Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe

Termomodernizacja budynku hali przetarcia iglastego

 

W związku z realizacją projektu: RPSW.03.02.00-26-0004/18 pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w firmie Perfect Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynków i modernizację oświetlenia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na: termomodernizację budynku hali przetarcia iglastego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku

hali przetarcia iglastego.

W zakres termomodernizacji wchodzą prace budowlane:

- docieplenie stropodachu,

- docieplenie ścian zewnętrznych,

- docieplenie ścian w gruncie,

- wymiana okien (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m2K),

- wymiana drzwi (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K),

- docieplenie bram (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K).

Materiały użyte do docieplenia budynku powinny mieć takie parametry, aby po wykonaniu termomodernizacji budynku współczynniki izolacyjności przegród były nie większe niż wartości Uc(max) określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.

Występujące w dokumentacji projektowej nazwy własne produktów, ewentualnie nazwy producentów służą jedynie identyfikacji i określeniu własności technicznych zastosowanych do budowy materiałów i urządzeń. Możliwe jest zastosowanie innych materiałów i urządzeń o odpowiadających podanym w dokumentacji cechach konstrukcyjnych.

Budynek hali przetarcia iglastego ma konstrukcję żelbetową. Powierzchnia netto budynku wynosi 1837 m2, kubatura: 11757 m3.

Wyceny należy dokonać na podstawie załączonego przedmiaru robót, należy dostarczyć kosztorys ofertowy.

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku hali przetarcia iglastego poprzez wykonanie jego termomodernizacji, zgodnie z założeniami audytu energetycznego.

Kod CPV

45320000-6

Nazwa kodu CPV

Roboty izolacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

Kod CPV: 45262500-6 Roboty murarskie

Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne

Kod CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

Kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Kod CPV: 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać

skan podpisanej oferty na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 28.02.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 06.03.2020r.

Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850.

Osoba do kontaktu: Marek Woźniak, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Woźniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

412747850

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: do dnia 28.02.2020r.

Termin podpisania umowy: do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.

Termin wykonania termomodernizacji: dach do dnia 31.08.2020r., pozostałe prace do dnia 30.11.2020r.

Załączniki

 • STWiORB

 • przedmiar

 • hala przetarcia iglastego -rzut

 • wzór oświadczenia oferenta

 • wzór umowy

Wymienione wyżej załączniki są dostępne w ogłoszeniu Zamawiającego zamieszczonym na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232953

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym zgodnie z ustawą Prawo budowlane. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie (wzór oświadczeń Oferenta znajduje się w załączniku).

Wiedza i doświadczenie

Oferent spełni warunek wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że wykonał należycie minimum 3 inwestycje polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych. W tym celu powinien załączyć do oferty referencje zewnętrznych firm lub instytucji potwierdzające należyte wykonanie prac w zakresie objętym zapytaniem ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Osoba pełniąca funkcję Kierownika Budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane powinna posiadać odpowiednie wykształcenie i uprawnienia budowlane do kierowania robotami.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez Oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert. Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał oględzin budynku (miejsca wykonywania robót) przed złożeniem oferty. Zamawiający umożliwi zainteresowanym oferentom dokonanie wizji lokalnej budynku. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.

Wykonawca musi uwzględnić wszystkie czynności towarzyszące wykonaniu w/w prac

budowlanych i koszty z nimi związane, nie wyłączając ryzyka ujawnienia się konieczności wykonania robót wcześniej nieprzewidzianych.Wykonawca powinien wziąć pod uwagę fakt, że prace termomodernizacyjne będą wykonywane w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym (przetwórstwo drewna) i nie mogą one zakłócać procesu produkcji odbywającemu się na terenie firmy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace budowlane tak, aby po ich ukończeniu obiekt spełniał założone parametry w zakresie wzrostu efektywności energetycznej budynku.

Wadium:

Wadium – w formie pieniężnej wynosi 70000 złotych. Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 28.02.2020r.

Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia

nastąpi do dnia 08.03.2020r.

Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia za zgodą stron może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z §14 wzoru umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie zastosowanych do wykonania prac materiałów, na zasadzie porozumienia z Wykonawcą.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą na zasadzie porozumienia stron w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczące:

1) terminu wykonania umowy (np. niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac na dachu budynku),

2) sposobu spełnienia świadczenia (np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, które nie

spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji),

3) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania

umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP;

- datę sporządzenia oferty;

- termin realizacji zamówienia;

- datę ważności oferty;

- cenę netto wyrażoną w złotych;

- okres gwarancji;

- specyfikację głównych materiałów i urządzeń użytych do wykonania prac (załączyć:deklaracje właściwości użytkowych, karty techniczne, aprobaty techniczne, deklaracje

CE, atesty, itp.);

- kosztorys ofertowy;

- referencje Oferenta (minimum 3);

- aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej Oferenta;

- potwierdzenie dokonania przelewu -wpłaty wadium;

- oświadczenia Oferenta według załączonego wzoru.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:

1. Cena: waga 70% (max 70 pkt)

2. Okres gwarancji: waga 30% (max 30 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru:

Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta, Cmin –

najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji:

0 pkt - gwarancja do 12 miesięcy włącznie;

6 pkt - gwarancja do 24 miesięcy włącznie;

12 pkt - gwarancja do 36 miesięcy włącznie;

13 pkt - gwarancja do 38 miesięcy włącznie;

14 pkt - gwarancja do 40 miesięcy włącznie;

15 pkt - gwarancja do 42 miesięcy włącznie;

za każde następne 2 miesiące gwarancji Oferent otrzymuje 1 pkt.

