Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego: „Dostawa i montaż instalacji odciągu trocin z filtrem powietrza i odzyskiem ciepła (modernizacja wentylacji w hali produkcyjnej)”

W wyniku weryfikacji i oceny ofert wybrano oferenta: firmę NAWARA SERWIS S.C. MARZENA I RAFAŁ NAWARA, ul. Bolesławiecka 40, Trzebień, 59-700 Bolesławiec.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dostawa i montaż instalacji odciągu trocin z filtrem powietrza i odzyskiem ciepła (modernizacja wentylacji w hali produkcyjnej).

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowej, kompletnej instalacji odciągu trocin z filtrem powietrza i odzyskiem ciepła z hali produkcyjnej w zakładzie produkcji drzewnej. Celem zamówienia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

Miejsce montażu filtra planowane jest przy budynku hali produkcyjnej, w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 76
Wymagania dla instalacji, filtra i wentylatorów:
- wydajność filtra: 30000 m3/h 
- powierzchnia tkaniny filtracyjnej w filtrze: 250 m2 lub więcej
- skuteczność filtracji: do 0,2 mg/m3 pyłu resztkowego w powietrzu powracającym na halę
- łączna moc znamionowa wentylatorów odciągowych: od 30 do 60 kW
- ilość wentylatorów odciągowych: 2 lub więcej
- jeden (lub więcej) wentylator wyposażony w sterowanie falownikiem
- wentylatory pracujące w systemie kaskadowym
- układ sterowania współpracujący z czujnikiem ciśnienia
- filtr wyposażony w system czyszczenia tkaniny filtracyjnej
- filtr wyposażony w klapy/membrany przeciwwybuchowe 
- filtr wyposażony w suchą instalację gaśniczą
- filtr wyposażony w drzwi rewizyjne
- filtr wyposażony w śluzę celkową
- filtr wyposażony w system transportu trocin z filtra do zasobnika trocin (odległość ok. 30m)
- instalacja podzielona na 1 lub 2 nitki odpylania
- instalacja odciągowa wyposażona w chwytacz klocków
- instalacja wyposażona w powrót oczyszczonego powietrza z filtra na halę
- powrót powietrza wyposażony w klapę przeciwpożarową
- powrót powietrza wyposażony w układ regulacji ilości zawracanego powietrza (lato/zima)
- kompletne sterowanie instalacją wraz z szafą sterowniczą
Oferta powinna uwzględniać całkowity koszt dostawy kompletnej instalacji wraz z kosztami transportu, montażu oraz uruchomienia.

Kod CPV

42514000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów

Uzupełniający kod CPV: 42514300-5 Aparatura filtrująca

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 15.10.2018

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Zamawiającego lub listownie na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice, lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 28.06.2018r. do godziny 15.
Oferta, aby została rozpatrzona musi wpłynąć do dnia 28.06.2018r. do godziny 15.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 06.07.2018r. 
Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850.
Osoba do kontaktu: Marek Woźniak, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Woźniak, adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta.

Wiedza i doświadczenie

Oferent powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w realizacji działań będących przedmiotem zamówienia.
Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta.

Potencjał techniczny

Oferent powinien posiadać potencjał techniczny umożliwiający realizację działań będących przedmiotem zamówienia.
Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do podpisania umowy z Zamawiającym w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o wyborze.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Oferent dokonał wizji lokalnej w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczące:
1) terminu wykonania umowy,
2) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP, nr KRS;
- datę sporządzenia oferty;
- termin realizacji zamówienia; 
- datę ważności oferty;
- cenę netto wyrażoną w złotych;
- okres gwarancji;
- specyfikację przedmiotu oferty;
- oświadczenia Oferenta - według załączonego wzoru.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
1. Cena: 64% (max 64 pkt)
2. Okres gwarancji: 16% (max 16 pkt)
3. Regulacja wydajności filtra: 10% (max 10 pkt)
4. Oczyszczanie tkanin filtracyjnych: 10% (max 10 pkt)
Razem: 100% (max 100 pkt)
Ad1. Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 64 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.
Ad2. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji:
0 pkt – gwarancja do 12 miesięcy włącznie; za każde następne 3 miesiące gwarancji Oferent otrzymuje 2 pkt. Ocenę maksymalną w tym kryterium (16 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji 36 miesięcy.
Ad3. Liczba punktów w kryterium regulacja wydajności filtra:
0 pkt - regulacja dwustopniowa,
5 pkt - regulacja trzystopniowa automatyczna,
10 pkt - regulacja płynna automatyczna.
Ad4. Liczba punktów w kryterium oczyszczanie tkanin filtracyjnych:
0 pkt - oczyszczanie mechaniczne,
10 pkt - oczyszczanie pneumatyczne.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

