OGŁOSZENIE - INSTALACJA FOTOWLTAICZNA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Perfect Sp. z o.o.”, zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego w dniu 01.09.2016r wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający – firma Perfect Spółka z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 76 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia (zgodnie z zasadą konkurencyjności) na:

Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW na dachu budynku Wydziału Klejenia położonego w Starachowicach, ul. Radomska 76.

Budynek jest w trakcie termomodernizacji. Stropodach żelbetowy, pokryty papą.

Panele fotowoltaiczne planowane są do zainstalowania w miejscu świetlików dachowych. 

2. Zamówienie składa się z następujących elementów:

a)    Wykonanie projektu wykonawczego wraz z projektem elektrycznym,

b)    Wykonanie prac instalacyjno – montażowych związanych z instalacją fotowoltaiczną,

c)    Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia wchodzącego w skład instalacji fotowoltaicznej,

d)    Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

e)    Wykonanie podłączenia instalacji fotowoltaicznej do istniejącej instalacji elektrycznej,

e)    Wykonanie w imieniu zamawiającego przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie przygotowanego projektu

wykonawczego, spełniającego wszystkie wymagania dokumentacji technicznej oraz zgodnie z

obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, wraz z okresem gwarancji na wykonaną

usługę.

4. Elementy wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznej muszą być fabrycznie nowe, posiadać instrukcję w języku polskim oraz wszelkie certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające sprzęt do użytku.

5. Wykonawca deklaruje, że w razie awarii, serwis i wszelkie naprawy instalacji, zostaną

wykonane w jak najkrótszym czasie od czasu zgłoszenia awarii.

6. Składający zamówienie zastrzega sobie prawo przebadania do 5% paneli w celu sprawdzenia

ich parametrów w wybranym przez siebie niezależnym instytucie na koszt wykonawcy.

7. W trakcie trwania gwarancji Zamawiający może zbadać rzeczywistą wydajność modułów. W

przypadku nie dotrzymania deklarowanych przez producenta parametrów Zamawiający może

zażądać wymiany modułów. Określenie rzeczywistej wydajności może odbyć się po roku

działania instalacji oraz przed upływem okresu gwarancji.

Informacje dotyczące zadania inwestycyjnego udzielane będą pod nr telefonu: 412747850, w siedzibie firmy: Perfect Sp. z o.o. ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice.

W celu prawidłowego oszacowania wartości usługi Zamawiający umożliwia i zaleca dokonanie wizji lokalnej budynku, którego dotyczy zapytanie ofertowe.

Termin wykonania zadania inwestycyjnego: do dnia 30.09.2017r.

 

Miejsce i sposób składania ofert

1.  Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.  Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.  Oferent będzie związany ofertą przez okres co najmniej 60 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

4.  Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę. Każdą stronę oferty należy parafować i ponumerować.

5.  Ofertę należy przygotować w języku polskim.

Oferty (sporządzone na załączniku nr 1) należy składać do dnia 10 lipca 2017 r. do godziny 15.00 na adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice w następujący sposób:

•   dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub

•   pocztą elektroniczną (podpisane skany) na adres: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marek Woźniak nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 412747850, adres e-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 

Oferta powinna zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy według załączonego wzoru (Załącznik nr 1);

- szczegółowy kosztorys ofertowy;

- specyfikację głównych materiałów i urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej, dokumentację katalogową oferowanego rozwiązania (w języku polskim);

- rekomendacje oferenta, wykaz wykonanych robót, czas funkcjonowania na rynku;

- dokumenty potwierdzające sytuację finansową oferenta (np. bilans, ostatnie sprawozdanie F01);

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oferenta;

- kopię polisy ubezpieczeniowej;

- oświadczenia oferenta (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego): o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym, oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być podpisana przez osobę, lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Koszt wykonania zadania: 60% (max 60 pkt)
 2. Jakość głównych materiałów i urządzeń: 20% (max 20 pkt)
 3. Okres gwarancji na wykonane prace: 5% (max 5 pkt)
 4. Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne: 10% (max 10 pkt)
 5. Okres gwarancji na inwertery: 5% (max 5 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium koszt wykonania zadania liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 60 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez oferenta, Cmin – najniższy zaproponowany koszt wykonania wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – koszt wykonania zaproponowany przez oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium jakość głównych materiałów i urządzeń zostanie przyznana w oparciu o porównanie ich parametrów technicznych na podstawie przedłożonej przez oferenta dokumentacji. Punkty liczone będą następująco: 0 pkt – jakość bardzo niska, 5 pkt  – jakość niska, 10 pkt  – jakość średnia, 15 pkt  – jakość wysoka, 20 pkt –  jakość bardzo wysoka. 

Ad3. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na wykonane prace:

0 pkt – gwarancja do 35 miesięcy włącznie; 1 pkt – gwarancja 36 miesięcy; 2 pkt – gwarancja 48 miesięcy; 3 pkt – gwarancja 60 miesięcy; 4 pkt – gwarancja 72 miesięcy; 5 pkt – gwarancja 84 miesięcy i powyżej.

Ad4. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne:

0 pkt – gwarancja do  10 lat; 1 pkt – gwarancja 11 lat; 2 pkt – gwarancja 12 lat; 3 pkt – gwarancja 13 lat; 4 pkt – gwarancja 14 lat; 5 pkt – gwarancja 15 lat; 6 pkt – gwarancja 16 lat; 7 pkt – gwarancja 17 lat; 8 pkt – gwarancja 18 lat; 9 pkt – gwarancja 19 lat; 10 pkt – gwarancja 20 lat i powyżej.