Ocenę maksymalną w tym kryterium (30 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji

wynoszący 72 miesięcy.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:
„Termomodernizacja budynku hali przetarcia iglastego”(termin składania ofert: do 10.02.2020)

Postępowanie zostało unieważnione.

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:
„Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku hali przetarcia iglastego”

Na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku hali przetarcia iglastego wpłynęła 1 oferta z firmy Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne JAKO Jan Kosik.
Wybrany został oferent: Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne JAKO Jan Kosik.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe

 

Termomodernizacja budynku hali przetarcia iglastego

 

 

W związku z realizacją projektu: RPSW.03.02.00-26-0004/18 pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w firmie Perfect Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynków i modernizację oświetlenia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na: termomodernizację budynku hali przetarcia iglastego.

 

Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku

 hali przetarcia iglastego.

 W zakres termomodernizacji wchodzą prace budowlane:

- docieplenie stropodachu,

- docieplenie ścian zewnętrznych,

- docieplenie ścian w gruncie,

- wymiana okien (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m2K),

- wymiana drzwi (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K),

- docieplenie bram (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K).

Materiały użyte do docieplenia budynku powinny mieć takie parametry, aby po wykonaniu termomodernizacji budynku współczynniki izolacyjności przegród były nie większe niż wartości Uc(max) określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.

Występujące w dokumentacji projektowej nazwy własne produktów, ewentualnie nazwy producentów służą jedynie identyfikacji i określeniu własności technicznych zastosowanych do budowy materiałów i urządzeń. Możliwe jest zastosowanie innych materiałów i urządzeń o odpowiadających podanym w dokumentacji cechach konstrukcyjnych.

Budynek hali przetarcia iglastego ma konstrukcję żelbetową. Powierzchnia netto budynku wynosi 1837 m2, kubatura: 11757 m3.

Wyceny należy dokonać na podstawie załączonego przedmiaru robót, należy dostarczyć kosztorys ofertowy.

 

Cel zamówienia

 

Celem zamówienia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku hali przetarcia iglastego poprzez wykonanie jego termomodernizacji, zgodnie z założeniami audytu energetycznego.

 

Kod CPV

 

45320000-6

 

Nazwa kodu CPV

 

Roboty izolacyjne

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia

 

Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 

Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

Kod CPV: 45262500-6 Roboty murarskie

Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne

Kod CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

Kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Kod CPV: 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

 

Miejsce i sposób składania ofert

 

Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać

skan podpisanej oferty na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 10.02.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 17.02.2020r.

Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850 

Osoba do kontaktu: Marek Woźniak, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 

Marek Woźniak

 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 

412747850

 

Kategoria ogłoszenia

 

Roboty budowlane

 

Podkategoria ogłoszenia

 

Roboty budowlane

 

Miejsce realizacji zamówienia

 

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice

 

Harmonogram realizacji zamówienia

 

Termin składania ofert: do dnia 10.02.2020r.

Termin podpisania umowy: do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.

Termin wykonania termomodernizacji: stropodach do dnia 31.07.2020r., pozostałe

prace do dnia 30.11.2020r.

 

Załączniki

 

 • STWiORB

 • przedmiar

 • hala przetarcia iglastego -rzut

 • wzór oświadczenia oferenta

 • wzór umowy

 

Wymienione wyżej załączniki są dostępne w ogłoszeniu Zamawiającego zamieszczonym na stronie internetowej:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228592

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

 

Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym zgodnie z ustawą Prawo budowlane. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie (wzór oświadczeń Oferenta znajduje się w załączniku).

 

Wiedza i doświadczenie

 

Oferent spełni warunek wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że wykonał należycie minimum 3 inwestycje polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych. W tym celu powinien załączyć do oferty referencje zewnętrznych firm lub instytucji potwierdzające należyte wykonanie prac w zakresie objętym zapytaniem ofertowym.

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Osoba pełniąca funkcję Kierownika Budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane powinna posiadać odpowiednie wykształcenie i uprawnienia budowlane do kierowania robotami.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez Oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.

 

Dodatkowe warunki

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert. Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał oględzin budynku (miejsca wykonywania robót) przed złożeniem oferty. Zamawiający umożliwi zainteresowanym oferentom dokonanie wizji lokalnej budynku. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.

Wykonawca musi uwzględnić wszystkie czynności towarzyszące wykonaniu w/w prac

budowlanych i koszty z nimi związane, nie wyłączając ryzyka ujawnienia się konieczności wykonania robót wcześniej nieprzewidzianych.Wykonawca powinien wziąć pod uwagę fakt, że prace termomodernizacyjne będą wykonywane w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym (przetwórstwo drewna) i nie mogą one zakłócać procesu produkcji odbywającemu się na terenie firmy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace budowlane tak, aby po ich ukończeniu obiekt spełniał założone parametry w zakresie wzrostu efektywności energetycznej budynku.

 

Wadium:

 

Wadium – w formie pieniężnej wynosi 70000 złotych. Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 10.02.2020r. 

Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia

nastąpi do dnia 18.02.2019r.

Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia za zgodą stron może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§14 wzoru umowy).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie zastosowanych do wykonania prac materiałów, na zasadzie porozumienia z Wykonawcą.

 

Warunki zmiany umowy

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą na zasadzie porozumienia stron w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczące:

1) terminu wykonania umowy (np. niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac na dachu budynku) 

2) sposobu spełnienia świadczenia (np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, które nie

spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji),

3) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania

umowy.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 

Oferta powinna zawierać:

 

- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP;

- datę sporządzenia oferty;

- termin realizacji zamówienia;

- datę ważności oferty;

- cenę netto wyrażoną w złotych;

- okres gwarancji;

- specyfikację głównych materiałów i urządzeń użytych do wykonania prac;

- kosztorys ofertowy;

- referencje Oferenta (minimum 3) 

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej Oferenta;

- potwierdzenie dokonania przelewu -wpłaty wadium;

- oświadczenia Oferenta według załączonego wzoru.

 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

 

Ocena oferty

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 

Kryteria oceny ofert:

 

1. Cena: waga 70% (max 70 pkt)

2. Okres gwarancji: waga 30% (max 30 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru: 

Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta, Cmin –

najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji:

0 pkt - gwarancja do 12 miesięcy włącznie; 

6 pkt - gwarancja do 24 miesięcy włącznie;

12 pkt - gwarancja do 36 miesięcy włącznie;

13 pkt - gwarancja do 38 miesięcy włącznie;

14 pkt - gwarancja do 40 miesięcy włącznie;

15 pkt - gwarancja do 42 miesięcy włącznie;

za każde następne 2 miesiące gwarancji Oferent otrzymuje 1 pkt.

Ocenę maksymalną w tym kryterium (30 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji

wynoszący 72 miesięcy.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.


Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe 

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku hali przetarcia iglastego

 

W związku z realizacją projektu: RPSW.03.02.00-26-0004/18 pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w firmie Perfect Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynków i modernizację oświetlenia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na: modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku hali przetarcia iglastego.

 

Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku hali przetarcia iglastego.

 

W zakres modernizacji instalacji wchodzi wymiana instalacji centralnego ogrzewania -

 

zgodnie z dokumentacją projektową.

 

Występujące w dokumentacji projektowej (w części opisowej oraz części rysunkowej) nazwy własne produktów, ewentualnie nazwy producentów służą jedynie identyfikacji i określeniu własności technicznych zastosowanych materiałów i urządzeń. Możliwe jest zastosowanie innych materiałów i urządzeń o odpowiadających podanym w dokumentacji cechach konstrukcyjnych.

 

Dokumentacja projektowa zawiera: opis projektu, rzut przyziemia instalacji CO, rozwinięcie instalacji CO, schemat ideowy zasilania cieplnego, przedmiar.

 

Budynek hali przetarcia iglastego ma konstrukcję żelbetową. Powierzchnia budynku wynosi 1837 m2, kubatura: 11757 m3.

 

Wyceny należy dokonać na podstawie załączonego przedmiaru robót. Należy dostarczyć kosztorys ofertowy.

 

Cel zamówienia

 

Celem zamówienia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku hali przetarcia iglastego poprzez wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

 

Kod CPV

 

45300000-0

 

Nazwa kodu CPV

 

Roboty instalacyjne w budynkach

 

Miejsce i sposób składania ofert

 

Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo

 

Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać

 

skan podpisanej oferty na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia

 

07.02.2020r.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 14.02.2020r.

 

Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850.

 

Osoba do kontaktu: Marek Woźniak, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 

Marek Woźniak

 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 

412747850

 

Kategoria ogłoszenia

 

Roboty budowlane

 

Podkategoria ogłoszenia

 

Roboty budowlane

 

Miejsce realizacji zamówienia

 

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice

 

Harmonogram realizacji zamówienia

 

Termin składania ofert: 07.02.2020r.

 

Termin podpisania umowy: w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia Oferenta o wyborze

 

jego oferty.

 

Termin wykonania modernizacji instalacji centralnego ogrzewania: do dnia 31.05.2020r.

 

Załączniki

 

 • wzór umowy na wyk. instalacji CO hala

 • wzór oświadczenia oferenta

 • schemat ideowy zasilania cieplnego hala

 • rozwinięcie instalacji CO hala

 • rzut przyziemia instalacja CO hala

 • opis projektu hala

 • przedmiar instalacja CO hala

 

Wymienione wyżej załączniki są dostępne w ogłoszeniu Zamawiającego zamieszczonym na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228947

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

 

Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tym celu powinien złożyć oświadczenie (wzór oświadczeń Oferenta znajduje się w załączniku).

 

Wiedza i doświadczenie

 

Oferent spełni warunek wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że wykonał należycie minimum 3 inwestycje polegające na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania. W tym celu powinien załączyć do oferty minimum trzy referencje zewnętrznych firm lub instytucji potwierdzające należyte wykonanie prac w zakresie objętym zapytaniem ofertowym.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez Oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.

