Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku magazynowym oraz w budynku warsztatu mechanicznego”

 

Informujemy, że:

Na wykonanie Zadania nr 1: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku magazynowym” wpłynęły oferty z 3 firm:

 1. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – INSTALACYJNE „JAKO” JAN KOSIK

 2. EKO –REM KRZYSZTOF GRUDZIEŃ

 3. ZUWiK ŁUKASZ MISZTAL

Na wykonanie Zadania nr 2: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatu mechanicznego” wpłynęły oferty z 3 firm:

 1. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – INSTALACYJNE „JAKO” JAN KOSIK

 2. EKO –REM KRZYSZTOF GRUDZIEŃ

 3. ZUWiK ŁUKASZ MISZTAL

W wyniku weryfikacji i oceny ofert na wykonanie Zadania nr 1 wybrano oferenta: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – INSTALACYJNE „JAKO” JAN KOSIK, którego oferta uzyskała 100 pkt.

Postępowanie w zakresie Zadania nr 2 zostało unieważnione. Cena najlepszej oferty przekracza środki przewidziane na zamówienie.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe: Termomodernizacja budynku magazynowego

 

W związku z realizacją projektu: RPSW.03.02.00-26-0013/17 pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej budynków w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na: termomodernizację budynku magazynowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku magazynowego.
W zakres termomodernizacji wchodzą prace budowlane:
- docieplenie stropodachu,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie ścian w gruncie,
- wymiana okien (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m2K),
- wymiana drzwi (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K),
- docieplenie bram (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K).
Materiały użyte do docieplenia budynku powinny mieć takie parametry, aby po wykonaniu termomodernizacji budynku współczynniki izolacyjności przegród były nie większe niż wartości Uc(max) określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.
Budynek magazynowy ma konstrukcję żelbetową. Powierzchnia netto budynku wynosi 1343,55 m2, kubatura części ogrzewanej: 7704,83 m3. 
Wyceny należy dokonać na podstawie załączonego przedmiaru robót, należy dostarczyć kosztorys ofertowy.

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku magazynowego poprzez wykonanie jego termomodernizacji, zgodnie z założeniami audytu energetycznego.

Kod CPV

45320000-6

Nazwa kodu CPV

Roboty izolacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
Kod CPV: 45262500-6 Roboty murarskie
Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Kod CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
Kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Kod CPV: 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! w terminie do dnia 22.02.2019r. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 27.02.2019r. 
Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850.
Osoba do kontaktu: Marek Woźniak, e-mail:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Termin składania ofert

do dnia 22-02-2019

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Woźniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

412747850

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: do dnia 22.02.2019r.
Termin podpisania umowy: do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.
Termin wykonania termomodernizacji: do dnia 15.10.2019r.

Załączniki

Wzór oświadczenia oferenta

Wzór umowy

Budynek magazynowy rzut

Przedmiar robót budynek magazynowy

Załączniki są dostępne w ogłoszeniu Zamawiającego nr 1164704 zamieszczonym na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym zgodnie z ustawą Prawo budowlane. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie (wzór oświadczeń Oferenta znajduje się w załączniku).

