Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego: „Termomodernizacja budynku hali przetarcia i budynku warsztatu mechanicznego”

Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku hali przetarcia - wybrano oferenta: firmę KROBEL Sp. z o.o. Sp. K. ul. 1Maja 13, 27-200 Starachowice.
Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku warsztatu mechanicznego – postępowanie dotyczące Zadania nr 2 zostało unieważnione.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Termomodernizacja budynku hali przetarcia i budynku warsztatu mechanicznego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Termomodernizacja budynku hali przetarcia i budynku warsztatu mechanicznego Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków: budynku hali przetarcia oraz budynku warsztatu mechanicznego.

Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku hali przetarcia, w zakres której wchodzą prace
budowlane:
- docieplenie stropodachu,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie ścian w gruncie,
- wymiana okien (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m2K),
- wymiana drzwi (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K),
- wymiana bram (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K),
- zamurowanie części okien, drzwi i bram.

Materiały użyte do docieplenia budynków powinny mieć takie parametry, aby po wykonaniu termomodernizacji budynku współczynniki izolacyjności przegród były nie większe niż wartości UC(max) określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.
Budynek hali przetarcia jest parterowy o konstrukcji żelbetowej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1100 m2, kubatura 7777 m3

Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku warsztatu mechanicznego, w zakres której
wchodzą prace budowlane:
- docieplenie stropodachu,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie ścian w gruncie,
- wymiana okien (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m2K),
- wymiana drzwi (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K),
- docieplenie bram (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K).

Materiały użyte do docieplenia budynków powinny mieć takie parametry, aby po wykonaniu termomodernizacji budynku współczynniki izolacyjności przegród były nie większe niż wartości UC(max) określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.
Budynek warsztatu mechanicznego jest parterowy o konstrukcji żelbetowej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 443,38 m2, kubatura 2168,18 m3.
Wyceny należy dokonać na podstawie załączonych przedmiarów robót.
Dopuszcza się możliwość złożenia ofert częściowych, obejmujących tylko Zadanie nr 1 lub tylko Zadanie nr 2.
Kod CPV
45320000-6 Roboty izolacyjne
Uzupełniające kody CPV:
45321000-3 Izolacja cieplna
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45262500-6 Roboty murarskie
45410000-4 Tynkowanie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin składania ofert: 19.07.2018r.
Termin wykonania termomodernizacji: dach i świetlik na budynku hali przetarcia – do 31.12.2018r,

dach na budynku warsztatu – do 31.12.2018r., pozostałe roboty budowlane – do 30.04.2019r.
Załączniki
1) Przedmiar robót – budynek hali przetarcia
2) Przedmiar robót – budynek warsztatu mechanicznego
3) Wzór umowy
4) Wzór oświadczenia oferenta

Załączniki znajdują się również w ogłoszeniu Zamawiającego zamieszczonym na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Miejsce i sposób składania ofert


Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 19.07.2018r.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 31.07.2018r.

Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850.
Osoba do kontaktu: Marek Woźniak, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marek Woźniak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 412747850
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym zgodnie z ustawą Prawo budowlane. W tym celu powinien złożyć
stosowne oświadczenie.


Wiedza i doświadczenie
Oferent spełni warunek wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że wykonał należycie minimum 3 inwestycje polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych. W tym celu powinien załączyć do oferty referencje zewnętrznych firm lub instytucji potwierdzające należyte wykonanie prac w zakresie objętym zapytaniem ofertowym.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Osoba pełniąca funkcję Kierownika Budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane powinna posiadać odpowiednie wykształcenie i uprawnienia budowlane do kierowania robotami.


Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez Oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.


Dodatkowe warunki
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.
Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał oględzin budynków (miejsca wykonywania robót) przed złożeniem oferty. Zamawiający umożliwi zainteresowanym oferentom dokonanie wizji lokalnej budynków. Zgłoszenie woli przeprowadzenia wizji lokalnej oferent musi wcześniej zgłosić na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wykonawca musi uwzględnić wszystkie czynności towarzyszące wykonaniu w/w prac budowlanych i koszty z nimi związane, nie wyłączając ryzyka ujawnienia się konieczności wykonania robót wcześniej nieprzewidzianych.
Wykonawca powinien wziąć pod uwagę fakt, że prace termomodernizacyjne będą wykonywane w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym (przetwórstwo drewna) i nie mogą one zakłócać procesu produkcji odbywającemu się na terenie firmy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace budowlane tak, aby po ich ukończeniu obiekty spełniały założone parametry w zakresie wzrostu efektywności energetycznej budynków.