 

Dodatkowe warunki

 

Dodatkowe warunki:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie

 

bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający

 

zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

 

Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert. Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał oględzin budynku, w którym będą wykonywane prace instalacyjne przed złożeniem oferty. Zamawiający umożliwi zainteresowanym oferentom dokonanie wizji lokalnej budynku. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej Oferent musi wcześniej uzgodnić z Zamawiającym. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o wyborze pod

 

rygorem utraty wadium i odstąpienia od podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie zastosowanych do wykonania prac materiałów i urządzeń, na zasadzie porozumienia z Wykonawcą.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

 

Wadium:

 

Wadium wynosi 10000 złotych. Wadium należy wpłacić na konto bankowe

 

Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 07.02.2020r.

 

Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia

 

nastąpi do dnia 17.02.2020r.

 

Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia za zgodą Stron może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§ 13 wzoru umowy).

 

Warunki zmiany umowy

 

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczące:
1) terminu wykonania umowy, 
2) sposobu spełnienia świadczenia, np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji,
3) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania umowy.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 

Oferta powinna zawierać:

 

- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP;

 

- datę sporządzenia oferty;

 

- termin realizacji zamówienia;

 

- datę ważności oferty;

 

- cenę netto wyrażoną w złotych;

 

- okres gwarancji;

 

- specyfikację głównych materiałów i urządzeń użytych do wykonania prac;

 

- kosztorys ofertowy;

 

- referencje Oferenta (minimum 3);

 

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o

 

działalności gospodarczej Oferenta;

 

- potwierdzenie dokonania przelewu -wpłaty wadium;

 

- oświadczenia Oferenta wypełnione według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem

 

oferty z przyczyn formalnych.

 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby

 

uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

 

Ocena oferty

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 

Kryteria oceny ofert:
1. Cena: waga 60% (max 60 pkt)
2. Okres gwarancji na wykonaną instalację: waga 40% (max 40 pkt)
Razem: 100% (max 100 pkt)
Ad1. Liczba punktów w kryterium "Cena" liczona będzie według następującego wzoru:
Pcx = (Cmin / Cx) x 60 gdzie:
Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta,
Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert,
Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.
Ad2. Liczba punktów w kryterium "Okres gwarancji na wykonaną instalację" będzie przyznana w następującej wysokości:
0,0 pkt – gwarancja do 16 miesięcy włącznie;
0,8 pkt – gwarancja do 17 miesięcy włącznie;
1,6 pkt – gwarancja do 18 miesięcy włącznie;
2,4 pkt – gwarancja do 19 miesięcy włącznie;
3,2 pkt – gwarancja do 20 miesięcy włącznie;
za każdy następny miesiąc gwarancji Oferent otrzymuje 0,8 pkt.
Ocenę maksymalną w tym kryterium (40 pkt) otrzyma Oferent za okres gwarancji wynoszący 66 miesięcy.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

 

Wykluczenia

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:

Modernizacja oświetlenia w budynku magazynowym”

Informujemy, że:

Na wykonanie modernizacji oświetlenia w budynku magazynowym (termin składania ofert: 03.09.2019) wpłynęło 3 oferty z następujących firm:

1) OPTOLUMIN POLSKA Sp. z o.o.

2) ERGOLIGHT Sp. z o.o.

3) ZPHU ELEKTRO-KOMPLEKS

W wyniku oceny ofert wybrany został oferent: OPTOLUMIN POLSKA Sp. z o.o., oferta uzyskała 100 pkt.

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu: RPSW.03.02.00-26-0013/17 pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej budynków w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na: modernizację oświetlenia w budynku magazynowym.

Termin składania ofert: do dnia 03-09-2019

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 03.09.2019r.

Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu: 412747850.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marek Woźniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 412747850

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Modernizacja oświetlenia w budynku magazynowym, mająca na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zgodnie z założeniami audytu efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia.

W zakres modernizacji oświetlenia w budynku magazynowego wchodzą: demontaż istniejących opraw oświetleniowych, dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu LED. Wymianie podlegają oprawy wraz ze źródłami światła w ilości 115 sztuk.

Kategoria ogłoszenia: Dostawy

Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest zmniejszenie poboru energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie poprzez modernizację istniejącego oświetlenia w budynku magazynowym, zgodnie z założeniami audytu efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia.

Przedmiot zamówienia:

W zakres modernizacji oświetlenia w budynku magazynowym wchodzą: demontaż istniejących opraw oświetleniowych, dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu LED wewnątrz budynku magazynowego. Istniejące oprawy oświetleniowe: świetlówki, lampy rtęciowe, lampy żarowe i halogenowe. Wymianie podlega 115 sztuk opraw.

Wymagania dotyczące nowych opraw:

1) Magazyn - część wysoka: 9 szt. opraw LED zawieszonych na lince nośnej na wysokości około 7m,

- strumień świetlny źródła światła: nie mniejszy niż 20000 lm,

- moc oprawy przyjęta w audycie efektywności energetycznej: 165 W,

- stopień szczelności min. IP 65,

- stopień ochrony przed uderzeniem IK08,

- trwałość źródeł LED: min. 60000 h przy współczynniku L90/B10,

- deklaracja zgodności CE.

2) Magazyn - część wysoka: 22 oprawy LED wyposażone w regulowany uchwyt dedykowany do montażu na wysięgnikach (np. typu Streetpark), odporne na warunki zewnętrzne:

- strumień świetlny źródła światła: nie mniejszy niż 9500 lm,

- moc oprawy przyjęta w audycie efektywności energetycznej 109 W,

- stopień szczelności min. IP 65,

- stopień ochrony przed uderzeniem IK09,

- trwałość źródeł LED: min. 50000 h,

- deklaracja zgodności CE.