Ad5. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na inwertery: 0 pkt – gwarancja do  5 lat; 1 pkt - gwarancja 6 lat; 2 pkt - gwarancja 8 lat, 3 pkt - gwarancja 10 lat, 4 pkt - gwarancja 15 lat, 5 pkt – gwarancja 20 lat i powyżej.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez

złożenie oświadczenia.

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek wiedzy i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej trzy zamówienia polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy minimum 30 kWp wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dane zamówienie zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do

wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadające kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia, tj. posiadają ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (zgodne art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę.

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie

zamówienia w terminie. Ocena: spełnia – nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów finansowych.

e) Wymagany minimalny okres gwarancji producenta w odniesieniu do poszczególnych

elementów składowych instalacji: moduły fotowoltaiczne, inwertery, konstrukcja nośna/montażowa instalacji: nie mniej niż 10 lat.

f) Dysponują polisą potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia i zgodnej z kodem PKD,

co najmniej na kwotę 300.000,00 zł. Ocena: na podstawie polisy przedstawionej przez wykonawcę.

Przed złożeniem oferty oferent musi wziąć udział w wizji lokalnej obiektu. Wizja lokalna odbędzie się w dniach 29.06.2017r. oraz 30.06.2017r. w godz. od 9.00 do 14.00 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym dotyczącym czasu oględzin).  

Podczas wizji lokalnej oferent będzie mógł się zapoznać ze stanem obecnym miejsca planowanego posadowienia instalacji oraz dokonać oględzin budynku oraz instalacji elektrycznej.

 

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Wadium:

Wadium wynosi 5000 złotych.

Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 10.07.2017r. (liczy się data wpływu kwoty wadium na konto bankowe).

Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 31.07.2017r.

Wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia pozostaje do rozliczenia do czasu upływu okresu rękojmi za wykonane zadanie.

 

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego,

Załącznik nr 2 – oświadczenia oferenta,

Załącznik nr 3 wzór umowy.

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA OFERTY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania instalacji fotowoltaicznej składam firmie:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERFECT Sp. z o.o. następującą ofertę:

 

Treść oferty:

1)      Nazwa Oferenta …………………………………………………………………………….…..

2)      Adres Oferenta ………………………………………………………………………………….

3)      NIP. ……………………………………………

4)      Oferuję dostawę instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie robót budowlano - montażowych:

 

Koszt wykonania zadania netto (cena netto) : ……………………………………………………….……...

Koszt wykonania zadania brutto (cena brutto): ……………………………………………………………..

 

5)      Oferuję czas reakcji serwisu tj. czas na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii: ………………….

6)      Posiadam / nie posiadam deklarację/ deklaracji (zaznaczyć deklarowane) producenta o pokryciu kosztów serwisu i wymiany uszkodzonych paneli w czasie gwarancji.

7)      Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

8)      Termin realizacji zamówienia – ……….. dni.

9)      Oferuję gwarancję na warunkach określonych we wzorze umowy w wymiarze:

 • Na wykonane prace: .......................
 • Na moduły fotowoltaiczne: .......................
 • Na inwertery: ...................

10)   Zapoznałem z wzorem umowy i akceptuję jej treść.

11)   Przedkładam kosztorys ofertowy potwierdzający powyższą cenę.

12)   Przedkładam dokumentację katalogową oferowanego rozwiązania.

13)   Data ważności oferty: ……………………..

 

 

 

........................................................  

      (miejscowość i data)                                              ..............................................................................                                                                                   (Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby                                                                                       uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIA OFERENTA

 

Działając w imieniu Oferenta: ……………………………………………………………..,

……………………………………………………………………………………………… jako osoba upoważniona do złożenia niżej opisanych oświadczeń w imieniu Oferenta, niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że:

 • · Oferent spełnia warunki udziału określone w zamówieniu,
 • · Wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
 • · Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
 • · Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • · Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • · Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,
 • · Oświadczam, że akceptuję treść wzoru umowy,
 • · Oświadczam, że osoba / podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach niniejszego postępowania, nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • · Oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że posiadam niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki technicznoorganizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

 

 

 

 

………………………………..                          …………………………………………

              Miejscowość, data                                                          Podpis i pieczęć Oferenta 

Zapytanie ofertowe - brykieciarka, wyniki

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego: „Brykieciarka do produkcji brykietu typu RUF”:

W terminie do dnia 15.03.2017r wpłynęło 3 oferty z firm: ELMAT Sp. z o.o., TEKOPRO Sp. z o.o. oraz TECHNOLOGIEDREWNA Sp. o.o.

Kryteria wyboru ofert zostały określone w zapytaniu ofertowym. W wyniku oceny ofert wybrano oferenta: firmę ELMAT Sp. z o.o.,  której oferta  uzyskała 90 pkt.

Oferta firmy TEKOPRO Sp. z o.o. uzyskała 85,75 pkt.

Oferta firmy TECHNOLOGIEDREWNA Sp. o.o. uzyskała 76,60 pkt.

 

Oferta strugarka - wyniki postępowania

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego: „Strugarka czterostronna z podajnikiem”:

W terminie: do dnia 15.03.2017r wpłynęło 3 oferty z firm: LEADERMAC POLSKA Sp. z o.o., ELMAT Sp. z o.o. oraz HOLYTEC INDUSTRIAL CORP.