Wadium:
Wadium – w formie pieniężnej wynosi:
40000 złotych za Zadanie nr 1,
7000 złotych za Zadanie nr 2.
Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000
3186 8341 przed upływem terminu składania ofert.
Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 03.08.2018r.
Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia za zgodą stron może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§14 wzoru umowy).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie zastosowanych do wykonania prac materiałów, na zasadzie porozumienia z Wykonawcą.


Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczące:
1) terminu wykonania umowy,
2) sposobu spełnienia świadczenia (np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji)
3) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania
umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać:
- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP;
- datę sporządzenia oferty;
- termin realizacji zamówienia;
- datę ważności oferty;
- cenę netto wyrażoną w złotych;
- okres gwarancji;
- specyfikację głównych materiałów i urządzeń użytych do wykonania prac;
- kosztorysy ofertowe – oddzielnie dla obu budynków;
- referencje Oferenta (minimum 3);
- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Oferenta;
- potwierdzenie dokonania przelewu -wpłaty wadium;
- oświadczenia Oferenta według załączonego wzoru.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert:
1. Cena: waga 70% (max 70 pkt)
2. Okres gwarancji: waga 30% (max 30 pkt)
Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji:
0 pkt – gwarancja do 12 miesięcy włącznie;
6 pkt - gwarancja do 24 miesięcy włącznie;
12 pkt - gwarancja do 36 miesięcy włącznie;
Za każde następne 2 miesiące gwarancji Oferent otrzymuje dodatkowo 1 pkt.
Ocenę maksymalną w tym kryterium (30 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji 72 miesięcy i powyżej.

Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2 będą oceniane odrębnie.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.


Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

OŚWIADCZENIA OFERENTA

Działając w imieniu Oferenta: ……………………………………………………………..,
………………………………………………………………………………………………
jako osoba upoważniona do złożenia niżej opisanych oświadczeń w imieniu Oferenta,
niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że:
 Spełniam warunki udziału określone w zamówieniu,
 Wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego
upadłości,
 Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
 Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą
realizację zamówienia,
 Oświadczam, że akceptuję treść wzoru umowy,
 Oświadczam, że zapoznałem się z miejscem wykonywania zadania,
 Oświadczam, że osoba / podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach niniejszego postępowania, nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 Oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że posiadam niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

…………………………….. …………………………………………
Miejscowość, data Podpis i pieczęć Oferenta

 

 

 

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego: „Dostawa i montaż instalacji odciągu trocin z filtrem powietrza i odzyskiem ciepła (modernizacja wentylacji w hali produkcyjnej)”

W wyniku weryfikacji i oceny ofert wybrano oferenta: firmę NAWARA SERWIS S.C. MARZENA I RAFAŁ NAWARA, ul. Bolesławiecka 40, Trzebień, 59-700 Bolesławiec.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dostawa i montaż instalacji odciągu trocin z filtrem powietrza i odzyskiem ciepła (modernizacja wentylacji w hali produkcyjnej).

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowej, kompletnej instalacji odciągu trocin z filtrem powietrza i odzyskiem ciepła z hali produkcyjnej w zakładzie produkcji drzewnej. Celem zamówienia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

Miejsce montażu filtra planowane jest przy budynku hali produkcyjnej, w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 76
Wymagania dla instalacji, filtra i wentylatorów:
- wydajność filtra: 30000 m3/h 
- powierzchnia tkaniny filtracyjnej w filtrze: 250 m2 lub więcej
- skuteczność filtracji: do 0,2 mg/m3 pyłu resztkowego w powietrzu powracającym na halę
- łączna moc znamionowa wentylatorów odciągowych: od 30 do 60 kW
- ilość wentylatorów odciągowych: 2 lub więcej
- jeden (lub więcej) wentylator wyposażony w sterowanie falownikiem
- wentylatory pracujące w systemie kaskadowym
- układ sterowania współpracujący z czujnikiem ciśnienia
- filtr wyposażony w system czyszczenia tkaniny filtracyjnej
- filtr wyposażony w klapy/membrany przeciwwybuchowe 
- filtr wyposażony w suchą instalację gaśniczą
- filtr wyposażony w drzwi rewizyjne
- filtr wyposażony w śluzę celkową
- filtr wyposażony w system transportu trocin z filtra do zasobnika trocin (odległość ok. 30m)
- instalacja podzielona na 1 lub 2 nitki odpylania
- instalacja odciągowa wyposażona w chwytacz klocków
- instalacja wyposażona w powrót oczyszczonego powietrza z filtra na halę
- powrót powietrza wyposażony w klapę przeciwpożarową
- powrót powietrza wyposażony w układ regulacji ilości zawracanego powietrza (lato/zima)
- kompletne sterowanie instalacją wraz z szafą sterowniczą
Oferta powinna uwzględniać całkowity koszt dostawy kompletnej instalacji wraz z kosztami transportu, montażu oraz uruchomienia.