Wiedza i doświadczenie

Oferent spełni warunek wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że wykonał należycie minimum 3 inwestycje polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych. W tym celu powinien załączyć do oferty referencje zewnętrznych firm lub instytucji potwierdzające należyte wykonanie prac w zakresie objętym zapytaniem ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Osoba pełniąca funkcję Kierownika Budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane powinna posiadać odpowiednie wykształcenie i uprawnienia budowlane do kierowania robotami.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 
Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez Oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.
Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał oględzin budynku (miejsca wykonywania robót) przed złożeniem oferty. Zamawiający umożliwi zainteresowanym oferentom dokonanie wizji lokalnej budynku. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym. 
Wykonawca musi uwzględnić wszystkie czynności towarzyszące wykonaniu w/w prac budowlanych i koszty z nimi związane, nie wyłączając ryzyka ujawnienia się konieczności wykonania robót wcześniej nieprzewidzianych.
Wykonawca powinien wziąć pod uwagę fakt, że prace termomodernizacyjne będą wykonywane w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym (przetwórstwo drewna) i nie mogą one zakłócać procesu produkcji odbywającemu się na terenie firmy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace budowlane tak, aby po ich ukończeniu obiekt spełniał założone parametry w zakresie wzrostu efektywności energetycznej budynku.
Wadium:
Wadium – w formie pieniężnej wynosi 40000 złotych.
Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 22.02.2019r.
Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 28.02.2019r.
Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia za zgodą stron może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§14 wzoru umowy).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie zastosowanych do wykonania prac materiałów, na zasadzie porozumienia z Wykonawcą.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą na zasadzie porozumienia stron w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczące:
1) terminu wykonania umowy (np. niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac na dachu budynku),
2) sposobu spełnienia świadczenia (np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji),
3) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP;
- datę sporządzenia oferty;
- termin realizacji zamówienia; 
- datę ważności oferty;
- cenę netto wyrażoną w złotych;
- okres gwarancji;
- specyfikację głównych materiałów i urządzeń użytych do wykonania prac;
- kosztorys ofertowy;
- referencje Oferenta (minimum 3);
- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Oferenta;
- potwierdzenie dokonania przelewu -wpłaty wadium;
- oświadczenia Oferenta według załączonego wzoru.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
1. Cena: waga 70% (max 70 pkt)
2. Okres gwarancji: waga 30% (max 30 pkt)
Razem: 100% (max 100 pkt)
Ad1. Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.
Ad2. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji:
0 pkt - gwarancja do 12 miesięcy włącznie;
6 pkt - gwarancja do 24 miesięcy włącznie;
12 pkt - gwarancja do 36 miesięcy włącznie;
13 pkt - gwarancja do 38 miesięcy włącznie;
14 pkt - gwarancja do 40 miesięcy włącznie;
15 pkt - gwarancja do 42 miesięcy włącznie;
za każde następne 2 miesiące gwarancji Oferent otrzymuje 1 pkt.
Ocenę maksymalną w tym kryterium (30 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji wynoszący 72 miesięcy.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe: Termomodernizacja budynku warsztatu mechanicznego

 

W związku z realizacją projektu: RPSW.03.02.00-26-0013/17 pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej budynków w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na: termomodernizację budynku warsztatu mechanicznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku warsztatu mechanicznego.
W zakres termomodernizacji wchodzą prace budowlane:
- docieplenie stropodachu,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie ścian w gruncie,
- wymiana okien (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m2K),
- wymiana drzwi (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K),
- docieplenie bram (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K).
Materiały użyte do docieplenia budynku powinny mieć takie parametry, aby po wykonaniu termomodernizacji budynku współczynniki izolacyjności przegród były nie większe niż wartości Uc(max) określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.
Budynek warsztatu mechanicznego jest parterowy o konstrukcji żelbetowej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 443,38 m2, kubatura 2168,18 m3. 
Wyceny należy dokonać na podstawie załączonego przedmiaru robót, należy dostarczyć kosztorys ofertowy.

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku warsztatu mechanicznego poprzez wykonanie jego termomodernizacji, zgodnie z założeniami audytu energetycznego.

Kod CPV

45320000-6

Nazwa kodu CPV

Roboty izolacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
Kod CPV: 45262500-6 Roboty murarskie
Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Kod CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
Kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Kod CPV: 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! w terminie do dnia 22.02.2019r. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 27.02.2019r. 
Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850.
Osoba do kontaktu: Marek Woźniak, e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Termin składania ofert

do dnia 22-02-2019

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Woźniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

412747850

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice

Opis przedmiotu zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: do dnia 22.02.2019r.
Termin podpisania umowy: do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.
Termin wykonania termomodernizacji: do dnia 15.10.2019r.