Kryteria wyboru ofert zostały określone w zapytaniu ofertowym. W wyniku weryfikacji i oceny ofert wybrano oferenta: firmę LEADERMAC POLSKA Sp. z o.o., której oferta uzyskała 100 pkt.

Oferty firm ELMAT Sp. z o.o. oraz HOLYTEC INDUSTRIAL CORP. nie spełniają warunków zapytania ofertowego.

 

 

Wyniki postepowania w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO TERMOMODERNIZACJA

Informacja o wyniku postępowania w ramach „ZAPYTANIA OFERTOWEGO TERMOMODERNIZACJA”:

Zadanie nr 1, 1a  – wybrany został wykonawca: firma KROBEL Sp. z o.o. Sp.k.  Starachowice, ul. 1 Maja 13.

Zadanie nr 2 – wybrany został wykonawca: firma KROBEL Sp. z o.o. Sp.k.  Starachowice, ul. 1 Maja 13.

Zadanie nr 3 – postępowanie w tej części zostało unieważnione.

Zadanie nr 4 – wybrany został wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne  JAKO Jan Kosik Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Ziołowa 3.

Zadanie nr 5 – wybrany został wykonawca: ZPHU ELEKTRO – KOMPLEKS Starachowice, ul. Zgodna 2.

Zadanie nr 6 – postępowanie w tej części zostało unieważnione.

Ewentualne skargi można składać w formie pisemnej na adres firmy w terminie do dnia 31.03.2017.

Szczegółowe informacje:

Kryteria wyboru ofert zostały określone w zapytaniu ofertowym. W zapytaniu ofertowym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części dotyczącej poszczególnych zadań bez podawania przyczyn.

W terminie składania ofert (do 17.03.2017r.) wpłynęły następujące oferty:

Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku Wydziału Fryzarni – wpłynęło 3 oferty z firm: KROBEL Sp. z o.o. Sp.k., FREEDOM Hubert Olejarz oraz CZARBUD Usługi Remontowo-Budowlane. W wyniku weryfikacji i oceny ofert wybrano oferenta: firmę KROBEL Sp. z o.o. Sp.k., której oferta uzyskała 91 pkt.

Oferta firmy FREEDOM Hubert Olejarz nie spełnia warunków zawartych w zapytaniu ofertowym (niewłaściwa kwota wadium).

Oferta firmy CZARBUD Usługi Remontowo-Budowlane nie spełnia warunków zawartych w zapytaniu ofertowym (brak wpłaty wadium).

Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku Wydziału Klejenia – wpłynęło 3 oferty z firm: KROBEL Sp. z o.o. Sp.k., FREEDOM Hubert Olejarz oraz CZARBUD Usługi Remontowo-Budowlane. W wyniku weryfikacji i oceny ofert wybrano oferenta: firmę KROBEL Sp. z o.o. Sp.k., której oferta uzyskała 93,46 pkt.

Oferta firmy FREEDOM Hubert Olejarz nie spełnia warunków zawartych w zapytaniu ofertowym (niewłaściwa kwota wadium).

Oferta firmy CZARBUD Usługi Remontowo-Budowlane nie spełnia warunków zawartych w zapytaniu ofertowym (brak wpłaty wadium).

Zadanie nr 3: Modernizacja instalacji CO w budynku Wydziału Fryzarni – wpłynęła jedna oferta z firmy KROBEL Sp. z o.o. Sp.k. Postępowanie w tej części zostało unieważnione. Brak możliwości porównania ofert.

Zadanie nr 4: Modernizacja instalacji CO w budynku Wydziału Klejenia – wpłynęło 2 oferty z firm: Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne  JAKO Jan Kosik oraz KROBEL Sp. z o.o. Sp.k. W wyniku weryfikacji i oceny ofert wybrano oferenta: firmę Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne  JAKO Jan Kosik, której oferta uzyskała 91 pkt. Druga oferta: firmy KROBEL Sp. z o.o. Sp.k., uzyskała 83,01 pkt.

Zadanie nr 5: Modernizacja oświetlenia wewnątrz budynku Wydziału Fryzarni i budynku Wydziału Klejenia – wpłynęło 5 ofert z firm: PER TE Anna Hochman , EL-MAG Magdalena Mysona, ENLAB S.A., ZPHU Elektro – Kompleks, KROBEL Sp. z o.o. Sp.k. W wyniku weryfikacji i oceny ofert wybrano oferenta: firmę ZPHU Elektro – Kompleks, której oferta uzyskała 87,74 pkt. Pozostałe oferty uzyskały następującą ilość punktów: EL-MAG Magdalena Mysona – 81 pkt, KROBEL Sp. z o.o. Sp.k. – 80,59 pkt, PER TE Anna Hochman – 68,36 pkt, ENLAB S.A. – 67,54 pkt.

Zadanie nr 6: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW na dachu budynku Wydziału Klejenia– wpłynęło 6 ofert z firm: EKO ENERGIA POLSKA Sp. z o.o., ANMARO Sp. z o.o., OEM SOLAR, SOLGRO Grzegorz Mordarski, ENLAB S.A., KROBEL Sp. z o.o. Sp.k. 

Oferent nie został wybrany. Postępowanie w części dotyczącej Zadania nr 6 zostało unieważnione.   

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE TERMOMODERNIZACJA

W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Perfect Sp. z o.o.”, zgodnie ze złożonym w dniu 01.09.2016r wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający – firma Perfect Spółka z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 76 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na:

Opis zamówienia:

Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku Wydziału Fryzarni, w zakres której wchodzą prace budowlane: docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana bram.