 

OŚWIADCZENIA OFERENTA

 

Działając w imieniu Oferenta: ……………………………………………………………..,

……………………………………………………………………………………………… jako osoba upoważniona do złożenia niżej opisanych oświadczeń w imieniu Oferenta, niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że:

 • · Spełniam warunki udziału określone w zamówieniu,
 • · Wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
 • · Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
 • · Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • · Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • · Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,
 • · Oświadczam, że osoba / podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach niniejszego postępowania, nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 • · Oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że posiadam niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki technicznoorganizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

 

 

 

 

……………………………..                                     …………………………………………

 Miejscowość, data                                       Podpis i pieczęć Oferenta

 


 do pobrania 

Informacja o zrealizowaniu projektu 3/16

 

Informacja o zrealizowaniu projektu.

Perfect Sp. z o.o. zrealizował projekt nr RPSW.03.02.00-26-0003/16 pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w Perfect Sp. z o.o.”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2

Informacja o zrealizowaniu projektu

 

Informacja o zrealizowaniu projektu.

Perfect Sp. z o.o. zrealizował projekt nr RPSW.02.05.00-26-0092/16 pod nawą: „Wykorzystanie prac badawczo - rozwojowych do wdrożenia produkcji zasobooszczędnych materiałów budowlanych i paliwa do celów energetycznych z odpadów w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.5

 

Informacja - wybór oferty na modernizcję CO

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:

 „Modernizacja instalacji C.O. w budynku Wydziału Fryzarni”

W związku z realizacją projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający – firma Perfect Spółka z o.o. w Starachowicach, informuje:

W terminie składania ofert (do dnia 02.11.2017r) wpłynęło 2 oferty z firm:

1)      PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – INSTALACYJNE „JAKO” JAN KOSIK

2)      EKO –REM KRZYSZTOF GRUDZIEŃ.

Kryteria wyboru ofert zostały określone w zapytaniu ofertowym.

W wyniku weryfikacji i oceny ofert wybrano oferenta: firmę PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – INSTALACYJNE „JAKO” JAN KOSIK, której oferta uzyskała 96 pkt.

Informacja o wyborze oferty - ostrzarka

Informacja o wyborze oferty na dostawę ostrzarki do narzędzi.

 

W związku z realizacją projektu: „Wykorzystanie prac badawczo - rozwojowych do wdrożenia produkcji zasobooszczędnych materiałów budowlanych i paliwa do celów energetycznych z odpadów w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.5, Zamawiający – firma Perfect Spółka z o.o. w Starachowicach, informuje:

Wpłynęły 2 oferty na dostawę ostrzarki (szlifierki) do narzędzi z firm:

1)      LAKFAM S.J.

2)      UT.MA SRL.

Termin składania i kryteria wyboru ofert zostały określone w zapytaniu ofertowym.

W wyniku przeprowadzonej procedury rozeznania rynku, weryfikacji i oceny ofert wybrano oferenta: firmę LAKFAM S.J.

Modernizacja instalacji c.o. - Fryzarnia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Modernizacja instalacji C.O. w budynku Wydziału Fryzarni

W związku z realizacją projektu RPSW.03.02.00-26-0003/16 pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w Perfect Sp. z o.o.”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 76 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na modernizację instalacji C.O. w budynku Wydziału Fryzarni.

Opis zamówienia:

Modernizacja instalacji C.O. w budynku Wydziału Fryzarni, w zakres której wchodzą: wymiana instalacji C.O., montaż nagrzewnic, montaż grzejników, montaż ciepłomierza oraz inne prace instalacyjne – zgodnie z dokumentacją projektową. Wyceny należy dokonać na podstawie przedmiaru robót. Należy dostarczyć kosztorys ofertowy.  Dokumentacja związana z przetargiem dostępna jest w siedzibie firmy: ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice.

