r.

Godziny otwarcia zakładu dla ofert składanych w formie papierowej: dni robocze od godziny 7:30 do godziny 15:30. Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, zgodnie z godzinami pracy zakładu Zamawiającego tel. 412747850, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę oferenta, adres, numer telefonu, NIP;

- datę sporządzenia oferty;

- termin realizacji zamówienia;

- datę ważności oferty (nie krócej niż 3 miesiące);

- wypełniony formularz kosztorysowy według załączonego wzoru;

- specyfikację głównych materiałów i urządzeń użytych do wykonania prac (materiały planowane  do ocieplenia, okna, drzwi, bramy, świetliki, nagrzewnice, grzejniki, oprawy oświetleniowe, źródła światła, urządzenia wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznej);

- rekomendacje oferenta, czas funkcjonowania na rynku;

- dokumenty potwierdzające sytuację finansową oferenta (np. ostatnie sprawozdanie F01);

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oferenta;

- warunki płatności;

- okres gwarancji (nie krótszy niż 36 miesięcy);

- oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym;

- oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być podpisana przez osobę, lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. Koszt wykonania zadania: 50% (max 50 pkt)
  2. Jakość głównych materiałów i urządzeń: 20% (max 20 pkt)
  3. Okres gwarancji na wykonane prace: 30% (max 30 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium koszt wykonania zadania liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 50 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez oferenta, Cmin – najniższy zaproponowany koszt wykonania wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – koszt wykonania zaproponowany przez oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium jakość głównych materiałów i urządzeń zostanie przyznana w oparciu o porównanie ich parametrów technicznych na podstawie przedłożonej przez oferenta specyfikacji. Punkty liczone będą następująco: 0 pkt – jakość bardzo niska, 5 pkt  – jakość niska, 10 pkt  – jakość średnia, 15 pkt  – jakość wysoka, 20 pkt –  jakość bardzo wysoka. 

Ad3. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na wykonane prace:

0 pkt – gwarancja do 12 miesięcy włącznie; 5 pkt - gwarancja do 24 miesięcy włącznie; 10 pkt - gwarancja do 36 miesięcy włącznie; za każde następne 2 miesiące gwarancji oferent otrzymuje dodatkowo 1 pkt. Ocenę maksymalną w tym kryterium (30 pkt) otrzymuje oferent za okres gwarancji 76 miesięcy i powyżej.

 

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Wadium:

Wadium w kwocie 5000 złotych należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 28.02.2017r.

Zwrot kwoty wadium nastąpi do dnia 15.03.2017r.

 

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

Wzór formularza kosztorysowego do wypełnienia:

 

Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku Wydziału Fryzarni

L.p.

Zakres robót

Ilość jednostek przedmiarowych

Cena jednostkowa

netto [zł/1m2]

Koszt netto [zł]

 

                1. Prace budowlane:

a)

Docieplenie stropodachu

2285 m2

 

 

b)

Docieplenie ścian zewnętrznych

1581 m2

 

 

c)

Wymiana okien drewnianych

2,70 m2

 

 

d)

Wymiana okien stalowych

188,69 m2

 

 

e)

Wymiana okien drewnianych

14,70 m2

 

 

f)

Wymiana drzwi zewnętrznych

14,56 m2

 

 

g)

Wymiana drzwi drewnianych

8,21 m2

 

 

h)

Wymiana bram drewnianych

47,78 m2

 

 

Razem prace budowlane:

 

             2. Prace instalacyjne:

a)

Modernizacja instalacji CO (systemu grzewczego)

2502,84 m2

 

 

b)

Modernizacja wentylacji mechanicznej

2502,84 m2

 

 

RAZEM ZADANIE NR 1:

 

 

Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku Wydziału Klejenia

L.p.

Zakres robót

Ilość jednostek przedmiarowych

Cena jednostkowa

netto zł/1m2

Koszt netto [zł]

 

          1. Prace budowlane:

a)

Docieplenie stropodachu części socjalnej budynku

255 m2

 

 

b)

Docieplenie stropodachu części produkcyjnej budynku

2735 m2

 

 

c)

Docieplenie ścian zewnętrznych w budynku

1460 m2

 

 

d)

Likwidacja części świetlików dachowych w budynku

238,32 m2

 

 

e)

Wymiana świetlików dachowych w budynku

357,48 m2

 

 

f)

Wymiana drzwi drewnianych

8,56 m2

 

 

g)

Wymiana okien stalowych

392,31 m2

 

 

h)

Wymiana okien drewnianych

86 m2

 

 

i)

Wymiana bram drewnianych

49,03 m2

 

 

 Razem prace budowlane:

 

          2.Prace instalacyjne

a)

Modernizacja instalacji CO (systemu grzewczego)

3139,65 m2

 

 

RAZEM ZADANIE NR 2:

 

 

 

Zadanie nr 3: Modernizacja oświetlenia wewnątrz budynku Wydziału Fryzarni

Zakres robót

Ilość jednostek przedmiarowych

Cena jednostkowa

netto zł/1szt.

Koszt netto [zł]

 

Modernizacja oświetlenia wewnątrz budynku – wymiana opraw oświetleniowych i źródeł światła

96 szt. opraw oświetleniowych

 

 

 

 

 

Zadanie nr 4: Modernizacja oświetlenia wewnątrz budynku Wydziału Klejenia

Zakres robót

Ilość jednostek przedmiarowych

Cena jednostkowa

netto zł/1szt.

Koszt netto [zł]

 

Modernizacja oświetlenia wewnątrz budynku – wymiana opraw oświetleniowych i źródeł światła

132 szt. opraw oświetleniowych

 

 

 

 

Zadanie nr 5: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Zakres robót

Ilość jednostek przedmiarowych

Cena jednostkowa

netto zł/1kW

Koszt netto [zł]

 

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW na dachu budynku Wydziału Klejenia.

Moc zainstalowana: 30kW