 

Zadanie nr 1a: Wykonanie posadzki w części budynku Wydziału Fryzarni.A

    

Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku Wydziału Klejenia, w zakres której wchodzą prace budowlane: docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana świetlików dachowych, likwidacja części świetlików dachowych, wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana bram.

 

Zadanie nr 3: Modernizacja instalacji CO w budynku Wydziału Fryzarni, w zakres której wchodzą prace instalacyjne: wymiana instalacji CO, montaż nagrzewnic w części produkcyjnej budynku, montaż grzejników stalowych w części socjalnej budynku, montaż ciepłomierza.

 

Zadanie nr 4: Modernizacja instalacji CO w budynku Wydziału Klejenia, w zakres której wchodzą prace instalacyjne: wymiana instalacji CO, montaż nagrzewnic w części produkcyjnej budynku, montaż grzejników w części socjalnej budynku, montaż ciepłomierza.

 

Zadanie nr 5: Modernizacja oświetlenia wewnątrz budynku Wydziału Fryzarni i budynku Wydziału Klejenia – modernizacja istniejącego oświetlenia świetlówkowego i żarowego poprzez zastosowanie oświetlenia typu LED. Wymiana opraw oświetleniowych (96 szt.+132 szt.) i źródeł światła.

 

Zadanie nr 6: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW na dachu budynku Wydziału Klejenia.

 

Wyceny należy dokonać na podstawie projektu budowlanego (przedmiaru robót).

Należy dostarczyć szczegółowy kosztorys.

Dopuszcza się możliwość złożenia ofert częściowych obejmujących poszczególne zadania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych zadań w ramach oddzielnych umów.

Dokumentacja związana z przetargiem dostępna jest w siedzibie firmy: ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice.

Termin wykonania zadań: do 31.12.2017r.

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać na adres e-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. w terminie do dnia 17.03.2017r. do godziny 13:00.

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 24.03.2017r.

Godziny otwarcia zakładu: dni robocze od godziny 7:30 do godziny 15:30. Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, zgodnie z godzinami pracy zakładu Zamawiającego tel. 412747850, e-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 

Oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę oferenta, adres, numer telefonu, NIP;

- datę sporządzenia oferty;

- termin realizacji zamówienia (nie później niż do 31.12.2017);

- datę ważności oferty (nie krócej niż 3 miesiące);

- wypełniony formularz przetargowy według załączonego wzoru;

- szczegółowy kosztorys;

- specyfikację głównych materiałów i urządzeń użytych do wykonania prac (materiały planowane  do ocieplenia, okna, drzwi, bramy, świetliki, nagrzewnice, grzejniki, oprawy oświetleniowe, źródła światła, urządzenia wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznej);

- rekomendacje oferenta, czas funkcjonowania na rynku;

- dokumenty potwierdzające sytuację finansową oferenta (np. bilans, ostatnie sprawozdanie F01);

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oferenta;

- warunki płatności;

- okres gwarancji;

- oświadczenia oferenta: o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym, oświadczenie o akceptacji treści wzoru umowy, oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być podpisana przez osobę, lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.

 

Kryteria oceny ofert (dotyczy zadań nr 1-5):

 1. Koszt wykonania zadania: 60% (max 60 pkt)
 2. Jakość głównych materiałów i urządzeń: 20% (max 20 pkt)
 3. Okres gwarancji na wykonane prace: 20% (max 20 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium koszt wykonania zadania liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 60 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez oferenta, Cmin – najniższy zaproponowany koszt wykonania wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – koszt wykonania zaproponowany przez oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium jakość głównych materiałów i urządzeń zostanie przyznana w oparciu o porównanie ich parametrów technicznych na podstawie przedłożonej przez oferenta specyfikacji. Punkty liczone będą następująco: 0 pkt – jakość bardzo niska, 5 pkt  – jakość niska, 10 pkt  – jakość średnia, 15 pkt  – jakość wysoka, 20 pkt –  jakość bardzo wysoka. 

Ad3. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na wykonane prace:

0 pkt – gwarancja do 12 miesięcy włącznie; 5 pkt - gwarancja do 24 miesięcy włącznie; 10 pkt - gwarancja do 36 miesięcy włącznie; za każde następne 4 miesiące gwarancji oferent otrzymuje dodatkowo 1 pkt. Ocenę maksymalną w tym kryterium (20 pkt) otrzymuje oferent za okres gwarancji 76 miesięcy i powyżej.

 

Kryteria oceny ofert (dotyczy zadania nr 6):

 1. Koszt wykonania zadania: 60% (max 60 pkt)
 2. Jakość głównych materiałów i urządzeń: 20% (max 20 pkt)
 3. Okres gwarancji na wykonane prace: 10% (max 10 pkt)
 4. Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne: 5% (max 5 pkt)
 5. Okres gwarancji na inwertery: 5% (max 5 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium koszt wykonania zadania liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 60 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez oferenta, Cmin – najniższy zaproponowany koszt wykonania wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – koszt wykonania zaproponowany przez oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium jakość głównych materiałów i urządzeń zostanie przyznana w oparciu o porównanie ich parametrów technicznych na podstawie przedłożonej przez oferenta specyfikacji. Punkty liczone będą następująco: 0 pkt – jakość bardzo niska, 5 pkt  – jakość niska, 10 pkt  – jakość średnia, 15 pkt  – jakość wysoka, 20 pkt –  jakość bardzo wysoka. 