3) Magazyn - pomieszczenia magazynowe, socjalne i gospodarcze: 62 oprawy LED strumień świetlny min. 5200 lm, moc oprawy przyjęta w audycie 36W oraz 4 oprawy LED strumień świetlny min. 7200 lm, moc oprawy przyjęta w audycie 48W.

Wymagania:

- pyłoszczelne -stopień szczelności min. IP 65,

- trwale zamknięta komora optyki zapobiegająca możliwości ingerencji do modułów i zasilacza,

- listwa zaciskowa w wydzielonej komorze,

- moduły LED zamontowane na podłożu metalowym (odprowadzanie ciepła),

- klosz mleczny zabezpieczający przed zjawiskiem olśnienia,

- stopień ochrony przed uderzeniem IK10,

- wskaźnik oddawania barw Ra>80,

- trwałość źródeł LED: min. 60000 h przy współczynniku L80/B10,

- skuteczność świetlna oprawy: powyżej 110 lm/W,

- deklaracja zgodności CE.

4) Magazyn - pomieszczenia biurowe: 18 opraw LED PANEL do wbudowania, przeznaczonych do sufitów podwieszanych modułowych 60x60:

- strumień świetlny źródła światła min. 5200 lm,

- moc oprawy przyjęta w audycie: 36 W,

- stopień szczelności min. IP 20,

- stopień ochrony przed uderzeniem IK04,

- trwałość źródeł LED: min. 60000 h przy współczynniku L80/B10,

- deklaracja zgodności CE.

Wymienione oprawy LED powinny zapewnić sumaryczne zużycie energii elektrycznej na poziomie nie większym niż zakładane w audycie efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia (audyt w załączniku).

W części wysokiej budynku magazynowane są produkty drzewne. Do prac montażowych niezbędny będzie wysięgnik. W pomieszczeniach na parterze i na piętrze oprawy montowane na suficie lub na ścianach. Wymiary zewnętrzne budynku magazynowego: 60m x 18m.

Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z dostawą nowych opraw, koszty demontażu istniejących opraw oraz ich utylizacji, koszty montażu opraw LED, koszty podłączenia do instalacji elektrycznej oraz koszty serwisowania opraw oświetleniowych w okresie gwarancji.

Kod CPV: 31500000-1

Nazwa kodu CPV: Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

Kod CPV: 51100000-3 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

Harmonogram realizacji zamówienia:

Termin składania ofert: do dnia 03.09.2019r.

Termin rozstrzygnięcia przetargu: do dnia 09.09.2019r.

Termin podpisania umowy: do 10 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.

Termin wykonania modernizacji oświetlenia: do dnia 25.10.2019r.

Załączniki:

- Wzór umowy

- Wzór oświadczenia oferenta

- Audyt oświetlenia budynek magazynu

- Budynek magazynu –rzut

Załączniki są dostępne w ogłoszeniu Zamawiającego nr 1202413 zamieszczonym na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202413

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie (wzór oświadczeń Oferenta znajduje się w załączniku).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Osoby wykonujące prace montażowe powinny posiadać odpowiednie uprawnienia (o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez Oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.

Dodatkowe warunki:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.

Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał oględzin budynku (miejsca wykonywania prac montażowych) przed złożeniem oferty. Zamawiający umożliwi zainteresowanym oferentom dokonanie wizji lokalnej budynku. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym (telefonicznie lub mailowo).

Wykonawca musi uwzględnić wszystkie czynności towarzyszące wykonaniu prac związanych z modernizacją oświetlenia i koszty z nimi związane, nie wyłączając ryzyka ujawnienia się konieczności wykonania robót wcześniej nieprzewidzianych.

Wykonawca powinien wziąć pod uwagę fakt, że prace związane z wymianą oświetlenia będą wykonywane w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym (przetwórstwo drewna) i nie mogą one zakłócać procesu produkcji odbywającemu się na terenie firmy.

Wadium:

Wadium – w formie pieniężnej wynosi 3500 złotych. Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 03.09.2019r.

Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 10.09.2019r. Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia za zgodą stron może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§14 wzoru umowy).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Warunki zmiany umowy:

Wzór umowy znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Oferent składając oświadczenie potwierdza, iż akceptuje treść wzoru umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą na zasadzie porozumienia stron w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczące:

1) sposobu spełnienia świadczenia (np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji),

2) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

Oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP;

- datę sporządzenia oferty;

- termin realizacji zamówienia;

- datę ważności oferty;

- cenę netto wyrażoną w złotych;

- okres gwarancji;

- szczegółowe informacje dotyczące parametrów zastosowanych opraw oświetleniowych (np. karty katalogowe);

- deklaracje zgodności;

- kosztorys ofertowy;

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Oferenta;

- potwierdzenie dokonania przelewu -wpłaty wadium;

- oświadczenia Oferenta według załączonego wzoru.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

Ocena oferty:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Kryteria oceny ofert:

1. Cena: waga 70% (max 70 pkt)

2. Okres gwarancji: waga 30% (max 30 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium "Cena" liczona będzie według następującego wzoru:

Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium "Okres gwarancji":

0 pkt - gwarancja do 35 miesięcy włącznie;

1 pkt - gwarancja do 36 miesięcy włącznie;

2 pkt - gwarancja do 37 miesięcy włącznie;

3 pkt - gwarancja do 38 miesięcy włącznie;

4 pkt - gwarancja do 39 miesięcy włącznie;

5 pkt - gwarancja do 40 miesięcy włącznie;

za każdy następny 1 miesiąc gwarancji Oferent otrzymuje 1 pkt.