Załączniki

Wzór oświadczenia oferenta

Wzór umowy

Budynek warsztatu mech. rzut

Przedmiar robót budynek warsztatu mech.

Załączniki są dostępne w ogłoszeniu Zamawiającego nr 1164475 zamieszczonym na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym zgodnie z ustawą Prawo budowlane. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie (wzór oświadczeń Oferenta znajduje się w załączniku).

Wiedza i doświadczenie

Oferent spełni warunek wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że wykonał należycie minimum 3 inwestycje polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych. W tym celu powinien załączyć do oferty referencje zewnętrznych firm lub instytucji potwierdzające należyte wykonanie prac w zakresie objętym zapytaniem ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Osoba pełniąca funkcję Kierownika Budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane powinna posiadać odpowiednie wykształcenie i uprawnienia budowlane do kierowania robotami.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 
Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez Oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.
Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał oględzin budynku (miejsca wykonywania robót) przed złożeniem oferty. Zamawiający umożliwi zainteresowanym oferentom dokonanie wizji lokalnej budynku. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym. 
Wykonawca musi uwzględnić wszystkie czynności towarzyszące wykonaniu w/w prac budowlanych i koszty z nimi związane, nie wyłączając ryzyka ujawnienia się konieczności wykonania robót wcześniej nieprzewidzianych.
Wykonawca powinien wziąć pod uwagę fakt, że prace termomodernizacyjne będą wykonywane w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym (przetwórstwo drewna) i nie mogą one zakłócać procesu produkcji odbywającemu się na terenie firmy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace budowlane tak, aby po ich ukończeniu obiekt spełniał założone parametry w zakresie wzrostu efektywności energetycznej budynku.
Wadium:
Wadium – w formie pieniężnej wynosi 7000 złotych.
Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 22.02.2019r.
Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 28.02.2019r.
Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia za zgodą stron może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§14 wzoru umowy).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie zastosowanych do wykonania prac materiałów, na zasadzie porozumienia z Wykonawcą.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą na zasadzie porozumienia stron w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczące:
1) terminu wykonania umowy (np. niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac na dachu budynku),
2) sposobu spełnienia świadczenia (np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji),
3) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP;
- datę sporządzenia oferty;
- termin realizacji zamówienia; 
- datę ważności oferty;
- cenę netto wyrażoną w złotych;
- okres gwarancji;
- specyfikację głównych materiałów i urządzeń użytych do wykonania prac;
- kosztorys ofertowy;
- referencje Oferenta (minimum 3);
- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Oferenta;
- potwierdzenie dokonania przelewu -wpłaty wadium;
- oświadczenia Oferenta według załączonego wzoru.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
1. Cena: waga 70% (max 70 pkt)
2. Okres gwarancji: waga 30% (max 30 pkt)
Razem: 100% (max 100 pkt)
Ad1. Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.
Ad2. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji:
0 pkt - gwarancja do 12 miesięcy włącznie;
6 pkt - gwarancja do 24 miesięcy włącznie;
12 pkt - gwarancja do 36 miesięcy włącznie;
13 pkt - gwarancja do 38 miesięcy włącznie;
14 pkt - gwarancja do 40 miesięcy włącznie;
15 pkt - gwarancja do 42 miesięcy włącznie;
za każde następne 2 miesiące gwarancji Oferent otrzymuje 1 pkt.
Ocenę maksymalną w tym kryterium (30 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji wynoszący 72 miesięcy.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Zapytanie ofertowe

 

 

Zapytanie ofertowe

 