Kod CPV

42514000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów

Uzupełniający kod CPV: 42514300-5 Aparatura filtrująca

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 15.10.2018

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Zamawiającego lub listownie na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice, lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 28.06.2018r. do godziny 15.
Oferta, aby została rozpatrzona musi wpłynąć do dnia 28.06.2018r. do godziny 15.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 06.07.2018r. 
Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850.
Osoba do kontaktu: Marek Woźniak, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Woźniak, adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta.

Wiedza i doświadczenie

Oferent powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w realizacji działań będących przedmiotem zamówienia.
Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta.

Potencjał techniczny

Oferent powinien posiadać potencjał techniczny umożliwiający realizację działań będących przedmiotem zamówienia.
Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do podpisania umowy z Zamawiającym w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o wyborze.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Oferent dokonał wizji lokalnej w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczące:
1) terminu wykonania umowy,
2) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP, nr KRS;
- datę sporządzenia oferty;
- termin realizacji zamówienia; 
- datę ważności oferty;
- cenę netto wyrażoną w złotych;
- okres gwarancji;
- specyfikację przedmiotu oferty;
- oświadczenia Oferenta - według załączonego wzoru.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
1. Cena: 64% (max 64 pkt)
2. Okres gwarancji: 16% (max 16 pkt)
3. Regulacja wydajności filtra: 10% (max 10 pkt)
4. Oczyszczanie tkanin filtracyjnych: 10% (max 10 pkt)
Razem: 100% (max 100 pkt)
Ad1. Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 64 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.
Ad2. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji:
0 pkt – gwarancja do 12 miesięcy włącznie; za każde następne 3 miesiące gwarancji Oferent otrzymuje 2 pkt. Ocenę maksymalną w tym kryterium (16 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji 36 miesięcy.
Ad3. Liczba punktów w kryterium regulacja wydajności filtra:
0 pkt - regulacja dwustopniowa,
5 pkt - regulacja trzystopniowa automatyczna,
10 pkt - regulacja płynna automatyczna.
Ad4. Liczba punktów w kryterium oczyszczanie tkanin filtracyjnych:
0 pkt - oczyszczanie mechaniczne,
10 pkt - oczyszczanie pneumatyczne.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

 

OŚWIADCZENIA OFERENTA

 

Działając w imieniu Oferenta: ……………………………………………………………..,

……………………………………………………………………………………………… jako osoba upoważniona do złożenia niżej opisanych oświadczeń w imieniu Oferenta, niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że:

 • · Spełniam warunki udziału określone w zamówieniu,
 • · Wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
 • · Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
 • · Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • · Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • · Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,
 • · Oświadczam, że osoba / podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach niniejszego postępowania, nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 • · Oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że posiadam niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki technicznoorganizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

 

 

 

 

……………………………..                                     …………………………………………

 Miejscowość, data                                       Podpis i pieczęć Oferenta

 


 do pobrania 

Informacja o zrealizowaniu projektu 3/16

 

Informacja o zrealizowaniu projektu.

Perfect Sp. z o.o. zrealizował projekt nr RPSW.03.02.00-26-0003/16 pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w Perfect Sp. z o.o.”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2

Informacja o zrealizowaniu projektu

 

Informacja o zrealizowaniu projektu.

Perfect Sp. z o.o. zrealizował projekt nr RPSW.02.05.00-26-0092/16 pod nawą: „Wykorzystanie prac badawczo - rozwojowych do wdrożenia produkcji zasobooszczędnych materiałów budowlanych i paliwa do celów energetycznych z odpadów w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.5

 

Informacja - wybór oferty na modernizcję CO

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:

 „Modernizacja instalacji C.O. w budynku Wydziału Fryzarni”

W związku z realizacją projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający – firma Perfect Spółka z o.o. w Starachowicach, informuje:

W terminie składania ofert (do dnia 02.11.2017r) wpłynęło 2 oferty z firm:

1)      PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – INSTALACYJNE „JAKO” JAN KOSIK

2)      EKO –REM KRZYSZTOF GRUDZIEŃ.

Kryteria wyboru ofert zostały określone w zapytaniu ofertowym.

W wyniku weryfikacji i oceny ofert wybrano oferenta: firmę PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – INSTALACYJNE „JAKO” JAN KOSIK, której oferta uzyskała 96 pkt.

Informacja o wyborze oferty - ostrzarka

Informacja o wyborze oferty na dostawę ostrzarki do narzędzi.

 

W związku z realizacją projektu: „Wykorzystanie prac badawczo - rozwojowych do wdrożenia produkcji zasobooszczędnych materiałów budowlanych i paliwa do celów energetycznych z odpadów w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.5, Zamawiający – firma Perfect Spółka z o.o. w Starachowicach, informuje:

Wpłynęły 2 oferty na dostawę ostrzarki (szlifierki) do narzędzi z firm:

1)      LAKFAM S.J.

2)      UT.MA SRL.

Termin składania i kryteria wyboru ofert zostały określone w zapytaniu ofertowym.

W wyniku przeprowadzonej procedury rozeznania rynku, weryfikacji i oceny ofert wybrano oferenta: firmę LAKFAM S.J.

Modernizacja instalacji c.o. - Fryzarnia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Modernizacja instalacji C.O. w budynku Wydziału Fryzarni

W związku z realizacją projektu RPSW.03.02.00-26-0003/16 pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w Perfect Sp. z o.o.”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 76 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na modernizację instalacji C.O. w budynku Wydziału Fryzarni.

Opis zamówienia:

Modernizacja instalacji C.O. w budynku Wydziału Fryzarni, w zakres której wchodzą: wymiana instalacji C.O., montaż nagrzewnic, montaż grzejników, montaż ciepłomierza oraz inne prace instalacyjne – zgodnie z dokumentacją projektową. Wyceny należy dokonać na podstawie przedmiaru robót. Należy dostarczyć kosztorys ofertowy.  Dokumentacja związana z przetargiem dostępna jest w siedzibie firmy: ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice.

Termin wykonania zadania: do 28.02.2018r.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 02.11.2017r. do godziny 15:00.

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 06.11.2017r.

Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850.

Osoba do kontaktu: Marek Woźniak, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Załączniki:

1)      Przedmiar

2)      Wzór umowy

Oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, NIP;

- datę sporządzenia oferty;

- termin realizacji zamówienia (nie później niż do 28.02.2018);

- datę ważności oferty (nie krócej niż 3 miesiące);

- cenę netto (w złotych);

- okres gwarancji na wykonaną instalację;

- specyfikację głównych materiałów i urządzeń użytych do wykonania prac;

- kosztorys;

- referencje Oferenta (minimum 3);

- dokumenty potwierdzające sytuację finansową Oferenta (bilans za rok 2016, ostatnie sprawozdanie F01);

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Oferenta;

- potwierdzenie wpłaty wadium;

- oświadczenia Oferenta: o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym, oświadczenie o akceptacji treści wzoru umowy, oświadczenie o dokonaniu oględzin i zapoznaniu się z miejscem wykonywania zadania, oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena: 80% (max 80 pkt)
 2. Okres gwarancji na wykonaną instalację: 20% (max 20 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 80 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na wykonaną instalację:

0 pkt – gwarancja do 12 miesięcy włącznie; 5 pkt - gwarancja do 24 miesięcy włącznie; 10 pkt - gwarancja do 36 miesięcy włącznie; za każde następne 4 miesiące gwarancji Oferent otrzymuje dodatkowo 1 pkt. Ocenę maksymalną w tym kryterium (20 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji 76 miesięcy i powyżej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Dodatkowe warunki:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.

Oferent powinien dokonać oględzin budynku Wydziału Fryzarni (miejsca wykonywania zadania) przed złożeniem oferty.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o wyborze pod rygorem utraty wadium i odstąpienia od podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie zastosowanych do wykonania prac materiałów i urządzeń, na zasadzie porozumienia z Wykonawcą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Wadium:

Wadium wynosi 5000 złotych. Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 02.11.2017r.

Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 15.11.2017r.

Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia zostaje zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§13 wzoru umowy).

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

OŚWIADCZENIA OFERENTA

 

Działając w imieniu Oferenta: ……………………………………………………………..,

……………………………………………………………………………………………… jako osoba upoważniona do złożenia niżej opisanych oświadczeń w imieniu Oferenta, niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że:

 • · Spełniam warunki udziału określone w zamówieniu,
 • · Wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
 • · Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
 • · Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • · Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • · Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,
 • · Oświadczam, że akceptuję treść wzoru umowy,
 • · Oświadczam, że dokonałem oględzin i zapoznałem się z miejscem wykonywania zadania,
 • · Oświadczam, że osoba / podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach niniejszego postępowania, nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • · Oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że posiadam niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki technicznoorganizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

 

 

……………………………..                          …………………………………………

              Miejscowość, data                                                          Podpis i pieczęć Oferenta 

OFERTA_ostrzarka

ZAPYTANIE OFERTOWE

OSTRZARKA (SZLIFIERKA) DO NARZĘDZI

W związku z realizacją Projektu RPSW.02.05.00-26-0092/16 pn. „Wykorzystanie prac badawczo - rozwojowych do wdrożenia produkcji zasobooszczędnych materiałów budowlanych i paliwa do celów energetycznych z odpadów w Perfect Sp. z o.o.”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.5, Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 76 zaprasza do złożenia ofert na dostawę kompletnej ostrzarki do narzędzi.

Opis zamówienia:

Dostawa ostrzarki (szlifierki) do narzędzi. Ostrzarka powinna umożliwiać automatyczne, precyzyjne ostrzenie pił i frezów używanych w produkcji drzewnej.  

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na adres spółki: „Perfect” Sp. z o.o., ul. Radomska 76,

27-200 Starachowice lub na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 22.09.2017r.

Dodatkowe informacje do uzyskania pod nr tel. 412747850.

 

Oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP,

- datę sporządzenia oferty,

- opis maszyny z uwzględnieniem marki podstawowych podzespołów, wyposażenie standardowe i dodatkowe,

- dane techniczne,

- termin realizacji zamówienia,

- datę ważności oferty,

- wartość oferty przedstawioną w kwocie netto i brutto ze wskazaniem waluty rozliczenia,

- warunki płatności,

- okres gwarancji i jej warunki,

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oferenta,

- oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być podpisana przez osobę, lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena: 70% (max 70 pkt)
 2. Wyposażenie i parametry strugarki: 20% (max 20 pkt)
 3. Okres gwarancji: 10% (max 10 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena netto wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena netto zaproponowana przez oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium wyposażenie i parametry ostrzarki zostanie przyznana w oparciu o porównanie wyposażenia podstawowego, dodatkowego i parametrów ostrzarki na podstawie przedłożonej przez oferenta specyfikacji i opisu. Punkty liczone będą następująco:

0 pkt – ocena bardzo niska, 5 pkt – ocena niska, 10 pkt – ocena średnia, 15 pkt – ocena wysoka, 20 pkt – ocena bardzo wysoka. 

Ad3. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji:

Gwarancja wyrażona w miesiącach. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 10 pkt. Następne według wzoru: Liczba punktów = (Okres gwarancji badanej oferty/ Okres gwarancji najkorzystniejszej oferty) x 10.

 

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Informacja o wynikach postępowania - fotowoltaika

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW na dachu budynku Wydziału Klejenia”:

W związku z realizacją projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający – firma Perfect Spółka z o.o. w Starachowicach, informuje:

W terminie składania ofert (do dnia 10 lipca 2017r) wpłynęło 4 oferty z firm:

EKO ENERGIA POLSKA SP. Z O.O.,

SOLGRO GRZEGORZ MORDARSKI,

FOTON TECHNIK SP. Z O.O.,

PV ENERGIA POLSKA EVAN S.C.

Kryteria wyboru ofert zostały określone w zapytaniu ofertowym.

W wyniku weryfikacji i oceny ofert wybrano oferenta: firmę EKO ENERGIA POLSKA SP. Z O.O., której oferta uzyskała 85,13 pkt.