Ocenę maksymalną w tym kryterium (30 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji wynoszący 65 miesięcy. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Zamawiający:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PERFECT SPÓŁKA Z O.O.

Adres: ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice

 

Informacja o wyniku postępowania

 

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:

Modernizacja oświetlenia w budynku magazynowym”

Informujemy, że przetarg na modernizację oświetlenia w budynku magazynowym został unieważniony.

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:

Modernizacja oświetlenia w budynku warsztatu mechanicznego”

Informujemy, że:

Na wykonanie modernizacji oświetlenia w budynku warsztatu mechanicznego wpłynęło 2 oferty z następujących firm:

1) ZPHU ELEKTRO-KOMPLEKS,

2) OPTOLUMIN POLSKA Sp. z o.o.

W wyniku oceny ofert wybrano oferenta: OPTOLUMIN POLSKA Sp. z o.o., oferta uzyskała 100 pkt.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu: RPSW.03.02.00-26-0013/17 pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej budynków w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na: modernizację oświetlenia w budynku magazynowego.

Termin składania ofert: do dnia 04-06-2019

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 04.06.2019r. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 10.06.2019r.

Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu: 412747850.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marek Woźniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 412747850

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja oświetlenia w budynku magazynowym, mająca na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zgodnie z założeniami audytu efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia.

W zakres modernizacji oświetlenia w budynku magazynowego wchodzą: demontaż istniejących opraw oświetleniowych, dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu LED. Istniejące oprawy oświetleniowe - łącznie 115 sztuk. Wymianie podlegają wszystkie oprawy wraz ze źródłami światła.

Kategoria ogłoszenia: Dostawy

Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest zmniejszenie poboru energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie poprzez modernizację istniejącego oświetlenia w budynku magazynowym, zgodnie z założeniami audytu efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia.

Przedmiot zamówienia:

W zakres modernizacji oświetlenia w budynku magazynowym wchodzą: demontaż istniejących opraw oświetleniowych, dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu LED wewnątrz budynku magazynowego. Istniejące oprawy oświetleniowe - łącznie 115 sztuk, w tym: świetlówki, lampy rtęciowe, lampy żarowe i halogenowe. Wymianie podlegają wszystkie oprawy.

Wymagania dotyczące nowych opraw:

1) Magazyn - część wysoka: 9 szt. opraw LED zawieszonych na lince nośnej na wysokości około 7m,

- strumień świetlny źródła światła 20000 lm (+/- 10%),

- moc oprawy 165 W (+/- 10%),

- stopień szczelności min. IP 65,

- stopień ochrony przed uderzeniem IK08,

- trwałość źródeł LED: min. 60000 h przy współczynniku L90/B10,

- deklaracja zgodności CE.

2) Magazyn - część wysoka: 22 oprawy LED wyposażone w regulowany uchwyt dedykowany do montażu na wysięgnikach (np. typu Streetpark), odporne na warunki zewnętrzne:

- strumień świetlny źródła światła 9500 lm (+/- 10%),

- moc oprawy 109 W (+/- 10%),

- stopień szczelności min. IP 65,

- stopień ochrony przed uderzeniem IK09,

- trwałość źródeł LED: min. 50000 h,

- deklaracja zgodności CE.

3) Magazyn - pomieszczenia magazynowe, socjalne i gospodarcze: 62 oprawy LED strumień świetlny min. 5200 lm, moc opraw 36W (+/-10%) oraz 4 oprawy LED strumień świetlny min. 7200 lm, moc opraw 48W (+/-10%),

- pyłoszczelne -stopień szczelności min. IP 65,

- trwale zamknięta komora optyki zapobiegająca możliwości ingerencji do modułów i zasilacza,

- listwa zaciskowa w wydzielonej komorze,

- moduły LED zamontowane na podłożu metalowym (odprowadzanie ciepła),

- klosz mleczny zabezpieczający przed zjawiskiem olśnienia,

- stopień ochrony przed uderzeniem IK10,

- wskaźnik oddawania barw Ra>80,

- trwałość źródeł LED: min. 60000 h przy współczynniku L80/B10,

- skuteczność świetlna oprawy: powyżej 110 lm/W,

- deklaracja zgodności CE.

4) Magazyn - pomieszczenia biurowe: 18 opraw LED PANEL do wbudowania, przeznaczonych do sufitów podwieszanych modułowych 60x60:

- strumień świetlny źródła światła min. 5200 lm,

- moc oprawy 36 W (+/- 10%),

- stopień szczelności min. IP 20,

- stopień ochrony przed uderzeniem IK04,

- trwałość źródeł LED: min. 60000 h przy współczynniku L80/B10,

- deklaracja zgodności CE.

Wymienione oprawy LED powinny zapewnić zużycie energii elektrycznej na poziomie nie większym niż zakładane w audycie efektywności energetycznej (audyt w załączniku).

