Informacja o dofinansowaniu w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy

 

Informacja o dofinansowaniu w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy

 

PERFECT Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie w ramach działania 1.5 Dotacje na Kapitał Obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koszt realizacji Projektu wynosi 210660,54 złotych. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 210660,54 zł, co stanowi 100% kosztów.
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii Covid-19. Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki została udzielona dotacja, czyli od 1 lipca 2020r. do 30 września 2020r.

 

 

Informacja o projekcie realizowanym przy wsparciu środków Unii Europejskiej

 

Informacja o projekcie realizowanym przy wsparciu środków Unii Europejskiej.

Dnia 30 września 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PERFECT Sp. z o.o. w Starachowicach o dofinansowanie Projektu RPSW.03.02.00-26-0004/18 pod nazwą: „Zwiększenie efektywności energetycznej w firmie PERFECT Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynków i modernizację oświetlenia”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2: „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Osi 3: „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Projekt przewiduje poprawę efektywności energetycznej w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym PERFECT Sp. z o.o. poprzez: termomodernizację budynku socjalno – biurowego, termomodernizację budynku hali przetarcia iglastego oraz modernizację oświetlenia w obu budynkach polegającą na zastosowaniu energooszczędnych opraw oświetleniowych typu LED.

Cele główne Projektu, czyli: zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, zmniejszenie zużycia energii, redukcja emisji gazów cieplarnianych i pyłów są zgodne z celami osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia RPOWŚ na lata 2014 – 2020. Ponadto są zgodne z celami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice oraz wpisują się w cel polityki energetycznej Unii Europejskiej - zmniejszenie energochłonności gospodarki.

W ramach Projektu zostanie poddanych termomodernizacji 3454,25 m2 powierzchni użytkowej budynków. Projekt przewiduje, że stopień poprawy efektywności energetycznej wyniesie 84,96 %. Nastąpi spadek zużycia energii cieplnej o7454,42 GJ/rok oraz spadek zużycia energii elektrycznej o31,49 MWh/rok. Nastąpi zmniejszenie zużycia energii końcowej o7567,79 GJ/rok.

Realizacja Projektu przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o wartość 24,6 ton równoważnika CO2 rocznie.

Całkowita wartość Projektu to kwota 3 702 872,37 złotych. Wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi 3 009 932,91 złotych. Kwota dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich wynosi 1 655 463,10 złotych, a wkład własny PERFECT Sp. z o.o. wynosi 2 047 409,27 złotych.

 

 

Kolejny projekt realizowany przy wsparciu środków Unii Europejskiej

Kolejny projekt realizowany przy wsparciu środków Unii Europejskiej

W sierpniu 2018r została podpisana umowa pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a PERFECT Sp. z o.o. w Starachowicach o dofinansowanie Projektu RPSW.03.02.00-26-0013/17 pod nazwą: „Wzrost efektywności energetycznej budynków w Perfect Sp. z o.o.” Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2: „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Osi 3: „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Projekt przewiduje poprawę efektywności energetycznej w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym PERFECT Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynku hali przetarcia, budynku magazynu, budynku warsztatu mechanicznego oraz modernizację oświetlenia w tych budynkach.
Cele główne Projektu, czyli: zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, zmniejszenie zużycia energii, redukcja emisji gazów cieplarnianych i pyłów są zgodne z celami osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia RPOWŚ na lata 2014 - 2020. Są zgodne z celami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice oraz wpisują się w cel polityki energetycznej Unii Europejskiej - zmniejszenie energochłonności gospodarki.
W wyniku realizacji Projektu zostanie poddanych termomodernizacji 2888,39 m2 powierzchni użytkowej budynków. Stopień poprawy efektywności energetycznej wyniesie 85,25%. Nastąpi spadek zużycia energii cieplnej o 8275,71 GJ/rok oraz spadek zużycia energii elektrycznej o 41,21 MWh/rok. Nastąpi zmniejszenie zużycia energii końcowej o 8424,07 GJ/rok.
Realizacja Projektu przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o wartość 226,45 ton równoważnika CO2 rocznie.
Całkowita wartość Projektu wynosi: 2 547 666,59 złotych. Wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi 2 071 273,65 złotych, z czego kwota dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich wynosi 1  139 200,51 złotych. Wkład własny PERFECT Sp. z o.o. wynosi: 1 408 466,08 złotych.

 

 

 

INFORMACJA 2

  1.  Projekt realizowany w ramach Działania 3.2 RPOWŚ 2014 – 2020.

W lipcu 2017r została podpisana umowa pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a firmą Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach  o dofinansowanie Projektu RPSW.03.02.00-26-0003/16 pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w Perfect Sp. z o.o.” Projekt jest współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2: „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Osi 3: „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt przewiduje poprawę efektywności energetycznej w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym PERFECT Sp. z o.o. poprzez termomodernizację dwóch budynków, modernizację oświetlenia w obu budynkach oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu jednego z tych budynków.

Cele główne Projektu: zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, zmniejszenie zużycia energii, redukcja emisji gazów cieplarnianych i pyłów oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii są zgodne z celami osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia RPOWŚ na lata 2014 - 2020. Są zgodne z celami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice oraz wpisują się w cel polityki energetycznej Unii Europejskiej - zmniejszenie energochłonności gospodarki.

W wyniku realizacji Projektu zostanie poddanych termomodernizacji 5642,49 m2 powierzchni użytkowej budynków. Stopień poprawy efektywności energetycznej wyniesie 79%. Nastąpi spadek zużycia energii cieplnej o 16361 GJ/rok oraz spadek zużycia energii elektrycznej o 30,48 MWh/rok. Nastąpi zmniejszenie zużycia energii końcowej o 16471 GJ/rok. Zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy 30 kW, dzięki czemu uzyskamy dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o wartość 0,03 MWe. Wskaźniki produktu: liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE wyniesie: 1, liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje wyniesie: 1, liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie wyniesie: 1, liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną wyniesie: 1.

Realizacja Projektu przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o wartość 397,35 ton równoważnika CO2 rocznie.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 2 893 146,30 złotych. Wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi 2 352 151,46 złotych, z czego kwota dofinansowania ze środków EFRR wynosi 1 293 683,30 złotych. (55% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu). Wkład własny - czyli wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw wynosi: 1 599 463,00 złotych.

Obecnie projekt jest w trakcie realizacji. W zakładce Aktualności znajdują się zapytania ofertowe oraz informacje o wyborze ofert  dotyczące realizowanych zadań.

 

 

 

 

INFORMACJA


  1. Projekt realizowany w ramach Działania 2.5 RPOWŚ 2014 – 2020.

W czerwcu 2017r została podpisana umowa pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a firmą Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach  o dofinansowanie Projektu RPSW.02.05.00-26-0092/16 pod nazwą: „Wykorzystanie prac badawczo - rozwojowych do wdrożenia produkcji zasobooszczędnych materiałów budowlanych i paliwa do celów energetycznych z odpadów w Perfect Sp. z o.o.” Projekt jest współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5: „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt przewiduje uruchomienie produkcji i wprowadzenie na rynek dwóch nowych wyrobów: ramiaka drzwiowego kompozytowego oraz brykietu drzewnego typu RUF – wprowadzenie dwóch innowacji produktowych. W przypadku ramiaka Projekt prowadzi do wdrożenia innowacji produktowej w skali regionu oraz procesowej (technologicznej) w skali kraju (ze względu na innowacyjny sposób klejenia elementów ramiaka). Do wdrożenia produkcji ramiaka zastaną wykorzystane wyniki prac badawczo - rozwojowych przeprowadzonych w przedsiębiorstwie. W przypadku brykietu Projekt prowadzi do wdrożenia innowacji produktowej w skali ponadlokalnej. Ogółem dzięki realizacji Projektu wprowadzonych zostanie 4 innowacje: dwie produktowe, jedna procesowa i jedna nietechnologiczna. Jest to zgodne z celem działania, w ramach którego wnioskodawca ubiegał się o dofinansowanie. Aby zrealizować Projekt niezbędny jest zakup podstawowych środków trwałych biorących udział w procesie produkcji i obejmuje nowoczesne maszyny do obróbki drewna: strugarkę czterostronną, podajnik, ostrzarkę oraz brykieciarkę. Maszyny wchodzą w skład synergicznego i przyjaznego środowisku systemu produkcji zasobooszczędnych materiałów budowlanych oraz paliwa do celów energetycznych z odpadów. Zakres planowanej inwestycji jest ściśle związany z celami Projektu.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 057 800,00 złotych. Wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi 860 000,00 złotych, z czego kwota dofinansowania ze środków EFRR wynosi: 681 914,76 złotych. (79,29% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu objętych pomocą de minimis).  Wkład własny, czyli wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw wyniesie 375 885,24 złotych.

Realizacja Projektu przyczyni się do wzrostu przychodów ze sprzedaży. Projekt zakłada wzrost sprzedaży eksportowej, wydatnie przyczyni się to do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. W wyniku realizacji Projektu zostanie zatrudnionych 7 osób, w tym 3 kobiety i 4 mężczyzn.

Obecnie Projekt jest w trakcie realizacji. W zakładce Aktualności znajdują się zapytania ofertowe oraz informacje o wyborze ofert  dotyczące realizowanych zadań.