W związku z realizacją projektu: RPSW.03.02.00-26-0013/17 pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej budynków w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na: modernizację instalacji centralnego ogrzewania w dwóch budynkach: w budynku magazynowym oraz w budynku warsztatu mechanicznego.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie składa się z dwóch zadań:
Zadanie nr 1: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku magazynowym, w zakres której wchodzą:
wymiana instalacji C.O., wymiana i montaż grzejników, nagrzewnic oraz inne prace instalacyjne - zgodnie z dokumentacją projektową. Wyceny należy dokonać na podstawie załączonego przedmiaru robót. 
Powierzchnia ogrzewana budynku magazynowego wynosi 1343,55 m2, kubatura części ogrzewanej 7704,83 m3.
Należy dostarczyć kosztorys ofertowy.
Zadanie nr 2: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatu mechanicznego, w zakres której wchodzą:
wymiana instalacji C.O., wymiana i montaż grzejników, nagrzewnic oraz inne prace instalacyjne - zgodnie z dokumentacją projektową. 
Budynek warsztatu mechanicznego jest parterowy o powierzchni ogrzewanej 443,38 m2 i kubaturze części ogrzewanej 2168,18 m3. Wyceny należy dokonać na podstawie załączonego przedmiaru robót. Należy dostarczyć kosztorys ofertowy.
Oferent powinien złożyć dwie oferty – odrębnie na Zadanie nr 1 oraz odrębnie na Zadanie nr 2. Dopuszcza się możliwość złożenia jednej oferty obejmującej tylko Zadanie nr 1 lub tylko Zadanie nr 2.
Oferty na Zadanie nr 1 oraz na Zadanie nr 2 będą oceniane odrębnie.
Dokumentacja związana z przetargiem dostępna jest w siedzibie firmy: ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice, tel. 412747850.

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku magazynowego oraz budynku warsztatu mechanicznego poprzez wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach, zgodnie z założeniami audytu energetycznego.

Kod CPV

45300000-0

Nazwa kodu CPV

Roboty instalacyjne w budynkach

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! w terminie do dnia
07.02.2019r.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 08.02.2019r.
Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850.
Osoba do kontaktu: Marek Woźniak, e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Woźniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

412747850

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: 07.02.2019r. 
Termin podpisania umowy: w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia Oferenta o wyborze jego oferty.
Termin wykonania modernizacji instalacji C.O. w budynku magazynowym: do dnia 30.06.2019r.
Termin wykonania modernizacji instalacji C.O. w budynku warsztatu mechanicznego do dnia 30.06.2019r.

Załączniki

Załączniki są dostępne w ogłoszeniu Zamawiającego nr 1161637 zamieszczonym na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym zgodnie z ustawą prawo budowlane. W tym celu powinien złożyć oświadczenie (wzór oświadczeń Oferenta znajduje się w załączniku).

Wiedza i doświadczenie

Oferent spełni warunek wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że wykonał należycie minimum 3 inwestycje polegające na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania. W tym celu powinien załączyć do oferty referencje zewnętrznych firm lub instytucji potwierdzające należyte wykonanie prac w zakresie objętym zapytaniem ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez Oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.

Dodatkowe warunki

Dodatkowe warunki:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.
Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał oględzin budynków, w których będą wykonywane prace instalacyjne przed złożeniem oferty. Zamawiający umożliwi zainteresowanym oferentom dokonanie wizji lokalnej budynków. Zgłoszenie woli przeprowadzenia wizji lokalnej Oferent musi wcześniej zgłosić na adres e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o wyborze pod rygorem utraty wadium i odstąpienia od podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie zastosowanych do wykonania prac materiałów i urządzeń, na zasadzie porozumienia z Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Wadium:
Wadium wynosi 7500 złotych na Zadanie nr 1 oraz 2500 złotych na Zadanie nr 2. Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 w terminie do dnia 07.02.2019r.
Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 15.02.2019r.
Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia za zgodą Stron może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§ 13 wzoru umowy).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczące:
1) terminu wykonania umowy, 
2) sposobu spełnienia świadczenia, np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji,
3) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP;
- datę sporządzenia oferty;
- termin realizacji zamówienia;
- datę ważności oferty;
- cenę netto wyrażoną w złotych;
- okres gwarancji;
- specyfikację głównych materiałów i urządzeń użytych do wykonania prac;
- kosztorys ofertowy – sporządzony oddzielnie dla obu budynków;
- referencje Oferenta (minimum 3);
- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Oferenta;
- potwierdzenie dokonania przelewu -wpłaty wadium;
- oświadczenia Oferenta wypełnione według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w
imieniu Oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
1. Cena: waga 60% (max 60 pkt)
2. Okres gwarancji na wykonaną instalację: waga 40% (max 40 pkt)
Razem: 100% (max 100 pkt)
Ad1. Liczba punktów w kryterium "Cena" liczona będzie według następującego wzoru:
Pcx = (Cmin / Cx) x 60 gdzie:
Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta,
Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert,
Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.
Ad2. Liczba punktów w kryterium "Okres gwarancji na wykonaną instalację" będzie przyznana w następującej wysokości:
0,0 pkt – gwarancja do 16 miesięcy włącznie;
0,8 pkt – gwarancja do 17 miesięcy włącznie;
1,6 pkt – gwarancja do 18 miesięcy włącznie;
2,4 pkt – gwarancja do 19 miesięcy włącznie;
3,2 pkt – gwarancja do 20 miesięcy włącznie;
za każdy następny miesiąc gwarancji Oferent otrzymuje 0,8 pkt.
Ocenę maksymalną w tym kryterium (40 pkt) otrzyma Oferent za okres gwarancji wynoszący 66 miesięcy.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego: „Termomodernizacja budynku hali przetarcia i budynku warsztatu mechanicznego”

Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku hali przetarcia - wybrano oferenta: firmę KROBEL Sp. z o.o. Sp. K. ul. 1Maja 13, 27-200 Starachowice.
Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku warsztatu mechanicznego – postępowanie dotyczące Zadania nr 2 zostało unieważnione.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Termomodernizacja budynku hali przetarcia i budynku warsztatu mechanicznego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Termomodernizacja budynku hali przetarcia i budynku warsztatu mechanicznego Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków: budynku hali przetarcia oraz budynku warsztatu mechanicznego.

Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku hali przetarcia, w zakres której wchodzą prace
budowlane:
- docieplenie stropodachu,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie ścian w gruncie,
- wymiana okien (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m2K),
- wymiana drzwi (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K),
- wymiana bram (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K),
- zamurowanie części okien, drzwi i bram.

Materiały użyte do docieplenia budynków powinny mieć takie parametry, aby po wykonaniu termomodernizacji budynku współczynniki izolacyjności przegród były nie większe niż wartości UC(max) określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.
Budynek hali przetarcia jest parterowy o konstrukcji żelbetowej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1100 m2, kubatura 7777 m3

Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku warsztatu mechanicznego, w zakres której
wchodzą prace budowlane:
- docieplenie stropodachu,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie ścian w gruncie,
- wymiana okien (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m2K),
- wymiana drzwi (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K),
- docieplenie bram (współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K).

Materiały użyte do docieplenia budynków powinny mieć takie parametry, aby po wykonaniu termomodernizacji budynku współczynniki izolacyjności przegród były nie większe niż wartości UC(max) określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.
Budynek warsztatu mechanicznego jest parterowy o konstrukcji żelbetowej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 443,38 m2, kubatura 2168,18 m3.
Wyceny należy dokonać na podstawie załączonych przedmiarów robót.
Dopuszcza się możliwość złożenia ofert częściowych, obejmujących tylko Zadanie nr 1 lub tylko Zadanie nr 2.
Kod CPV
45320000-6 Roboty izolacyjne
Uzupełniające kody CPV:
45321000-3 Izolacja cieplna
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45262500-6 Roboty murarskie
45410000-4 Tynkowanie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin składania ofert: 19.07.2018r.
Termin wykonania termomodernizacji: dach i świetlik na budynku hali przetarcia – do 31.12.2018r,

dach na budynku warsztatu – do 31.12.2018r., pozostałe roboty budowlane – do 30.04.2019r.
Załączniki
1) Przedmiar robót – budynek hali przetarcia
2) Przedmiar robót – budynek warsztatu mechanicznego
3) Wzór umowy
4) Wzór oświadczenia oferenta

Załączniki znajdują się również w ogłoszeniu Zamawiającego zamieszczonym na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Miejsce i sposób składania ofert


Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! w terminie do dnia 19.07.2018r.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 31.07.2018r.

Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850.
Osoba do kontaktu: Marek Woźniak, e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marek Woźniak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 412747850
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym zgodnie z ustawą Prawo budowlane. W tym celu powinien złożyć
stosowne oświadczenie.


Wiedza i doświadczenie
Oferent spełni warunek wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że wykonał należycie minimum 3 inwestycje polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych. W tym celu powinien załączyć do oferty referencje zewnętrznych firm lub instytucji potwierdzające należyte wykonanie prac w zakresie objętym zapytaniem ofertowym.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Osoba pełniąca funkcję Kierownika Budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane powinna posiadać odpowiednie wykształcenie i uprawnienia budowlane do kierowania robotami.


Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez Oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.


Dodatkowe warunki
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.
Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał oględzin budynków (miejsca wykonywania robót) przed złożeniem oferty. Zamawiający umożliwi zainteresowanym oferentom dokonanie wizji lokalnej budynków. Zgłoszenie woli przeprowadzenia wizji lokalnej oferent musi wcześniej zgłosić na adres e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Wykonawca musi uwzględnić wszystkie czynności towarzyszące wykonaniu w/w prac budowlanych i koszty z nimi związane, nie wyłączając ryzyka ujawnienia się konieczności wykonania robót wcześniej nieprzewidzianych.
Wykonawca powinien wziąć pod uwagę fakt, że prace termomodernizacyjne będą wykonywane w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym (przetwórstwo drewna) i nie mogą one zakłócać procesu produkcji odbywającemu się na terenie firmy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace budowlane tak, aby po ich ukończeniu obiekty spełniały założone parametry w zakresie wzrostu efektywności energetycznej budynków.

Wadium:
Wadium – w formie pieniężnej wynosi:
40000 złotych za Zadanie nr 1,
7000 złotych za Zadanie nr 2.
Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000
3186 8341 przed upływem terminu składania ofert.
Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi do dnia 03.08.2018r.
Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia za zgodą stron może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§14 wzoru umowy).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie zastosowanych do wykonania prac materiałów, na zasadzie porozumienia z Wykonawcą.


Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczące:
1) terminu wykonania umowy,
2) sposobu spełnienia świadczenia (np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji)
3) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania
umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać:
- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP;
- datę sporządzenia oferty;
- termin realizacji zamówienia;
- datę ważności oferty;
- cenę netto wyrażoną w złotych;
- okres gwarancji;
- specyfikację głównych materiałów i urządzeń użytych do wykonania prac;
- kosztorysy ofertowe – oddzielnie dla obu budynków;
- referencje Oferenta (minimum 3);
- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Oferenta;
- potwierdzenie dokonania przelewu -wpłaty wadium;
- oświadczenia Oferenta według załączonego wzoru.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert:
1. Cena: waga 70% (max 70 pkt)
2. Okres gwarancji: waga 30% (max 30 pkt)
Razem: 100% (max 100 pkt)

Ad1. Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.

Ad2. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji:
0 pkt – gwarancja do 12 miesięcy włącznie;
6 pkt - gwarancja do 24 miesięcy włącznie;
12 pkt - gwarancja do 36 miesięcy włącznie;
Za każde następne 2 miesiące gwarancji Oferent otrzymuje dodatkowo 1 pkt.
Ocenę maksymalną w tym kryterium (30 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji 72 miesięcy i powyżej.

Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2 będą oceniane odrębnie.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.


Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

OŚWIADCZENIA OFERENTA

Działając w imieniu Oferenta: ……………………………………………………………..,
………………………………………………………………………………………………
jako osoba upoważniona do złożenia niżej opisanych oświadczeń w imieniu Oferenta,
niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że:
 Spełniam warunki udziału określone w zamówieniu,
 Wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego
upadłości,
 Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
 Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą
realizację zamówienia,
 Oświadczam, że akceptuję treść wzoru umowy,
 Oświadczam, że zapoznałem się z miejscem wykonywania zadania,
 Oświadczam, że osoba / podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach niniejszego postępowania, nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 Oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że posiadam niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

…………………………….. …………………………………………
Miejscowość, data Podpis i pieczęć Oferenta

 

 

 

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego: „Dostawa i montaż instalacji odciągu trocin z filtrem powietrza i odzyskiem ciepła (modernizacja wentylacji w hali produkcyjnej)”

W wyniku weryfikacji i oceny ofert wybrano oferenta: firmę NAWARA SERWIS S.C. MARZENA I RAFAŁ NAWARA, ul. Bolesławiecka 40, Trzebień, 59-700 Bolesławiec.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dostawa i montaż instalacji odciągu trocin z filtrem powietrza i odzyskiem ciepła (modernizacja wentylacji w hali produkcyjnej).

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowej, kompletnej instalacji odciągu trocin z filtrem powietrza i odzyskiem ciepła z hali produkcyjnej w zakładzie produkcji drzewnej. Celem zamówienia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

Miejsce montażu filtra planowane jest przy budynku hali produkcyjnej, w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Perfect Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 76
Wymagania dla instalacji, filtra i wentylatorów:
- wydajność filtra: 30000 m3/h 
- powierzchnia tkaniny filtracyjnej w filtrze: 250 m2 lub więcej
- skuteczność filtracji: do 0,2 mg/m3 pyłu resztkowego w powietrzu powracającym na halę
- łączna moc znamionowa wentylatorów odciągowych: od 30 do 60 kW
- ilość wentylatorów odciągowych: 2 lub więcej
- jeden (lub więcej) wentylator wyposażony w sterowanie falownikiem
- wentylatory pracujące w systemie kaskadowym
- układ sterowania współpracujący z czujnikiem ciśnienia
- filtr wyposażony w system czyszczenia tkaniny filtracyjnej
- filtr wyposażony w klapy/membrany przeciwwybuchowe 
- filtr wyposażony w suchą instalację gaśniczą
- filtr wyposażony w drzwi rewizyjne
- filtr wyposażony w śluzę celkową
- filtr wyposażony w system transportu trocin z filtra do zasobnika trocin (odległość ok. 30m)
- instalacja podzielona na 1 lub 2 nitki odpylania
- instalacja odciągowa wyposażona w chwytacz klocków
- instalacja wyposażona w powrót oczyszczonego powietrza z filtra na halę
- powrót powietrza wyposażony w klapę przeciwpożarową
- powrót powietrza wyposażony w układ regulacji ilości zawracanego powietrza (lato/zima)
- kompletne sterowanie instalacją wraz z szafą sterowniczą
Oferta powinna uwzględniać całkowity koszt dostawy kompletnej instalacji wraz z kosztami transportu, montażu oraz uruchomienia.

Kod CPV

42514000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów

Uzupełniający kod CPV: 42514300-5 Aparatura filtrująca

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 15.10.2018

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Zamawiającego lub listownie na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice, lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! w terminie do dnia 28.06.2018r. do godziny 15.
Oferta, aby została rozpatrzona musi wpłynąć do dnia 28.06.2018r. do godziny 15.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 06.07.2018r. 
Dodatkowe informacje do uzyskania przez cały okres składania ofert, nr telefonu 412747850.
Osoba do kontaktu: Marek Woźniak, e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Woźniak, adres email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta.

Wiedza i doświadczenie

Oferent powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w realizacji działań będących przedmiotem zamówienia.
Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta.