W części wysokiej budynku magazynowane są produkty drzewne. Do prac montażowych niezbędny będzie wysięgnik. W pomieszczeniach na parterze i na piętrze oprawy montowane na suficie lub na ścianach. Wymiary zewnętrzne budynku magazynowego: 60m x 18m.

Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z zakupem nowych opraw, koszty demontażu istniejących opraw, koszty montażu opraw LED, koszty podłączenia do instalacji elektrycznej oraz koszty serwisowania opraw oświetleniowych w okresie gwarancji.

Kod CPV: 31500000-1

Nazwa kodu CPV: Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 51100000-3 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

Harmonogram realizacji zamówienia:

Termin składania ofert: do dnia 04.06.2019r.

Termin podpisania umowy: do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.

Termin wykonania modernizacji oświetlenia: do dnia 31.08.2019r.

Załączniki:

- Wzór umowy

- Wzór oświadczenia oferenta

- Audyt oświetlenia budynek magazynu

- Budynek magazynu –rzut

Załączniki są dostępne w ogłoszeniu Zamawiającego nr 1181570 zamieszczonym na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181570

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie (wzór oświadczeń Oferenta znajduje się w załączniku).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Osoby wykonujące prace montażowe powinny posiadać odpowiednie uprawnienia (o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez Oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.

Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał oględzin budynku (miejsca wykonywania prac montażowych) przed złożeniem oferty. Zamawiający umożliwi zainteresowanym oferentom dokonanie wizji lokalnej budynku. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej

należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym (telefonicznie lub mailowo) .

Wykonawca musi uwzględnić wszystkie czynności towarzyszące wykonaniu prac związanych z modernizacją oświetlenia i koszty z nimi związane, nie wyłączając ryzyka ujawnienia się konieczności wykonania robót wcześniej nieprzewidzianych.

Wykonawca powinien wziąć pod uwagę fakt, że prace związane z wymianą oświetlenia będą wykonywane w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym (przetwórstwo drewna) i nie mogą one zakłócać procesu produkcji odbywającemu się na terenie firmy.

Wadium:

Wadium – w formie pieniężnej wynosi 3500 złotych. Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 04.06.2019r.

Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 11.06.2019r. Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia za zgodą stron może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§14 wzoru umowy).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Warunki zmiany umowy

Wzór umowy znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Oferent składając oświadczenie potwierdza, iż akceptuje treść wzoru umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą na zasadzie porozumienia stron w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności

dotyczące:

1) sposobu spełnienia świadczenia (np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji),

2) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

Oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP;

- datę sporządzenia oferty;

- termin realizacji zamówienia;

- datę ważności oferty;

- cenę netto wyrażoną w złotych;

- okres gwarancji;

- szczegółowe informacje dotyczące parametrów zastosowanych opraw oświetleniowych (np. karty katalogowe);

- deklaracje zgodności;

- kosztorys ofertowy;

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Oferenta;

- potwierdzenie dokonania przelewu -wpłaty wadium;

- oświadczenia Oferenta według załączonego wzoru.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

Ocena oferty:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:

1. Cena: waga 70% (max 70 pkt)

2. Okres gwarancji: waga 30% (max 30 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium "Cena" liczona będzie według następującego wzoru:

Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium "Okres gwarancji":

0 pkt - gwarancja do 35 miesięcy włącznie;

1 pkt - gwarancja do 36 miesięcy włącznie;

2 pkt - gwarancja do 37 miesięcy włącznie;

3 pkt - gwarancja do 38 miesięcy włącznie;

4 pkt - gwarancja do 39 miesięcy włącznie;

5 pkt - gwarancja do 40 miesięcy włącznie;

za każdy następny 1 miesiąc gwarancji Oferent otrzymuje 1 pkt.

Ocenę maksymalną w tym kryterium (30 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji wynoszący 65 miesięcy. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku

małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Zamawiający:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PERFECT SPÓŁKA Z O.O.

Adres: ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu: RPSW.03.02.00-26-0013/17 pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej budynków w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na: modernizację oświetlenia w budynku warsztatu mechanicznego.

Termin składania ofert: do dnia 04-06-2019

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia

04.06.2019r. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 10.06.2019r.

Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marek Woźniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 412747850

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Modernizacja oświetlenia w budynku warsztatu mechanicznego, mająca na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zgodnie z założeniami audytu efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia. W zakres modernizacji oświetlenia w budynku warsztatu mechanicznego wchodzą: demontaż istniejących opraw oświetleniowych, dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu LED wewnątrz budynku. Istniejące oprawy oświetleniowe - 55 sztuk. Wymianie podlegają wszystkie oprawy wraz ze źródłami światła.

Kategoria ogłoszenia: Dostawy

Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest zmniejszenie poboru energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie poprzez modernizację istniejącego oświetlenia w budynku warsztatu mechanicznego, zgodnie z założeniami audytu efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia.