Ad3. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na wykonane prace:

0 pkt – gwarancja do 35 miesięcy włącznie; 5 pkt - gwarancja 36 miesięcy i powyżej; 10 pkt - gwarancja 76 miesięcy i powyżej.

Ad4. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne:

0 pkt – gwarancja do  9 lat; 1 pkt - gwarancja 10 lat; 2 pkt - gwarancja 12 lat, 3 pkt - gwarancja 15 lat, 4 pkt - gwarancja 18 lat, 5 pkt – gwarancja 20 lat i powyżej.

Ad5. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na inwertery: 0 pkt – gwarancja do  4 lat; 1 pkt - gwarancja 5 lat; 2 pkt - gwarancja 7 lat, 3 pkt - gwarancja 10 lat, 4 pkt - gwarancja 15 lat,  5 pkt – gwarancja 20 lat i powyżej.

 

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. Unieważnienie może dotyczyć całości postępowania lub części (poszczególnych zadań). W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Wadium:

Wadium wynosi:

50000 złotych za Zadanie nr 1, 1a, 2 (łącznie),

5000 złotych za Zadanie nr 3,

5000 złotych za Zadanie nr 4,

5000 złotych za Zadanie nr 5,

5000 złotych za Zadanie nr 6.

Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 17.03.2017r.

Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 30.03.2017r.

Wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia pozostaje do rozliczenia do czasu upływu okresu rękojmi za wykonane zadanie.

 

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

 

Wzór formularza przetargowego do wypełnienia:

 

Zadanie nr 1:

Zakres robót

Koszt netto [zł]

 

Okres gwarancji

[miesiące]

Termomodernizacja budynku Wydziału Fryzarni

Prace budowlane:

docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana bram. (Wszystkie zawarte w projekcie, za wyjątkiem instalacji CO, posadzki i wentylacji)

 

 

 

Zadanie nr 1a:

Zakres robót

Koszt netto [zł]

 

Okres gwarancji

[miesiące]

Wykonanie posadzki

Wykonanie posadzki w części budynku Wydziału Fryzarni – zgodnie z projektem.

 

 

 

Zadanie nr 2:

Zakres robót

Koszt netto [zł]

 

Okres gwarancji

[miesiące]

Termomodernizacja budynku Wydziału Klejenia

Prace budowlane:

docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych, likwidacja części świetlików dachowych, wymiana świetlików dachowych, wymiana drzwi, wymiana okien,  wymiana bram. (Wszystkie zawarte w projekcie za wyjątkiem instalacji CO)

 

 

 

Zadanie nr 3:

Zakres robót

Koszt netto [zł]

 

Okres gwarancji

[miesiące]

Modernizacja instalacji CO  w budynku Wydziału Fryzarni

Prace instalacyjne:

Wymiana instalacji CO, montaż nagrzewnic w części produkcyjnej budynku, montaż grzejników w części socjalnej budynku, montaż ciepłomierza.

 

 

 

Zadanie nr 4:

Zakres robót

Koszt netto [zł]

 

Okres gwarancji

[miesiące]

Modernizacja instalacji CO  w budynku Wydziału Klejenia

Prace instalacyjne:

Wymiana instalacji CO, montaż nagrzewnic w części produkcyjnej budynku, montaż grzejników w części socjalnej budynku, montaż ciepłomierza.

 

 

 

Zadanie nr 5:

Zakres robót

Koszt netto [zł]

 

Okres gwarancji

[miesiące]

Modernizacja oświetlenia wewnątrz budynku Wydziału Fryzarni oraz budynku Wydziału Klejenia

Modernizacja istniejącego oświetlenia świetlówkowego i żarowego poprzez zastosowanie oświetlenia typu LED. Wymiana opraw oświetleniowych (96 + 132 szt.) i źródeł światła.

 

 

 

Zadanie nr 6:

Zakres robót

Koszt netto

 [zł]

 

Okres gwarancji

 

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW na dachu budynku Wydziału Klejenia

 

Na wykonane prace:

………… miesięcy

Na moduły fotowoltaiczne:

…….……. lat

Na inwertery:

………….. lat

 

 

OŚWIADCZENIA OFERENTA

 

Działając w imieniu Oferenta: ……………………………………………………………..,

……………………………………………………………………………………………… jako osoba upoważniona do złożenia niżej opisanych oświadczeń w imieniu Oferenta, niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że:

 • · Spełniam warunki udziału określone w zamówieniu,
 • · Wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
 • · Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
 • · Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • · Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • · Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,
 • · Oświadczam, że akceptuję treść wzoru umowy,
 • · Oświadczam, że osoba / podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach niniejszego postępowania, nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • · Oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że posiadam niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki technicznoorganizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

 

 

 

 

………………………………..                          …………………………………………

              Miejscowość, data                                                          Podpis i pieczęć Oferenta 

 

Oferta strugarka

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

STRUGARKA CZTEROSTRONNA  Z PODAJNIKIEM

W związku z realizacją projektu pn. „Wykorzystanie prac badawczo - rozwojowych do wdrożenia produkcji zasobooszczędnych materiałów budowlanych i paliwa do celów energetycznych z odpadów w Perfect Sp. z o.o.”, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.5, Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 76 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę kompletnej strugarki czterostronnej oraz podajnika do strugarki.

Opis zamówienia:

1. Dostawa kompletnej strugarki o układzie wrzecion jak na rys. poniżej:

 

2. Montaż, podłączenie, uruchomienie strugarki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie siedziby firmy – Starachowice, ul. Radomska 76).

3. Wymagane parametry strugarki:

Szerokość obrabianego elementu: 20 – 230 mm,

Grubość obrabianego elementu: 10 – 150 mm,

Posuw od 0 do 60 m/min (minimum),

Jointer prosty dla głowic 7 i 8,

Jointer prosty dla głowic 4 i 5 (z opcją z jointerem profilowym dla głowicy 4 i 5).

4. Dostawa i montaż podajnika automatycznego do opisanej powyżej strugarki – do elementów o długości od 2000 do 6000 mm (z opcją od 1000 do 6000 mm).

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć listownie na adres spółki: „Perfect” Sp. z o.o., ul. Radomska 76,

27-200 Starachowice lub na adres e-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. w terminie do dnia 15.03.2017 do godziny 15:30.

Godziny otwarcia zakładu dla ofert składanych w formie papierowej: dni robocze od godziny 7:30 do godziny 15:30. Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, zgodnie z godzinami pracy zakładu Zamawiającego tel. 412747850, e-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 

Oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę oferenta, adres, numer telefonu, NIP,

- datę sporządzenia oferty,

- dokładny opis maszyny z uwzględnieniem marki podstawowych podzespołów, wyposażenie ułatwiające przezbrojenie, wyposażenie dodatkowe,

- dane techniczne,

- termin realizacji zamówienia,

- datę ważności oferty (minimum 60 dni);

- wartość oferty przedstawioną w kwocie netto i brutto ze wskazaniem waluty rozliczenia, oddzielnie dla strugarki i oddzielnie dla podajnika;

- warunki płatności,

- okres gwarancji i jej warunki,

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oferenta,

- oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być podpisana przez osobę, lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena: 70% (max 70 pkt)
 2. Wyposażenie i parametry strugarki: 15% (max 15 pkt)
 3. Okres gwarancji: 15% (max 15 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena netto wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena netto zaproponowana przez oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium wyposażenie i parametry strugarki zostanie przyznana w oparciu o porównanie wyposażenia podstawowego, dodatkowego i parametrów strugarki na podstawie przedłożonej przez oferenta specyfikacji i opisu. Punkty liczone będą następująco: 0 pkt – ocena bardzo niska, 5 pkt  – ocena niska, 10 pkt  – ocena średnia, 15 pkt  – ocena wysoka. 

Ad3. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji:

Gwarancja wyrażona w miesiącach. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 15 pkt. Następne według wzoru: Liczba punktów = (Okres gwarancji badanej oferty/ Okres gwarancji najkorzystniejszej oferty) x 15.

 

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi tych Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Zapytanie ofertowe - brykieciarka

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

BRYKIECIARKA DO PRODUKCJI BRYKIETU TYPU RUF

W związku z realizacją projektu pn. „Wykorzystanie prac badawczo - rozwojowych do wdrożenia produkcji zasobooszczędnych materiałów budowlanych i paliwa do celów energetycznych z odpadów w Perfect Sp. z o.o.”, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.5, Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 76 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę kompletnej brykieciarki do produkcji brykietu typu RUF.

Opis zamówienia:

1. Dostawa kompletnej brykieciarki przystosowanej do odbioru trocin z silosu i do pakowania gotowego produktu w paczki 10 kg. Montaż, wykonanie instalacji przyłączeniowej, podłączenie do instalacji i uruchomienie brykieciarki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie siedziby firmy – Starachowice, ul. Radomska 76).

2. Wymagane parametry maszyny: wydajność około 500 kg/h, materiał brykietowany: trociny, strużyny, wióry po strugarce. Produkcja brykietu w kształcie kostki (typu RUF).

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć listownie na adres spółki: „Perfect” Sp. z o.o., ul. Radomska 76,

27-200 Starachowice lub na adres e-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. w terminie do dnia 15.03.2017 do godziny 15:30.

Godziny otwarcia zakładu dla ofert składanych w formie papierowej: dni robocze od godziny 7:30 do godziny 15:30. Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, zgodnie z godzinami pracy zakładu Zamawiającego tel. 412747850, e-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 

Oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę oferenta, adres, numer telefonu, NIP,

- datę sporządzenia oferty,

- specyfikację urządzeń wchodzących w skład maszyny – wyposażenie podstawowe i dodatkowe (np. zapasowa matryca),

- opis z uwzględnieniem marki podstawowych podzespołów (hydraulika), wydajność rzeczywista dla trocin, strużyn, wiórów po strugarce,

- dane techniczne,

- termin realizacji zamówienia,

- datę ważności oferty;

- wartość oferty przedstawioną w kwocie netto i brutto ze wskazaniem waluty rozliczenia;

- warunki płatności,

- okres gwarancji i jej warunki,

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oferenta,

- oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być podpisana przez osobę, lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena: 70% (max 70 pkt)
 2. Wyposażenie i parametry brykieciarki: 15% (max 15 pkt)
 3. Okres gwarancji: 15% (max 15 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena netto wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena netto zaproponowana przez oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium wyposażenie i parametry brykieciarki zostanie przyznana w oparciu o porównanie wyposażenia podstawowego, dodatkowego i parametrów brykieciarki na podstawie przedłożonej przez oferenta specyfikacji i opisu. Punkty liczone będą następująco: 0 pkt – ocena bardzo niska, 5 pkt  – ocena niska, 10 pkt  – ocena średnia, 15 pkt  – ocena wysoka. 

