Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe


W związku z realizacją projektu nr RPSW.03.02.00-26-0013/17 pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej budynków w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i montażu licznika ciepła o następujących parametrach: licznik ultradźwiękowy, przepływ 6 m3/h, DN25, kompletny (wraz z czujnikami temperatury).
Licznik powinien zapewnić pomiar zużycia energii cieplnej na ogrzewanie budynku hali produkcyjnej.
Oferta powinna zawierać cenę dostawy kompletnego licznika ciepła wraz z kosztami jego montażu.
Oferty prosimy składać do dnia 17.04.2019r na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatu mechanicznego”

 

Informujemy, że:

Na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatu mechanicznego wpłynęło 2 oferty z następujących firm:

1) Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne JAKO Jan Kosik

2) Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Łukasz Misztal.

W wyniku oceny ofert wybrano oferenta: Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne JAKO Jan Kosik, którego oferta uzyskała 100 pkt.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe

 

W związku z realizacją projektu: RPSW.03.02.00-26-0013/17 pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej budynków w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na:

modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatu mechanicznego

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatu mechanicznego. 
W zakres modernizacji instalacji wchodzą:
wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana i montaż grzejników, nagrzewnic oraz inne prace instalacyjne - zgodnie z dokumentacją projektową. 
Występujące w dokumentacji projektowej nazwy własne produktów, ewentualnie nazwy producentów służą jedynie identyfikacji i określeniu własności technicznych zastosowanych do budowy materiałów i urządzeń. Możliwe jest zastosowanie innych materiałów i urządzeń o odpowiadających podanym w dokumentacji cechach konstrukcyjnych.
Budynek warsztatu mechanicznego jest parterowy o powierzchni ogrzewanej 443,38 m2 i kubaturze części ogrzewanej 2168,18 m3. Wyceny należy dokonać na podstawie załączonego przedmiaru robót. Należy dostarczyć kosztorys ofertowy.

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku warsztatu mechanicznego poprzez wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

Kod CPV

45300000-0

Nazwa kodu CPV

Roboty instalacyjne w budynkach

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia
02.04.2019r.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 08.04.2019r.
Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850.
Osoba do kontaktu: Marek Woźniak, e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termin składania ofert:

do dnia 02-04-2019

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Woźniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

412747850

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: 02.04.2019r. 
Termin podpisania umowy: w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia Oferenta o wyborze jego oferty.
Termin wykonania modernizacji instalacji centralnego ogrzewania: do dnia 15.09.2019r.

Załączniki

Załączniki są dostępne w ogłoszeniu Zamawiającego nr 1173583 zamieszczonym na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173583

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tym celu powinien złożyć oświadczenie (wzór oświadczeń Oferenta znajduje się w załączniku).

Wiedza i doświadczenie

Oferent spełni warunek wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że wykonał należycie minimum 3 inwestycje polegające na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania. W tym celu powinien załączyć do oferty referencje zewnętrznych firm lub instytucji potwierdzające należyte wykonanie prac w zakresie objętym zapytaniem ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez Oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.

Dodatkowe warunki

Dodatkowe warunki:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.
Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał oględzin budynku, w którym będą wykonywane prace instalacyjne przed złożeniem oferty. Zamawiający umożliwi zainteresowanym oferentom dokonanie wizji lokalnej budynku. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej Oferent musi wcześniej uzgodnić z Zamawiającym. 
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o wyborze pod rygorem utraty wadium i odstąpienia od podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie zastosowanych do wykonania prac materiałów i urządzeń, na zasadzie porozumienia z Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Wadium:
Wadium wynosi 2500 złotych. Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 02.04.2019r.
Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 09.04.2019r.
Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia za zgodą Stron może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§ 13 wzoru umowy).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczące:
1) terminu wykonania umowy, 
2) sposobu spełnienia świadczenia, np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji,
3) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP;
- datę sporządzenia oferty;
- termin realizacji zamówienia;
- datę ważności oferty;
- cenę netto wyrażoną w złotych;
- okres gwarancji;
- specyfikację głównych materiałów i urządzeń użytych do wykonania prac;
- kosztorys ofertowy;
- referencje Oferenta (minimum 3);
- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Oferenta;
- potwierdzenie dokonania przelewu -wpłaty wadium;
- oświadczenia Oferenta wypełnione według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
1. Cena: waga 60% (max 60 pkt)
2. Okres gwarancji na wykonaną instalację: waga 40% (max 40 pkt)
Razem: 100% (max 100 pkt)
Ad1. Liczba punktów w kryterium "Cena" liczona będzie według następującego wzoru:
Pcx = (Cmin / Cx) x 60 gdzie:
Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta,
Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert,
Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.
Ad2. Liczba punktów w kryterium "Okres gwarancji na wykonaną instalację" będzie przyznana w następującej wysokości:
0,0 pkt – gwarancja do 16 miesięcy włącznie;
0,8 pkt – gwarancja do 17 miesięcy włącznie;
1,6 pkt – gwarancja do 18 miesięcy włącznie;
2,4 pkt – gwarancja do 19 miesięcy włącznie;
3,2 pkt – gwarancja do 20 miesięcy włącznie;
za każdy następny miesiąc gwarancji Oferent otrzymuje 0,8 pkt.
Ocenę maksymalną w tym kryterium (40 pkt) otrzyma Oferent za okres gwarancji wynoszący 66 miesięcy.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Informacja o wyniku postępowania