Potencjał techniczny

Oferent powinien posiadać potencjał techniczny umożliwiający realizację działań będących przedmiotem zamówienia.
Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do podpisania umowy z Zamawiającym w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o wyborze.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Oferent dokonał wizji lokalnej w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczące:
1) terminu wykonania umowy,
2) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP, nr KRS;
- datę sporządzenia oferty;
- termin realizacji zamówienia; 
- datę ważności oferty;
- cenę netto wyrażoną w złotych;
- okres gwarancji;
- specyfikację przedmiotu oferty;
- oświadczenia Oferenta - według załączonego wzoru.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
1. Cena: 64% (max 64 pkt)
2. Okres gwarancji: 16% (max 16 pkt)
3. Regulacja wydajności filtra: 10% (max 10 pkt)
4. Oczyszczanie tkanin filtracyjnych: 10% (max 10 pkt)
Razem: 100% (max 100 pkt)
Ad1. Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru: Pcx = (Cmin / Cx) x 64 gdzie: Pcx – liczba punktów uzyskana przez Oferenta, Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, Cx – cena zaproponowana przez Oferenta.
Ad2. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji:
0 pkt – gwarancja do 12 miesięcy włącznie; za każde następne 3 miesiące gwarancji Oferent otrzymuje 2 pkt. Ocenę maksymalną w tym kryterium (16 pkt) otrzymuje Oferent za okres gwarancji 36 miesięcy.
Ad3. Liczba punktów w kryterium regulacja wydajności filtra:
0 pkt - regulacja dwustopniowa,
5 pkt - regulacja trzystopniowa automatyczna,
10 pkt - regulacja płynna automatyczna.
Ad4. Liczba punktów w kryterium oczyszczanie tkanin filtracyjnych:
0 pkt - oczyszczanie mechaniczne,
10 pkt - oczyszczanie pneumatyczne.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

 

OŚWIADCZENIA OFERENTA

 

Działając w imieniu Oferenta: ……………………………………………………………..,

……………………………………………………………………………………………… jako osoba upoważniona do złożenia niżej opisanych oświadczeń w imieniu Oferenta, niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że:

 • · Spełniam warunki udziału określone w zamówieniu,
 • · Wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
 • · Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
 • · Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • · Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • · Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,
 • · Oświadczam, że osoba / podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach niniejszego postępowania, nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 • · Oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że posiadam niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki technicznoorganizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

 

 

 

 

……………………………..                                     …………………………………………

 Miejscowość, data                                       Podpis i pieczęć Oferenta

 


 do pobrania 

Informacja o zrealizowaniu projektu 3/16

 

Informacja o zrealizowaniu projektu.

Perfect Sp. z o.o. zrealizował projekt nr RPSW.03.02.00-26-0003/16 pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w Perfect Sp. z o.o.”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2

Informacja o zrealizowaniu projektu

 

Informacja o zrealizowaniu projektu.

Perfect Sp. z o.o. zrealizował projekt nr RPSW.02.05.00-26-0092/16 pod nawą: „Wykorzystanie prac badawczo - rozwojowych do wdrożenia produkcji zasobooszczędnych materiałów budowlanych i paliwa do celów energetycznych z odpadów w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.5

 

Informacja - wybór oferty na modernizcję CO

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:

 „Modernizacja instalacji C.O. w budynku Wydziału Fryzarni”

W związku z realizacją projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający – firma Perfect Spółka z o.o. w Starachowicach, informuje:

W terminie składania ofert (do dnia 02.11.2017r) wpłynęło 2 oferty z firm:

1)      PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – INSTALACYJNE „JAKO” JAN KOSIK

2)      EKO –REM KRZYSZTOF GRUDZIEŃ.

Kryteria wyboru ofert zostały określone w zapytaniu ofertowym.

W wyniku weryfikacji i oceny ofert wybrano oferenta: firmę PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – INSTALACYJNE „JAKO” JAN KOSIK, której oferta uzyskała 96 pkt.