Ad3. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji:

Gwarancja wyrażona w miesiącach. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 15 pkt. Następne według wzoru: Liczba punktów = (Okres gwarancji badanej oferty/ Okres gwarancji najkorzystniejszej oferty) x 15.

 

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi tych Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE1


Informujemy, że postępowanie w sprawie poniżej zamieszczonego zapytania ofertowego zostało unieważnione. 

UWAGA!!! - nowe zapytanie w tym postępowaniu w zakladce aktualności.

ZAPYTANIE OFERTOWE – TERMOMODERNIZACJA

W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Perfect Sp. z o.o.”, zgodnie ze złożonym w dniu 01.09.2016r wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający – firma Perfect Spółka z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 76 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na:

Opis zamówienia:

Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku Wydziału Fryzarni, w zakres której wchodzą:

 1. Prace budowlane:

a) Docieplenie stropodachu w budynku pow. 2285 m2

b) Docieplenie ścian zewnętrznych budynku pow. 1581 m2

c) Wymiana okien drewnianych pow.  2,70 m2

d) Wymiana okien stalowych pow. 188,69 m2

e) Wymiana okien drewnianych pow. 14,70 m2

f) Wymiana drzwi zewnętrznych pow. 14,56 m2

g) Wymiana drzwi drewnianych pow. 8,21 m2

h) Wymiana bram drewnianych pow. 47,78 m2          

2. Prace instalacyjne:

a) Modernizacja instalacji CO (systemu grzewczego) pow. ogrzewana  = 2502,84 m2

b) Modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku pow. użytkowa  = 2502,84 m2.

 

Zadanie nr 2:  Termomodernizacja budynku Wydziału Klejenia, w zakres której wchodzą:

 1. Prace budowlane:

a) Docieplenie stropodachu części socjalnej budynku pow. 255 m2

b) Docieplenie stropodachu części produkcyjnej budynku pow. 2735 m2

c) Docieplenie ścian zewnętrznych budynku pow. 1460 m2

d) Likwidacja części świetlików dachowych w budynku pow. 238,32 m2      

e) Wymiana świetlików dachowych pow. 357,48 m2

f) Wymiana drzwi drewnianych pow. 8,56 m2

g) Wymiana okien stalowych w budynku pow. 392,31 m2

h) Wymiana okien drewnianych pow. 86 m2

i) Wymiana bram drewnianych pow. 49,03 m2.

2. Prace instalacyjne:

a) Modernizacja instalacji CO (systemu grzewczego) pow. ogrzewana  = 3139,65 m2

 

Zadanie nr 3:  Modernizacja oświetlenia wewnątrz budynku Wydziału Fryzarni: ilość opraw oświetleniowych LED: 96 szt.

 

Zadanie nr 4: Modernizacja oświetlenia wewnątrz budynku Wydziału Klejenia: ilość opraw oświetleniowych LED: 132 szt.

 

Zadanie nr 5: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW na dachu budynku Wydziału Klejenia.

 

Termin wykonania zadań: 31.03.2018r.

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej obejmującej w przypadku Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2 tylko prace budowlane lub tylko prace instalacyjne.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych zadań w ramach oddzielnych umów.

Dokumentacja związana z termomodernizacją budynków dostępna jest w siedzibie firmy: ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice.

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć listownie na adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub na adres e-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. w terminie do dnia 28.02.2017r. do godziny 15:30.

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 08.03.2017r.

Godziny otwarcia zakładu dla ofert składanych w formie papierowej: dni robocze od godziny 7:30 do godziny 15:30. Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, zgodnie z godzinami pracy zakładu Zamawiającego tel. 412747850, e-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 

Oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę oferenta, adres, numer telefonu, NIP;

- datę sporządzenia oferty;

- termin realizacji zamówienia;

- datę ważności oferty (nie krócej niż 3 miesiące);

- wypełniony formularz kosztorysowy według załączonego wzoru;

- specyfikację głównych materiałów i urządzeń użytych do wykonania prac (materiały planowane  do ocieplenia, okna, drzwi, bramy, świetliki, nagrzewnice, grzejniki, oprawy oświetleniowe, źródła światła, urządzenia wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznej);

- rekomendacje oferenta, czas funkcjonowania na rynku;

- dokumenty potwierdzające sytuację finansową oferenta (np. ostatnie sprawozdanie F01);

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oferenta;

- warunki płatności;

- okres gwarancji (nie krótszy niż 36 miesięcy);

- oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym;

- oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być podpisana przez osobę, lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Koszt wykonania zadania: 50% (max 50 pkt)
 2. Jakość głównych materiałów i urządzeń: 20% (max 20 pkt)
 3. Okres gwarancji na wykonane prace: 30% (max 30 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium koszt wykonania zadania liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 50 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez oferenta, Cmin – najniższy zaproponowany koszt wykonania wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – koszt wykonania zaproponowany przez oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium jakość głównych materiałów i urządzeń zostanie przyznana w oparciu o porównanie ich parametrów technicznych na podstawie przedłożonej przez oferenta specyfikacji. Punkty liczone będą następująco: 0 pkt – jakość bardzo niska, 5 pkt  – jakość niska, 10 pkt  – jakość średnia, 15 pkt  – jakość wysoka, 20 pkt –  jakość bardzo wysoka. 