Logo Funduszy Europejskich

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:
„Modernizacja oświetlenia w budynku hali przetarcia”

Informujemy, że:
Na wykonanie modernizacji oświetlenia w budynku hali przetarcia wpłynęło 5 ofert z następujących firm:
1) KRYSTIAN Sp. z o.o.,
2) ELTECHNIKA Piotr Wynimko,
3) ZPHU Elektro-Komplex Tomasz Nowacki,
4) ERGOLIGHT Sp. z o.o.,
5) EL-GREG Grzegorz Pawłowski.
W wyniku oceny ofert wybrano oferenta: ZPHU Elektro-Komplex Tomasz Nowacki, oferta uzyskała 100 pkt.

 

 

Zapytanie ofertowe

UWAGA:

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:
- trwałość źródeł LED: min. 60000 h przy współczynniku L80/B10,
- skuteczność świetlna oprawy: powyżej 110 lm/W,
- moc oprawy (przyjęta w audycie efektywności energetycznej): 48 W,
- strumień świetlny źródła światła (przyjęty w audycie): 7200 lm.

 

Zapytanie ofertowe

 

W związku z realizacją projektu: RPSW.03.02.00-26-0013/17 pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej budynków w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na:

modernizację oświetlenia w budynku hali przetarcia.

 

Przedmiot zamówienia

Modernizacja oświetlenia w budynku hali przetarcia, mająca na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zgodnie z założeniami audytu efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia.
W zakres modernizacji oświetlenia w budynku hali przetarcia wchodzą: demontaż istniejących opraw oświetleniowych, dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu LED wewnątrz budynku hali. 
Istniejące oprawy oświetleniowe - 98 sztuk, w każdej oprawie świetlówki 3 szt. x 40W.
Wymianie podlegają wszystkie oprawy. 
Wymagania dotyczące opraw: 
- pyłoszczelne -stopień szczelności min. IP 65,
- trwale zamknięta komora optyki zapobiegająca możliwości ingerencji do modułów i zasilacza,
- listwa zaciskowa w wydzielonej komorze,
- moduły LED zamontowane na podłożu metalowym (odprowadzanie ciepła),
- klosz mleczny zabezpieczający przed zjawiskiem olśnienia,
- stopień ochrony przed uderzeniem IK10,
- wskaźnik oddawania barw Ra>80,
- trwałość źródeł LED min. 60000 h, 
- możliwość wymiany pojedynczych modułów LED,
- deklaracja zgodności CE.
Źródła światła LED powinny zapewnić zużycie energii elektrycznej na oświetlenie hali na poziomie nie większym niż zakładane w audycie efektywności energetycznej (audyt w załączniku). Po zainstalowaniu opraw LED natężenie oświetlenia powinno spełniać wymagania norm dotyczących oświetlenia miejsc pracy wewnątrz budynków.
Oprawy LED zamontowane będą w budynku hali produkcyjnej, gdzie odbywa się produkcja drzewna (cięcie drewna). Oprawy zawieszane na linkach nośnych, wysokość zawieszenia około 5 metrów nad posadzką.
Budynek hali przetarcia ma powierzchnię 1100 m2, kubaturę 7777 m3.
Ze względu na odbywającą się produkcję wewnątrz budynku hali, montaż opraw oświetleniowych powinien odbywać się po zakończeniu I zmiany (od godziny 14.30). 
Dostęp do niektórych wiszących opraw jest utrudniony ze względu na zainstalowane pod nimi maszyny i urządzenia produkcyjne. Do prac montażowych niezbędny będzie wysięgnik. 
Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z zakupem nowych opraw, koszty demontażu istniejących opraw, koszty montażu opraw LED, podłączenia do instalacji elektrycznej oraz koszty serwisowania opraw oświetleniowych w okresie gwarancji.
Należy dostarczyć kosztorys ofertowy.