Termin wykonania zadania: do 28.02.2018r.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 02.11.2017r. do godziny 15:00.

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 06.11.2017r.

Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850.

Osoba do kontaktu: Marek Woźniak, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Załączniki:

1)      Przedmiar

2)      Wzór umowy

Oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, NIP;

- datę sporządzenia oferty;

- termin realizacji zamówienia (nie później niż do 28.02.2018);

- datę ważności oferty (nie krócej niż 3 miesiące);

- cenę netto (w złotych);

- okres gwarancji na wykonaną instalację;

- specyfikację głównych materiałów i urządzeń użytych do wykonania prac;

- kosztorys;

- referencje Oferenta (minimum 3);

- dokumenty potwierdzające sytuację finansową Oferenta (bilans za rok 2016, ostatnie sprawozdanie F01);

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Oferenta;

- potwierdzenie wpłaty wadium;

- oświadczenia Oferenta: o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym, oświadczenie o akceptacji treści wzoru umowy, oświadczenie o dokonaniu oględzin i zapoznaniu się z miejscem wykonywania zadania, oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena: 80% (max 80 pkt)
 2. Okres gwarancji na wykonaną instalację: 20% (max 20 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 80 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na wykonaną instalację:

0 pkt – gwarancja do 12 miesięcy włącznie; 5 pkt - gwarancja do 24 miesięcy włącznie; 10 pkt - gwarancja do 36 miesięcy włącznie; za każde następne 4 miesiące gwarancji Oferent otrzymuje dodatkowo 1 pkt. Ocenę maksymalną w tym kryterium (20 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji 76 miesięcy i powyżej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Dodatkowe warunki:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.

Oferent powinien dokonać oględzin budynku Wydziału Fryzarni (miejsca wykonywania zadania) przed złożeniem oferty.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o wyborze pod rygorem utraty wadium i odstąpienia od podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie zastosowanych do wykonania prac materiałów i urządzeń, na zasadzie porozumienia z Wykonawcą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Wadium:

Wadium wynosi 5000 złotych. Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 02.11.2017r.

Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 15.11.2017r.

Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia zostaje zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§13 wzoru umowy).

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

OŚWIADCZENIA OFERENTA

 

Działając w imieniu Oferenta: ……………………………………………………………..,

……………………………………………………………………………………………… jako osoba upoważniona do złożenia niżej opisanych oświadczeń w imieniu Oferenta, niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że:

 • · Spełniam warunki udziału określone w zamówieniu,
 • · Wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
 • · Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
 • · Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • · Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • · Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,
 • · Oświadczam, że akceptuję treść wzoru umowy,
 • · Oświadczam, że dokonałem oględzin i zapoznałem się z miejscem wykonywania zadania,
 • · Oświadczam, że osoba / podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach niniejszego postępowania, nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • · Oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że posiadam niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki technicznoorganizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

 

 

……………………………..                          …………………………………………

              Miejscowość, data                                                          Podpis i pieczęć Oferenta 

OFERTA_ostrzarka

ZAPYTANIE OFERTOWE

OSTRZARKA (SZLIFIERKA) DO NARZĘDZI

W związku z realizacją Projektu RPSW.02.05.00-26-0092/16 pn. „Wykorzystanie prac badawczo - rozwojowych do wdrożenia produkcji zasobooszczędnych materiałów budowlanych i paliwa do celów energetycznych z odpadów w Perfect Sp. z o.o.”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.5, Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 76 zaprasza do złożenia ofert na dostawę kompletnej ostrzarki do narzędzi.

Opis zamówienia:

Dostawa ostrzarki (szlifierki) do narzędzi. Ostrzarka powinna umożliwiać automatyczne, precyzyjne ostrzenie pił i frezów używanych w produkcji drzewnej.  

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na adres spółki: „Perfect” Sp. z o.o., ul. Radomska 76,

27-200 Starachowice lub na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 22.09.2017r.

Dodatkowe informacje do uzyskania pod nr tel. 412747850.

 

Oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP,

- datę sporządzenia oferty,

- opis maszyny z uwzględnieniem marki podstawowych podzespołów, wyposażenie standardowe i dodatkowe,

- dane techniczne,

- termin realizacji zamówienia,

- datę ważności oferty,

- wartość oferty przedstawioną w kwocie netto i brutto ze wskazaniem waluty rozliczenia,

- warunki płatności,

- okres gwarancji i jej warunki,

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oferenta,

- oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być podpisana przez osobę, lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena: 70% (max 70 pkt)
 2. Wyposażenie i parametry strugarki: 20% (max 20 pkt)
 3. Okres gwarancji: 10% (max 10 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena netto wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena netto zaproponowana przez oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium wyposażenie i parametry ostrzarki zostanie przyznana w oparciu o porównanie wyposażenia podstawowego, dodatkowego i parametrów ostrzarki na podstawie przedłożonej przez oferenta specyfikacji i opisu. Punkty liczone będą następująco:

0 pkt – ocena bardzo niska, 5 pkt – ocena niska, 10 pkt – ocena średnia, 15 pkt – ocena wysoka, 20 pkt – ocena bardzo wysoka. 

Ad3. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji:

Gwarancja wyrażona w miesiącach. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 10 pkt. Następne według wzoru: Liczba punktów = (Okres gwarancji badanej oferty/ Okres gwarancji najkorzystniejszej oferty) x 10.

 

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Informacja o wynikach postępowania - fotowoltaika

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW na dachu budynku Wydziału Klejenia”:

W związku z realizacją projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający – firma Perfect Spółka z o.o. w Starachowicach, informuje:

W terminie składania ofert (do dnia 10 lipca 2017r) wpłynęło 4 oferty z firm:

EKO ENERGIA POLSKA SP. Z O.O.,

SOLGRO GRZEGORZ MORDARSKI,

FOTON TECHNIK SP. Z O.O.,

PV ENERGIA POLSKA EVAN S.C.

Kryteria wyboru ofert zostały określone w zapytaniu ofertowym.

W wyniku weryfikacji i oceny ofert wybrano oferenta: firmę EKO ENERGIA POLSKA SP. Z O.O., której oferta uzyskała 85,13 pkt.

OGŁOSZENIE - INSTALACJA FOTOWLTAICZNA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Perfect Sp. z o.o.”, zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego w dniu 01.09.2016r wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający – firma Perfect Spółka z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 76 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia (zgodnie z zasadą konkurencyjności) na:

Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW na dachu budynku Wydziału Klejenia położonego w Starachowicach, ul. Radomska 76.

Budynek jest w trakcie termomodernizacji. Stropodach żelbetowy, pokryty papą.

Panele fotowoltaiczne planowane są do zainstalowania w miejscu świetlików dachowych. 

2. Zamówienie składa się z następujących elementów:

a)    Wykonanie projektu wykonawczego wraz z projektem elektrycznym,

b)    Wykonanie prac instalacyjno – montażowych związanych z instalacją fotowoltaiczną,

c)    Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia wchodzącego w skład instalacji fotowoltaicznej,

d)    Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

e)    Wykonanie podłączenia instalacji fotowoltaicznej do istniejącej instalacji elektrycznej,

e)    Wykonanie w imieniu zamawiającego przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie przygotowanego projektu

wykonawczego, spełniającego wszystkie wymagania dokumentacji technicznej oraz zgodnie z

obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, wraz z okresem gwarancji na wykonaną

usługę.

4. Elementy wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznej muszą być fabrycznie nowe, posiadać instrukcję w języku polskim oraz wszelkie certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające sprzęt do użytku.

5. Wykonawca deklaruje, że w razie awarii, serwis i wszelkie naprawy instalacji, zostaną

wykonane w jak najkrótszym czasie od czasu zgłoszenia awarii.

6. Składający zamówienie zastrzega sobie prawo przebadania do 5% paneli w celu sprawdzenia

ich parametrów w wybranym przez siebie niezależnym instytucie na koszt wykonawcy.

7. W trakcie trwania gwarancji Zamawiający może zbadać rzeczywistą wydajność modułów. W

przypadku nie dotrzymania deklarowanych przez producenta parametrów Zamawiający może

zażądać wymiany modułów. Określenie rzeczywistej wydajności może odbyć się po roku

działania instalacji oraz przed upływem okresu gwarancji.

Informacje dotyczące zadania inwestycyjnego udzielane będą pod nr telefonu: 412747850, w siedzibie firmy: Perfect Sp. z o.o. ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice.

W celu prawidłowego oszacowania wartości usługi Zamawiający umożliwia i zaleca dokonanie wizji lokalnej budynku, którego dotyczy zapytanie ofertowe.

Termin wykonania zadania inwestycyjnego: do dnia 30.09.2017r.

 

Miejsce i sposób składania ofert

1.  Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.  Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.  Oferent będzie związany ofertą przez okres co najmniej 60 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

4.  Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę. Każdą stronę oferty należy parafować i ponumerować.

5.  Ofertę należy przygotować w języku polskim.

Oferty (sporządzone na załączniku nr 1) należy składać do dnia 10 lipca 2017 r. do godziny 15.00 na adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice w następujący sposób:

•   dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub

•   pocztą elektroniczną (podpisane skany) na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marek Woźniak nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 412747850, adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Oferta powinna zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy według załączonego wzoru (Załącznik nr 1);

- szczegółowy kosztorys ofertowy;

- specyfikację głównych materiałów i urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej, dokumentację katalogową oferowanego rozwiązania (w języku polskim);

- rekomendacje oferenta, wykaz wykonanych robót, czas funkcjonowania na rynku;

- dokumenty potwierdzające sytuację finansową oferenta (np. bilans, ostatnie sprawozdanie F01);

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oferenta;

- kopię polisy ubezpieczeniowej;

- oświadczenia oferenta (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego): o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym, oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być podpisana przez osobę, lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Koszt wykonania zadania: 60% (max 60 pkt)
 2. Jakość głównych materiałów i urządzeń: 20% (max 20 pkt)
 3. Okres gwarancji na wykonane prace: 5% (max 5 pkt)
 4. Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne: 10% (max 10 pkt)
 5. Okres gwarancji na inwertery: 5% (max 5 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium koszt wykonania zadania liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 60 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez oferenta, Cmin – najniższy zaproponowany koszt wykonania wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – koszt wykonania zaproponowany przez oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium jakość głównych materiałów i urządzeń zostanie przyznana w oparciu o porównanie ich parametrów technicznych na podstawie przedłożonej przez oferenta dokumentacji. Punkty liczone będą następująco: 0 pkt – jakość bardzo niska, 5 pkt  – jakość niska, 10 pkt  – jakość średnia, 15 pkt  – jakość wysoka, 20 pkt –  jakość bardzo wysoka. 

Ad3. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na wykonane prace:

0 pkt – gwarancja do 35 miesięcy włącznie; 1 pkt – gwarancja 36 miesięcy; 2 pkt – gwarancja 48 miesięcy; 3 pkt – gwarancja 60 miesięcy; 4 pkt – gwarancja 72 miesięcy; 5 pkt – gwarancja 84 miesięcy i powyżej.

Ad4. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne:

0 pkt – gwarancja do  10 lat; 1 pkt – gwarancja 11 lat; 2 pkt – gwarancja 12 lat; 3 pkt – gwarancja 13 lat; 4 pkt – gwarancja 14 lat; 5 pkt – gwarancja 15 lat; 6 pkt – gwarancja 16 lat; 7 pkt – gwarancja 17 lat; 8 pkt – gwarancja 18 lat; 9 pkt – gwarancja 19 lat; 10 pkt – gwarancja 20 lat i powyżej.

Ad5. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na inwertery: 0 pkt – gwarancja do  5 lat; 1 pkt - gwarancja 6 lat; 2 pkt - gwarancja 8 lat, 3 pkt - gwarancja 10 lat, 4 pkt - gwarancja 15 lat, 5 pkt – gwarancja 20 lat i powyżej.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez

złożenie oświadczenia.

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek wiedzy i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej trzy zamówienia polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy minimum 30 kWp wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dane zamówienie zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do

wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadające kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia, tj. posiadają ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (zgodne art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę.

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie

zamówienia w terminie. Ocena: spełnia – nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów finansowych.

e) Wymagany minimalny okres gwarancji producenta w odniesieniu do poszczególnych

elementów składowych instalacji: moduły fotowoltaiczne, inwertery, konstrukcja nośna/montażowa instalacji: nie mniej niż 10 lat.

f) Dysponują polisą potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia i zgodnej z kodem PKD,

co najmniej na kwotę 300.000,00 zł. Ocena: na podstawie polisy przedstawionej przez wykonawcę.

Przed złożeniem oferty oferent musi wziąć udział w wizji lokalnej obiektu. Wizja lokalna odbędzie się w dniach 29.06.2017r. oraz 30.06.2017r. w godz. od 9.00 do 14.00 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym dotyczącym czasu oględzin).  

Podczas wizji lokalnej oferent będzie mógł się zapoznać ze stanem obecnym miejsca planowanego posadowienia instalacji oraz dokonać oględzin budynku oraz instalacji elektrycznej.

 

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Wadium:

Wadium wynosi 5000 złotych.

Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 10.07.2017r. (liczy się data wpływu kwoty wadium na konto bankowe).

Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 31.07.2017r.

Wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia pozostaje do rozliczenia do czasu upływu okresu rękojmi za wykonane zadanie.

 

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego,

Załącznik nr 2 – oświadczenia oferenta,

Załącznik nr 3 wzór umowy.

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA OFERTY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania instalacji fotowoltaicznej składam firmie:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERFECT Sp. z o.o. następującą ofertę:

 

Treść oferty:

1)      Nazwa Oferenta …………………………………………………………………………….…..

2)      Adres Oferenta ………………………………………………………………………………….

3)      NIP. ……………………………………………

4)      Oferuję dostawę instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie robót budowlano - montażowych:

 

Koszt wykonania zadania netto (cena netto) : ……………………………………………………….……...

Koszt wykonania zadania brutto (cena brutto): ……………………………………………………………..

 

5)      Oferuję czas reakcji serwisu tj. czas na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii: ………………….

6)      Posiadam / nie posiadam deklarację/ deklaracji (zaznaczyć deklarowane) producenta o pokryciu kosztów serwisu i wymiany uszkodzonych paneli w czasie gwarancji.

7)      Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

8)      Termin realizacji zamówienia – ……….. dni.

9)      Oferuję gwarancję na warunkach określonych we wzorze umowy w wymiarze:

 • Na wykonane prace: .......................
 • Na moduły fotowoltaiczne: .......................
 • Na inwertery: ...................

10)   Zapoznałem z wzorem umowy i akceptuję jej treść.

11)   Przedkładam kosztorys ofertowy potwierdzający powyższą cenę.

12)   Przedkładam dokumentację katalogową oferowanego rozwiązania.

13)   Data ważności oferty: ……………………..

 

 

 

........................................................  

      (miejscowość i data)                                              ..............................................................................                                                                                   (Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby                                                                                       uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIA OFERENTA

 

Działając w imieniu Oferenta: ……………………………………………………………..,

……………………………………………………………………………………………… jako osoba upoważniona do złożenia niżej opisanych oświadczeń w imieniu Oferenta, niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że:

 • · Oferent spełnia warunki udziału określone w zamówieniu,
 • · Wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
 • · Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
 • · Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • · Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • · Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,
 • · Oświadczam, że akceptuję treść wzoru umowy,
 • · Oświadczam, że osoba / podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach niniejszego postępowania, nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • · Oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że posiadam niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki technicznoorganizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

 

 

 

 

………………………………..                          …………………………………………

              Miejscowość, data                                                          Podpis i pieczęć Oferenta 

Zapytanie ofertowe - brykieciarka, wyniki

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego: „Brykieciarka do produkcji brykietu typu RUF”:

W terminie do dnia 15.03.2017r wpłynęło 3 oferty z firm: ELMAT Sp. z o.o., TEKOPRO Sp. z o.o. oraz TECHNOLOGIEDREWNA Sp. o.o.

Kryteria wyboru ofert zostały określone w zapytaniu ofertowym. W wyniku oceny ofert wybrano oferenta: firmę ELMAT Sp. z o.o.,  której oferta  uzyskała 90 pkt.

Oferta firmy TEKOPRO Sp. z o.o. uzyskała 85,75 pkt.

Oferta firmy TECHNOLOGIEDREWNA Sp. o.o. uzyskała 76,60 pkt.