Ad3. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na wykonane prace:

0 pkt – gwarancja do 12 miesięcy włącznie; 5 pkt - gwarancja do 24 miesięcy włącznie; 10 pkt - gwarancja do 36 miesięcy włącznie; za każde następne 2 miesiące gwarancji oferent otrzymuje dodatkowo 1 pkt. Ocenę maksymalną w tym kryterium (30 pkt) otrzymuje oferent za okres gwarancji 76 miesięcy i powyżej.

 

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Wadium:

Wadium w kwocie 5000 złotych należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 28.02.2017r.

Zwrot kwoty wadium nastąpi do dnia 15.03.2017r.

 

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

Wzór formularza kosztorysowego do wypełnienia:

 

Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku Wydziału Fryzarni

L.p.

Zakres robót

Ilość jednostek przedmiarowych

Cena jednostkowa

netto [zł/1m2]

Koszt netto [zł]

 

                1. Prace budowlane:

a)

Docieplenie stropodachu

2285 m2

 

 

b)

Docieplenie ścian zewnętrznych

1581 m2

 

 

c)

Wymiana okien drewnianych

2,70 m2

 

 

d)

Wymiana okien stalowych

188,69 m2

 

 

e)

Wymiana okien drewnianych

14,70 m2

 

 

f)

Wymiana drzwi zewnętrznych

14,56 m2

 

 

g)

Wymiana drzwi drewnianych

8,21 m2

 

 

h)

Wymiana bram drewnianych

47,78 m2

 

 

Razem prace budowlane:

 

             2. Prace instalacyjne:

a)

Modernizacja instalacji CO (systemu grzewczego)

2502,84 m2

 

 

b)

Modernizacja wentylacji mechanicznej

2502,84 m2

 

 

RAZEM ZADANIE NR 1:

 

 

Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku Wydziału Klejenia

L.p.

Zakres robót

Ilość jednostek przedmiarowych

Cena jednostkowa

netto zł/1m2

Koszt netto [zł]

 

          1. Prace budowlane:

a)

Docieplenie stropodachu części socjalnej budynku

255 m2

 

 

b)

Docieplenie stropodachu części produkcyjnej budynku

2735 m2

 

 

c)

Docieplenie ścian zewnętrznych w budynku

1460 m2

 

 

d)

Likwidacja części świetlików dachowych w budynku

238,32 m2

 

 

e)

Wymiana świetlików dachowych w budynku

357,48 m2

 

 

f)

Wymiana drzwi drewnianych

8,56 m2

 

 

g)

Wymiana okien stalowych

392,31 m2

 

 

h)

Wymiana okien drewnianych

86 m2

 

 

i)

Wymiana bram drewnianych

49,03 m2

 

 

 Razem prace budowlane:

 

          2.Prace instalacyjne

a)

Modernizacja instalacji CO (systemu grzewczego)

3139,65 m2

 

 

RAZEM ZADANIE NR 2:

 

 

 

Zadanie nr 3: Modernizacja oświetlenia wewnątrz budynku Wydziału Fryzarni

Zakres robót

Ilość jednostek przedmiarowych

Cena jednostkowa

netto zł/1szt.

Koszt netto [zł]

 

Modernizacja oświetlenia wewnątrz budynku – wymiana opraw oświetleniowych i źródeł światła

96 szt. opraw oświetleniowych

 

 

 

 

 

Zadanie nr 4: Modernizacja oświetlenia wewnątrz budynku Wydziału Klejenia

Zakres robót

Ilość jednostek przedmiarowych

Cena jednostkowa

netto zł/1szt.

Koszt netto [zł]

 

Modernizacja oświetlenia wewnątrz budynku – wymiana opraw oświetleniowych i źródeł światła

132 szt. opraw oświetleniowych

 

 

 

 

Zadanie nr 5: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Zakres robót

Ilość jednostek przedmiarowych

Cena jednostkowa

netto zł/1kW

Koszt netto [zł]

 

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW na dachu budynku Wydziału Klejenia.

Moc zainstalowana: 30kW

 

 

 

 


 

Perfect na targach DREMA 2016

 

Zapraszamy na nasze stoisko na targach DREMA 2016 hala 3 stanowisko 19.

 

http://www.drema.pl/pl/

 

Fonds européens

 

 

 

« Les fonds européens - pour le développement de l'économie innovante »

« Nous investissons dans votre avenir »

Actualités

PERFECT STARACHOWICE SARL est en train de réaliser un projet « La mise en œuvre d’un plan du développement de l’export de la société La Scierie Starachowice SARL» dans le cadre du Programme opérationnel Économie Innovante 2007-2013 - Action 6.1 « Passeport pour l'export ». La convention de subvention a été signée le 01.09.2014. La durée de réalisation du projet: jusqu’au 31.12.2015.

Le coût total de la réalisation du projet est de 436.866,15 zlotys.

Le montant total de subvention est de : 338.274,61 zlotys, dont le montant de 279.033,41 versé par le Fonds européen de développement régional et le montant de financement sous forme de subvention ciblée d’un montant de 49.241,20 zlotys.

 

Ça fait déjà 25 ans PERFECT !!!

La société « PERFECT » fête son quart de siècle d'existence cette année. Ce remarquable anniversaire a été l'occasion d'organiser une cérémonie le 22 Février 2014 à l'hôtel Europa à Starachowice, qui a eu lieu au sein des propriétaires de l'entreprise, des cadres, des collaborateurs, des contractants et des invités. Durant la cérémonie, il a été présenté l'histoire de l'entreprise, les étapes de son développement et ses réalisations. Il a eu lieu également un tournoi de connaissances sur la société, avec la participation des employés de l'entreprise.