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zmniejszenie poboru energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie poprzez modernizację istniejącego oświetlenia w budynku hali przetarcia, zgodnie z założeniami audytu efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia.

Kod CPV

31500000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 51100000-3 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 07.03.2019r. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 12.03.2019r. 
Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850.
Osoba do kontaktu: Marek Woźniak, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Woźniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

412747850

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice

Opis przedmiotu zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: do dnia 07.03.2019r.
Termin podpisania umowy: do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.
Termin wykonania modernizacji oświetlenia: do dnia 31.05.2019r.

Załączniki

Załączniki są dostępne w ogłoszeniu Zamawiającego nr 1168153 zamieszczonym na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168153

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie (wzór oświadczeń Oferenta znajduje się w załączniku).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Osoby wykonujące prace montażowe powinny posiadać odpowiednie uprawnienia (o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 
Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez Oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.
Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał oględzin budynku (miejsca wykonywania prac montażowych) przed złożeniem oferty. Zamawiający umożliwi zainteresowanym oferentom dokonanie wizji lokalnej budynku. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym. 
Wykonawca musi uwzględnić wszystkie czynności towarzyszące wykonaniu prac związanych z modernizacją oświetlenia i koszty z nimi związane, nie wyłączając ryzyka ujawnienia się konieczności wykonania robót wcześniej nieprzewidzianych.
Wykonawca powinien wziąć pod uwagę fakt, że prace związane z wymianą oświetlenia będą wykonywane w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym (przetwórstwo drewna) i nie mogą one zakłócać procesu produkcji odbywającemu się na terenie firmy.
Ze względu na odbywającą się produkcję wewnątrz budynku hali, montaż opraw oświetleniowych powinien odbywać się po zakończeniu I zmiany (od godziny 14.30). 
Wadium:
Wadium – w formie pieniężnej wynosi 2500 złotych.
Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 07.03.2019r.
Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 15.03.2019r.
Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia za zgodą stron może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§14 wzoru umowy).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Warunki zmiany umowy

Wzór umowy znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Oferent składając oświadczenie potwierdza, iż akceptuje treść wzoru umowy. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą na zasadzie porozumienia stron w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczące:
1) sposobu spełnienia świadczenia (np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji),
2) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP;
- datę sporządzenia oferty;
- termin realizacji zamówienia; 
- datę ważności oferty;
- cenę netto wyrażoną w złotych;
- okres gwarancji;
- szczegółowe informacje dotyczące parametrów zastosowanych opraw oświetleniowych (np. karty katalogowe), deklaracje zgodności;
- kosztorys ofertowy;
- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Oferenta;
- potwierdzenie dokonania przelewu -wpłaty wadium;
- oświadczenia Oferenta według załączonego wzoru.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
1. Cena: waga 70% (max 70 pkt)
2. Okres gwarancji: waga 30% (max 30 pkt)
Razem: 100% (max 100 pkt)
Ad1. Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.
Ad2. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji:
0 pkt - gwarancja do 35 miesięcy włącznie;
1 pkt - gwarancja do 36 miesięcy włącznie;
2 pkt - gwarancja do 37 miesięcy włącznie;
3 pkt - gwarancja do 38 miesięcy włącznie;
4 pkt - gwarancja do 39 miesięcy włącznie;
5 pkt - gwarancja do 40 miesięcy włącznie;
za każdy następny 1 miesiąc gwarancji Oferent otrzymuje 1 pkt.
Ocenę maksymalną w tym kryterium (30 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji wynoszący 65 miesięcy.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:

Termomodernizacja budynku magazynowego”

 

Informujemy, że:

Na wykonanie termomodernizacji budynku magazynowego wpłynęły oferty z 2 firm:

1) KROBEL Sp. z o.o. Sp. K.

2) EXPOL-BIS Spółka jawna

W wyniku oceny ofert wybrano oferenta: EXPOL-BIS Spółka jawna ul. Wioślarska 1 Skarżysko-Kamienna, oferta uzyskała 100 pkt.

Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:

Termomodernizacja budynku warsztatu mechanicznego”

 

Informujemy, że:

Na wykonanie termomodernizacji budynku warsztatu mechanicznego wpłynęły oferty z 2 firm:

1) KROBEL Sp. z o.o. Sp. K.

2) EXPOL-BIS Spółka jawna

W wyniku oceny ofert wybrano oferenta: EXPOL-BIS Spółka jawna ul. Wioślarska 1 Skarżysko-Kamienna, oferta uzyskała 100 pkt.

Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku magazynowym oraz w budynku warsztatu mechanicznego”

 

Informujemy, że:

Na wykonanie Zadania nr 1: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku magazynowym” wpłynęły oferty z 3 firm:

  1. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – INSTALACYJNE „JAKO” JAN KOSIK

  2. EKO –REM KRZYSZTOF GRUDZIEŃ

  3. ZUWiK ŁUKASZ MISZTAL

Na wykonanie Zadania nr 2: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatu mechanicznego” wpłynęły oferty z 3 firm:

  1. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – INSTALACYJNE „JAKO” JAN KOSIK

  2. EKO –REM KRZYSZTOF GRUDZIEŃ

  3. ZUWiK ŁUKASZ MISZTAL

W wyniku weryfikacji i oceny ofert na wykonanie Zadania nr 1 wybrano oferenta: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – INSTALACYJNE „JAKO” JAN KOSIK, którego oferta uzyskała 100 pkt.

Postępowanie w zakresie Zadania nr 2 zostało unieważnione. Cena najlepszej oferty przekracza środki przewidziane na zamówienie.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe: Termomodernizacja budynku magazynowego

 

W związku z realizacją projektu: RPSW.03.02.00-26-0013/17 pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej budynków w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na: termomodernizację budynku magazynowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku magazynowego.
W zakres termomodernizacji wchodzą prace budowlane:
- docieplenie stropodachu,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie ścian w gruncie,
- wymiana okien (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m2K),
- wymiana drzwi (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K),
- docieplenie bram (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K).
Materiały użyte do docieplenia budynku powinny mieć takie parametry, aby po wykonaniu termomodernizacji budynku współczynniki izolacyjności przegród były nie większe niż wartości Uc(max) określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.
Budynek magazynowy ma konstrukcję żelbetową. Powierzchnia netto budynku wynosi 1343,55 m2, kubatura części ogrzewanej: 7704,83 m3. 
Wyceny należy dokonać na podstawie załączonego przedmiaru robót, należy dostarczyć kosztorys ofertowy.

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku magazynowego poprzez wykonanie jego termomodernizacji, zgodnie z założeniami audytu energetycznego.

Kod CPV

45320000-6

Nazwa kodu CPV

Roboty izolacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
Kod CPV: 45262500-6 Roboty murarskie
Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Kod CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
Kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Kod CPV: 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 22.02.2019r. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 27.02.2019r. 
Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850.
Osoba do kontaktu: Marek Woźniak, e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termin składania ofert

do dnia 22-02-2019

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Woźniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

412747850

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: do dnia 22.02.2019r.
Termin podpisania umowy: do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.
Termin wykonania termomodernizacji: do dnia 15.10.2019r.

Załączniki

Wzór oświadczenia oferenta

Wzór umowy

Budynek magazynowy rzut

Przedmiar robót budynek magazynowy

Załączniki są dostępne w ogłoszeniu Zamawiającego nr 1164704 zamieszczonym na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym zgodnie z ustawą Prawo budowlane. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie (wzór oświadczeń Oferenta znajduje się w załączniku).

Wiedza i doświadczenie

Oferent spełni warunek wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że wykonał należycie minimum 3 inwestycje polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych. W tym celu powinien załączyć do oferty referencje zewnętrznych firm lub instytucji potwierdzające należyte wykonanie prac w zakresie objętym zapytaniem ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Osoba pełniąca funkcję Kierownika Budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane powinna posiadać odpowiednie wykształcenie i uprawnienia budowlane do kierowania robotami.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 
Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez Oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.
Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał oględzin budynku (miejsca wykonywania robót) przed złożeniem oferty. Zamawiający umożliwi zainteresowanym oferentom dokonanie wizji lokalnej budynku. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym. 
Wykonawca musi uwzględnić wszystkie czynności towarzyszące wykonaniu w/w prac budowlanych i koszty z nimi związane, nie wyłączając ryzyka ujawnienia się konieczności wykonania robót wcześniej nieprzewidzianych.
Wykonawca powinien wziąć pod uwagę fakt, że prace termomodernizacyjne będą wykonywane w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym (przetwórstwo drewna) i nie mogą one zakłócać procesu produkcji odbywającemu się na terenie firmy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace budowlane tak, aby po ich ukończeniu obiekt spełniał założone parametry w zakresie wzrostu efektywności energetycznej budynku.
Wadium:
Wadium – w formie pieniężnej wynosi 40000 złotych.
Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 22.02.2019r.
Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 28.02.2019r.
Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia za zgodą stron może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§14 wzoru umowy).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie zastosowanych do wykonania prac materiałów, na zasadzie porozumienia z Wykonawcą.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą na zasadzie porozumienia stron w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczące:
1) terminu wykonania umowy (np. niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac na dachu budynku),
2) sposobu spełnienia świadczenia (np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji),
3) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP;
- datę sporządzenia oferty;
- termin realizacji zamówienia; 
- datę ważności oferty;
- cenę netto wyrażoną w złotych;
- okres gwarancji;
- specyfikację głównych materiałów i urządzeń użytych do wykonania prac;
- kosztorys ofertowy;
- referencje Oferenta (minimum 3);
- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Oferenta;
- potwierdzenie dokonania przelewu -wpłaty wadium;
- oświadczenia Oferenta według załączonego wzoru.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
1. Cena: waga 70% (max 70 pkt)
2. Okres gwarancji: waga 30% (max 30 pkt)
Razem: 100% (max 100 pkt)
Ad1. Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.
Ad2. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji:
0 pkt - gwarancja do 12 miesięcy włącznie;
6 pkt - gwarancja do 24 miesięcy włącznie;
12 pkt - gwarancja do 36 miesięcy włącznie;
13 pkt - gwarancja do 38 miesięcy włącznie;
14 pkt - gwarancja do 40 miesięcy włącznie;
15 pkt - gwarancja do 42 miesięcy włącznie;
za każde następne 2 miesiące gwarancji Oferent otrzymuje 1 pkt.
Ocenę maksymalną w tym kryterium (30 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji wynoszący 72 miesięcy.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe: Termomodernizacja budynku warsztatu mechanicznego

 

W związku z realizacją projektu: RPSW.03.02.00-26-0013/17 pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej budynków w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na: termomodernizację budynku warsztatu mechanicznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku warsztatu mechanicznego.
W zakres termomodernizacji wchodzą prace budowlane:
- docieplenie stropodachu,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie ścian w gruncie,
- wymiana okien (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m2K),
- wymiana drzwi (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K),
- docieplenie bram (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K).
Materiały użyte do docieplenia budynku powinny mieć takie parametry, aby po wykonaniu termomodernizacji budynku współczynniki izolacyjności przegród były nie większe niż wartości Uc(max) określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.
Budynek warsztatu mechanicznego jest parterowy o konstrukcji żelbetowej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 443,38 m2, kubatura 2168,18 m3. 
Wyceny należy dokonać na podstawie załączonego przedmiaru robót, należy dostarczyć kosztorys ofertowy.

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku warsztatu mechanicznego poprzez wykonanie jego termomodernizacji, zgodnie z założeniami audytu energetycznego.

Kod CPV

45320000-6

Nazwa kodu CPV

Roboty izolacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
Kod CPV: 45262500-6 Roboty murarskie
Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Kod CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
Kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Kod CPV: 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 22.02.2019r. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 27.02.2019r. 
Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850.
Osoba do kontaktu: Marek Woźniak, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termin składania ofert

do dnia 22-02-2019

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Woźniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

412747850

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice

Opis przedmiotu zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: do dnia 22.02.2019r.
Termin podpisania umowy: do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.
Termin wykonania termomodernizacji: do dnia 15.10.2019r.

Załączniki

Wzór oświadczenia oferenta

Wzór umowy

Budynek warsztatu mech. rzut

Przedmiar robót budynek warsztatu mech.

Załączniki są dostępne w ogłoszeniu Zamawiającego nr 1164475 zamieszczonym na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym zgodnie z ustawą Prawo budowlane. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie (wzór oświadczeń Oferenta znajduje się w załączniku).

Wiedza i doświadczenie

Oferent spełni warunek wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że wykonał należycie minimum 3 inwestycje polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych. W tym celu powinien załączyć do oferty referencje zewnętrznych firm lub instytucji potwierdzające należyte wykonanie prac w zakresie objętym zapytaniem ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Osoba pełniąca funkcję Kierownika Budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane powinna posiadać odpowiednie wykształcenie i uprawnienia budowlane do kierowania robotami.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 
Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez Oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.
Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał oględzin budynku (miejsca wykonywania robót) przed złożeniem oferty. Zamawiający umożliwi zainteresowanym oferentom dokonanie wizji lokalnej budynku. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym. 
Wykonawca musi uwzględnić wszystkie czynności towarzyszące wykonaniu w/w prac budowlanych i koszty z nimi związane, nie wyłączając ryzyka ujawnienia się konieczności wykonania robót wcześniej nieprzewidzianych.
Wykonawca powinien wziąć pod uwagę fakt, że prace termomodernizacyjne będą wykonywane w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym (przetwórstwo drewna) i nie mogą one zakłócać procesu produkcji odbywającemu się na terenie firmy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace budowlane tak, aby po ich ukończeniu obiekt spełniał założone parametry w zakresie wzrostu efektywności energetycznej budynku.
Wadium:
Wadium – w formie pieniężnej wynosi 7000 złotych.
Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 22.02.2019r.
Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 28.02.2019r.
Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia za zgodą stron może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§14 wzoru umowy).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie zastosowanych do wykonania prac materiałów, na zasadzie porozumienia z Wykonawcą.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą na zasadzie porozumienia stron w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczące:
1) terminu wykonania umowy (np. niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac na dachu budynku),
2) sposobu spełnienia świadczenia (np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji),
3) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP;
- datę sporządzenia oferty;
- termin realizacji zamówienia; 
- datę ważności oferty;
- cenę netto wyrażoną w złotych;
- okres gwarancji;
- specyfikację głównych materiałów i urządzeń użytych do wykonania prac;
- kosztorys ofertowy;
- referencje Oferenta (minimum 3);
- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Oferenta;
- potwierdzenie dokonania przelewu -wpłaty wadium;
- oświadczenia Oferenta według załączonego wzoru.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
1. Cena: waga 70% (max 70 pkt)
2. Okres gwarancji: waga 30% (max 30 pkt)
Razem: 100% (max 100 pkt)
Ad1. Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.
Ad2. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji:
0 pkt - gwarancja do 12 miesięcy włącznie;
6 pkt - gwarancja do 24 miesięcy włącznie;
12 pkt - gwarancja do 36 miesięcy włącznie;
13 pkt - gwarancja do 38 miesięcy włącznie;
14 pkt - gwarancja do 40 miesięcy włącznie;
15 pkt - gwarancja do 42 miesięcy włącznie;
za każde następne 2 miesiące gwarancji Oferent otrzymuje 1 pkt.
Ocenę maksymalną w tym kryterium (30 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji wynoszący 72 miesięcy.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Zapytanie ofertowe

 

 

Zapytanie ofertowe

 

W związku z realizacją projektu: RPSW.03.02.00-26-0013/17 pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej budynków w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na: modernizację instalacji centralnego ogrzewania w dwóch budynkach: w budynku magazynowym oraz w budynku warsztatu mechanicznego.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie składa się z dwóch zadań:
Zadanie nr 1: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku magazynowym, w zakres której wchodzą:
wymiana instalacji C.O., wymiana i montaż grzejników, nagrzewnic oraz inne prace instalacyjne - zgodnie z dokumentacją projektową. Wyceny należy dokonać na podstawie załączonego przedmiaru robót. 
Powierzchnia ogrzewana budynku magazynowego wynosi 1343,55 m2, kubatura części ogrzewanej 7704,83 m3.
Należy dostarczyć kosztorys ofertowy.
Zadanie nr 2: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatu mechanicznego, w zakres której wchodzą:
wymiana instalacji C.O., wymiana i montaż grzejników, nagrzewnic oraz inne prace instalacyjne - zgodnie z dokumentacją projektową. 
Budynek warsztatu mechanicznego jest parterowy o powierzchni ogrzewanej 443,38 m2 i kubaturze części ogrzewanej 2168,18 m3. Wyceny należy dokonać na podstawie załączonego przedmiaru robót. Należy dostarczyć kosztorys ofertowy.
Oferent powinien złożyć dwie oferty – odrębnie na Zadanie nr 1 oraz odrębnie na Zadanie nr 2. Dopuszcza się możliwość złożenia jednej oferty obejmującej tylko Zadanie nr 1 lub tylko Zadanie nr 2.
Oferty na Zadanie nr 1 oraz na Zadanie nr 2 będą oceniane odrębnie.
Dokumentacja związana z przetargiem dostępna jest w siedzibie firmy: ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice, tel. 412747850.

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku magazynowego oraz budynku warsztatu mechanicznego poprzez wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach, zgodnie z założeniami audytu energetycznego.

Kod CPV

45300000-0

Nazwa kodu CPV

Roboty instalacyjne w budynkach

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia
07.02.2019r.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 08.02.2019r.
Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850.
Osoba do kontaktu: Marek Woźniak, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Woźniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

412747850

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: 07.02.2019r. 
Termin podpisania umowy: w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia Oferenta o wyborze jego oferty.
Termin wykonania modernizacji instalacji C.O. w budynku magazynowym: do dnia 30.06.2019r.
Termin wykonania modernizacji instalacji C.O. w budynku warsztatu mechanicznego do dnia 30.06.2019r.

Załączniki

Załączniki są dostępne w ogłoszeniu Zamawiającego nr 1161637 zamieszczonym na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym zgodnie z ustawą prawo budowlane. W tym celu powinien złożyć oświadczenie (wzór oświadczeń Oferenta znajduje się w załączniku).

Wiedza i doświadczenie

Oferent spełni warunek wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że wykonał należycie minimum 3 inwestycje polegające na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania. W tym celu powinien załączyć do oferty referencje zewnętrznych firm lub instytucji potwierdzające należyte wykonanie prac w zakresie objętym zapytaniem ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez Oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.

Dodatkowe warunki

Dodatkowe warunki:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.
Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał oględzin budynków, w których będą wykonywane prace instalacyjne przed złożeniem oferty. Zamawiający umożliwi zainteresowanym oferentom dokonanie wizji lokalnej budynków. Zgłoszenie woli przeprowadzenia wizji lokalnej Oferent musi wcześniej zgłosić na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o wyborze pod rygorem utraty wadium i odstąpienia od podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie zastosowanych do wykonania prac materiałów i urządzeń, na zasadzie porozumienia z Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Wadium:
Wadium wynosi 7500 złotych na Zadanie nr 1 oraz 2500 złotych na Zadanie nr 2. Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 07.02.2019r.
Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 15.02.2019r.
Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia za zgodą Stron może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§ 13 wzoru umowy).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczące:
1) terminu wykonania umowy, 
2) sposobu spełnienia świadczenia, np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji,
3) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP;
- datę sporządzenia oferty;
- termin realizacji zamówienia;
- datę ważności oferty;
- cenę netto wyrażoną w złotych;
- okres gwarancji;
- specyfikację głównych materiałów i urządzeń użytych do wykonania prac;
- kosztorys ofertowy – sporządzony oddzielnie dla obu budynków;
- referencje Oferenta (minimum 3);
- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Oferenta;
- potwierdzenie dokonania przelewu -wpłaty wadium;
- oświadczenia Oferenta wypełnione według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w
imieniu Oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
1. Cena: waga 60% (max 60 pkt)
2. Okres gwarancji na wykonaną instalację: waga 40% (max 40 pkt)
Razem: 100% (max 100 pkt)
Ad1. Liczba punktów w kryterium "Cena" liczona będzie według następującego wzoru:
Pcx = (Cmin / Cx) x 60 gdzie:
Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta,
Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert,
Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.
Ad2. Liczba punktów w kryterium "Okres gwarancji na wykonaną instalację" będzie przyznana w następującej wysokości:
0,0 pkt – gwarancja do 16 miesięcy włącznie;
0,8 pkt – gwarancja do 17 miesięcy włącznie;
1,6 pkt – gwarancja do 18 miesięcy włącznie;
2,4 pkt – gwarancja do 19 miesięcy włącznie;
3,2 pkt – gwarancja do 20 miesięcy włącznie;
za każdy następny miesiąc gwarancji Oferent otrzymuje 0,8 pkt.
Ocenę maksymalną w tym kryterium (40 pkt) otrzyma Oferent za okres gwarancji wynoszący 66 miesięcy.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.