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja oświetlenia w budynku warsztatu mechanicznego, mająca na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zgodnie z założeniami audytu efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia. W zakres modernizacji oświetlenia w budynku warsztatu mechanicznego wchodzą: demontaż istniejących opraw oświetleniowych, dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu LED wewnątrz budynku. Istniejące oprawy oświetleniowe -55 sztuk, w tym 20 sztuk opraw zawieszonych na linkach nośnych w pomieszczeniu warsztatowym (wysokość zawieszenia opraw około 4,7 m) oraz 35 sztuk opraw zamontowanych pod sufitami lub na ścianach w pomieszczeniach socjalnych i gospodarczych. Rzut budynku warsztatu mechanicznego znajduje się w załączniku.

Wymianie podlegają wszystkie oprawy.

Wymagania dotyczące opraw:

- pyłoszczelne -stopień szczelności min. IP 65,

- trwale zamknięta komora optyki zapobiegająca możliwości ingerencji do modułów i zasilacza,

- listwa zaciskowa w wydzielonej komorze,

- moduły LED zamontowane na podłożu metalowym (odprowadzanie ciepła),

- klosz mleczny zabezpieczający przed zjawiskiem olśnienia,

- stopień ochrony przed uderzeniem IK10,

- wskaźnik oddawania barw Ra>80,

- trwałość źródeł LED: min. 60000 h przy współczynniku L80/B10;

- skuteczność świetlna oprawy: powyżej 110 lm/W;

- strumień świetlny źródła światła nie mniejszy niż 5200 lm;

- moc oprawy przyjęta w audycie efektywności energetycznej: 36 W;

- deklaracja zgodności CE;

Źródła światła LED powinny zapewnić zużycie energii elektrycznej na oświetlenie w pomieszczeniach budynku na poziomie nie większym niż zakładane w audycie efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia (audyt w załączniku).

Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z zakupem nowych opraw, koszty demontażu istniejących opraw, koszty montażu opraw LED, podłączenia do instalacji elektrycznej oraz koszty serwisowania opraw oświetleniowych w okresie gwarancji. Należy dostarczyć kosztorys ofertowy.

Kod CPV: 31500000-1

Nazwa kodu CPV: Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 51100000-3 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

Harmonogram realizacji zamówienia:

Termin składania ofert: do dnia 04.06.2019r.

Termin podpisania umowy: do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.

Termin wykonania modernizacji oświetlenia: do dnia 31.08.2019r.

Załączniki:

- Wzór umowy

- Wzór oświadczenia oferenta

- Audyt oświetlenia

- Budynek warsztatu –rzut

Załączniki są dostępne w ogłoszeniu Zamawiającego nr 1181595 zamieszczonym na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181595

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie (wzór oświadczeń Oferenta znajduje się w załączniku).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Osoby wykonujące prace montażowe powinny posiadać odpowiednie uprawnienia (o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez Oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.

Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał oględzin budynku (miejsca wykonywania prac montażowych) przed złożeniem oferty. Zamawiający umożliwi zainteresowanym oferentom dokonanie wizji lokalnej budynku. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym (telefonicznie lub mailowo).

Wykonawca musi uwzględnić wszystkie czynności towarzyszące wykonaniu prac związanych z modernizacją oświetlenia i koszty z nimi związane, nie wyłączając ryzyka ujawnienia się konieczności wykonania robót wcześniej nieprzewidzianych.

Wykonawca powinien wziąć pod uwagę fakt, że prace związane z wymianą oświetlenia będą wykonywane w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym (przetwórstwo drewna) i nie mogą one zakłócać procesu produkcji odbywającemu się na terenie firmy.

Wadium:

Wadium – w formie pieniężnej wynosi 1500 złotych. Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 04.06.2019r.

Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 11.06.2019r. Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia za zgodą stron może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§14 wzoru umowy).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Warunki zmiany umowy

Wzór umowy znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Oferent składając

oświadczenie potwierdza, iż akceptuje treść wzoru umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą na zasadzie porozumienia stron w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności

dotyczące:

1) sposobu spełnienia świadczenia (np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji),

2) uwarunkowań techniczno – organizacyjnych lub formalno – prawnych wykonania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

Oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP;

- datę sporządzenia oferty;

- termin realizacji zamówienia;

- datę ważności oferty;

- cenę netto wyrażoną w złotych;

- okres gwarancji;

- szczegółowe informacje dotyczące parametrów zastosowanych opraw oświetleniowych (np. karty katalogowe);

- deklaracje zgodności;

- kosztorys ofertowy;

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Oferenta;

- potwierdzenie dokonania przelewu -wpłaty wadium;

- podpisane oświadczenie Oferenta według załączonego wzoru.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

Ocena oferty:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:

1. Cena: waga 70% (max 70 pkt)

2. Okres gwarancji: waga 30% (max 30 pkt)

Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium "Cena" liczona będzie według następującego wzoru:

Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium "Okres gwarancji":

0 pkt - gwarancja do 35 miesięcy włącznie;

1 pkt - gwarancja do 36 miesięcy włącznie;

2 pkt - gwarancja do 37 miesięcy włącznie;

3 pkt - gwarancja do 38 miesięcy włącznie;

4 pkt - gwarancja do 39 miesięcy włącznie;

5 pkt - gwarancja do 40 miesięcy włącznie;

za każdy następny 1 miesiąc gwarancji Oferent otrzymuje 1 pkt.

Ocenę maksymalną w tym kryterium (30 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji wynoszący 65 miesięcy.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku

małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Zamawiający:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PERFECT SPÓŁKA Z O.O.

Adres: ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice.